Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

REKRUTACJA

REKRUTACJA

Załącznik do zarządzenia nr 12/2023/24 dyrektora Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” z dnia 01.02.2024r.

 

Regulamin rekrutacji

do Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

na rok szkolny 2024/25

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (t.j. Dz. U. z 2023r. poz.900 z późn.zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz.U. z 2022 r. poz.2431)

 • Uchwała Rady Miejskiej w Skarszewach nr XXVII/262/17 z dnia 31 marca 2017r.

§ 1

 1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od trzech do siedmiu lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku.

 3. W procesie rekrutacji nie uczestniczą dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w danym przedszkolu.

§ 2

Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniosek o przyjęcie dziecka, który może być pobrany drogą elektroniczną ze strony internetowej przedszkola lub bezpośrednio w przedszkolu.

§ 3

 1. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu w okresie od 19 lutego do 08 marca 2024r.

§ 4

 1. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające następujące kryteria:

 1. wielodzietność rodziny kandydata,

 2. niepełnosprawność kandydata,

 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 1. Każde z wymienionych w pkt 1 kryteriów ma wartość 20 punktów.

 2. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przez organ prowadzący – radę miejską, o którym mowa w Uchwale Rady Miejskiej w Skarszewach nr XXVII/262/17 z dnia 31 marca 2017r.

§ 5

 1. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje trzyosobowa komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem.

 2. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora przedszkola.

 3. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

§ 6

 1. Przyjęcie dzieci spoza gminy Skarszewy jest możliwe tylko po zrealizowaniu potrzeb mieszkańców gminy Skarszewy i nie może wpływać na zmianę liczby oddziałów w przedszkolu.

 2. Dzieci zamieszkałe poza gminą Skarszewy przyjmowane będą także według kryteriów określonych na podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, uchwalone przez organ prowadzący – radę miejską w Skarszewach.

 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie, zgodnie z Zarządzeniem Nr 7/GOOS i P/2023 Burmistrza Skarszew z dnia 11 stycznia 2023r.

 4. Przydział dzieci do oddziałów w przedszkolu, nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

§ 7

1. Rekrutacja do przedszkola obejmuje:

 1. określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu,

 2. ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

 3. przyjmowanie „Wniosków” o przyjęcie dziecka do przedszkola

 4. powołanie przez dyrektora przedszkola komisji rekrutacyjnej,

 5. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, umieszczenie list na tablicach ogłoszeń w placówce,

 6. potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

 7. podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, umieszczenie list na tablicach ogłoszeń w placówce,

 8. rozpatrywanie ewentualnych odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności ogłaszając rekrutację w następujących formach:

 1. na tablicy ogłoszeń dla rodziców

 2. na stronie internetowej przedszkola, stronie społecznościowej przedszkola

 

 

§ 8

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny od dnia 05 lutego do 12 lutego 2024r.

 

§ 9

 

1.Postępowanie rekrutacyjne odbywa się raz w roku, jeśli placówka dysponuje wolnymi miejscami ogłoszone zostaje postępowanie uzupełniające.

2. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola może przyjąć kolejne dziecko zgłoszone po terminie rekrutacji.

3. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 jest podpisanie przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola . Nie podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

 

§ 10

 

 1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

 2. Kryteria ustawowe, jeżeli występują rodzic /prawny opiekun dołącza dokumenty potwierdzające:

 1. Wielodzietność rodziny

 2. Niepełnosprawność kandydata

 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 1. Dla każdego z kryteriów ustawowych przyjmuje się równą wartość punktów -20.

 2. Kryteria lokalne i ich wartości punktowe (dołączenie przez rodziców/ prawnych opiekunów dokumentów potwierdzających)

 

 

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

1.

Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

8

2.

Dziecko, którego rodzic samotnie je wychowuje godząc to z pracą zawodową w pełnym wymiarze czasu pracy lub nauką w trybie dziennym.

10

3.

Dziecko, którego rodzeństwo w nadchodzącym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej we wniosku o przyjęcie.

4

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

22

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym Komisja Rekrutacyjna wyłoni kandydatów od najstarszego.

 2. Jeżeli po przyjęciu kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami, wówczas kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do przedszkola. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy, do przyjęcia tych dzieci stosuje się zasady dotyczące pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

§ 11

Terminarz rekrutacji

 

 1. Od 05 - 12 lutego 2024 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, dla dzieci już uczęszczających do przedszkola.

 2. Harmonogram rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 72/GOOSiP/2024 Burmistrza Skarszew z dnia 23 stycznia 2024r.

Lp

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.02 - 08.03 2024r.

06.05 - 14.05 2024r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

11.03 - 15.03

2024r.

15.05 - 16.05

2024r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21.03.2024r.

do godz. 15:00

17.05.2024r.

do godz. 15:00

4.

Potwierdzenie przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata pisemnego oświadczenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

22.03.- 28.03. 2024r.

20.05. - 27.05 2024r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

29.03.2024r.

do godz.15:00

28.05.2024r.

do godz.15:00

6.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

 

 

 

 

§ 12

 

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. Weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie weryfikacji przez przewodniczącego komisji wiarygodności danych zawartych we wniosku.

 2. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 3. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 4. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 

§ 13

 

Dyrektor organizuje proces rekrutacji w przedszkolu w tym:

 1. Podaje do publicznej wiadomości zasady przyjmowania do przedszkola oraz terminy postępowania rekrutacyjnego, termin składania wniosku.

 2. Powołuje trzyosobową Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej Przewodniczącego.

 3. Jest organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 4. Przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

§ 14

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 2. Postępowanie uzupełniające zostanie zakończone do dnia 28 maja 2024r.

 

§ 15

 

 1. W przypadku stwierdzenia, iż przyjęcie dziecka do placówki nastąpiło w wyniku podania przez rodziców/opiekunów prawnych nieprawdziwych danych, dziecko zostanie w trybie natychmiastowym skreślone z listy uczęszczających do przedszkola.

 1. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: https://ppg2skarszewy.pl/rodo,95,pl oraz w siedzibie administratora przy ul. Kopernika 1.

 2. Niniejsze zasady rekrutacji podlegają ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i stronie internetowej przedszkola.

 3. Powyższe zasady rekrutacji obowiązują od dnia 05 lutego 2024r. do końca roku szkolnego 2024/2025.

 

Wykaz dokumentów do pobrania:

 1. Deklaracja o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego.

 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.

3. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata.

5. Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego

Data dodania: 2019-02-17 13:42:29
Data edycji: 2024-02-02 19:51:36
Ilość wyświetleń: 12957

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej