Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

REKRUTACJA

REKRUTACJA

UWAGA RODZICE- DOTYCZY WYDŁUŻENIA TERMINU REKRUTACJI DZIECI NA NOWY ROK SZKOLNY 2020/21 DO PRZEDSZKOLA W SKARSZEWACH „TĘCZOWY ZAKĄTEK”Wnioski dotyczące zapisów dzieci na nowy rok szkolny przyjmowane będą w placówce do 02.04.2020r., do godz. 14.00. Proszę o wrzucanie dokładnie wypełnionych wniosków do skrzynki znajdującej się przy wejściu głównym do nowej części budynku przedszkola, i zapoznanie się z nowym terminarzem rekrutacji. Wypełniony wniosek z załącznikami można również przesłać do przedszkola mailem: pp2-skarszewy@tlen.pl. Rodzice dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych powiadamiani będą telefonicznie. Po tym powiadomieniu, potwierdzenia woli przyjęcia Państwa dziecka do przedszkola prosimy również zgłaszać telefonicznie do 21.04.br. Dostępni jesteśmy codziennie w godzinach od 8.00 do 14.00 pod nr. telefonu 58 588 26 41 można się również kontaktować mailowo. Przypominam, że wnioski z załącznikami można pobrać ze strony przedszkola (zakładka Rekrutacja).

Zmiany w terminarzu rekrutacji do Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” - wydłużone terminy

 

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24 luty- 02 kwietnia 2020r.

6- 13 maja 2020r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

03 kwietnia 2020r.

14 – 15 maja

2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

06 kwietnia 2020r.

Do godz. 14:00

18 maja

2020r. do godz.

15:00

4.

Potwierdzenie przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

07-21 kwietnia 2020r.

18 - 22 maja 2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

22 kwietnia 2020r.

do godz.14:00

25 maja 2020r.

do godz. 15:00

6.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.Barbara Socha Dyrektor Przedszkola

 

Regulamin rekrutacji

 

do Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

 

na rok szkolny 2020/21

 

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610)

 

Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określają powszechnie obowiązujące przepisy oraz Zarządzenia nr 14/GOOS i P/2020 Burmistrza Skarszew z dnia 24 stycznia 2020r.

 

 

Zasady ogólne

 

 1. Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 odbywa się na podstawie wniosku o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, złożonego w danej placówce.

 2. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

a. dzieci 3-4-5 letnie

 1. dzieci 6 letnie objęte obowiązkiem przedszkolnym

 2. dzieci 7 letnie odroczone od obowiązku szkolnego

 3. zamieszkałe na terenie gminy Skarszewy, rodzice/prawni opiekunowie zamieszkali poza gminą Skarszewy mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzone po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli przedszkole, będzie dysponowało wolnymi miejscami.

 4. Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2018r. mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat.

 5. Postępowanie rekrutacyjne do grup ogólnodostępnych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

 6. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie.

 7. Przydział dzieci do oddziałów w przedszkolu, nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych (jednorodnych lub mieszanych) uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną i przyjętych w rekrutacji do przedszkola.

 

Tok postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Rekrutacja do przedszkola obejmuje:

 1. określenie liczby wolnych miejsc w przedszkolu,

 2. ogłoszenie o rekrutacji dzieci do publicznych przedszkoli gminnych i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

 3. przyjmowanie „Wniosków” o przyjęcie dziecka do przedszkola

 4. powołanie przez dyrektora przedszkola komisji rekrutacyjnej,

 5. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, umieszczenie list na tablicach ogłoszeń w placówce,

 6. potwierdzenie przez rodziców/prawnych opiekunów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia,

 7. podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, umieszczenie list na tablicach ogłoszeń w placówce,

 8. rozpatrywanie ewentualnych odwołań od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności ogłaszając rekrutację w następujących formach:

 1. na tablicy ogłoszeń dla rodziców

 2. na stronie internetowej przedszkola, stronie społecznościowej przedszkola

 

Kontynuacja edukacji przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkola w roku szkolnym 2019/2020

 

 1. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola, składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego na kolejny rok szkolny od dnia 10 lutego do 21 lutego 2020r.

 

Zasady postępowania rekrutacyjnego

 

 1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się raz w roku.

 2. W przypadku zwolnienia się miejsca w trakcie roku szkolnego, dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci z listy dzieci nieprzyjętych.

 3. Potwierdzeniem uczęszczania dziecka do przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 jest podpisanie przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia woli uczęszczania dziecka do przedszkola w dniach od 27.03. do 10.04. 2020r. Nie podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z rezygnacją z przedszkola.

 

Kryteria naboru

 

 1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.

 2. Kryteria ustawowe, jeżeli występują rodzic /prawny opiekun dołącza dokumenty potwierdzające:

 1. Wielodzietność rodziny

 2. Niepełnosprawność kandydata

 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą

 1. Dla każdego z kryteriów ustawowych przyjmuje się równą wartość punktów -20.

 2. Kryteria lokalne i ich wartości punktowe (dołączenie przez rodziców/ prawnych opiekunów dokumentów potwierdzających):

 

 

 

 

 

 

 

L.p.

Kryterium

Wartość kryterium

w punktach

 

 

 

 

1.

Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą.

8

2.

Dziecko, którego rodzic samotnie je wychowuje godząc to z pracą zawodową w pełnym wymiarze czasu pracy lub nauką w trybie dziennym.

10

3.

Dziecko, którego rodzeństwo w nadchodzącym roku szkolnym będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację przedszkolną w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej we wniosku o przyjęcie.

4

 

 

 

 

 

 

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania

22

 

 1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym Komisja Rekrutacyjna wyłoni kandydatów od najstarszego.

 2. Jeżeli po przyjęciu kandydatów zamieszkałych na terenie gminy Skarszewy przedszkole będzie nadal dysponowało wolnymi miejscami, wówczas w postępowaniu uzupełniającym mogą być przyjęci kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy. Do przyjęcia tych dzieci stosuje się zasady dotyczące pierwszego i drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego.

 

Terminarz rekrutacji

 

 1. 10 – 21 lutego 2020 r. – przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

 2. Harmonogram rekrutacji zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/GOOS i P/2020 Burmistrza Skarszew z dnia 24 stycznia 2020r.

L.p.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego

1.

 

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

24 luty- 24 marca 2020r.

6- 13 maja 2020r.

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

25 – 27 marca

2020r.

14 – 15 maja

2020r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

27 marca

2020r.

Do godz. 15:00

18 maja

2020r.

 

Do godz.

15:00

4.

Potwierdzenie przez rodziców /prawnych opiekunów kandydata pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola.

27 marca - 10 kwietnia 2020r.

18 - 22 maja 2020r.

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

14 kwietnia 2020r.

do godz.15:00

25 maja 2020r.

 

do godz. 15:00

6.

Składanie wniosków do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

Do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

7.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

8.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

9.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

Zadania komisji rekrutacyjnej

 

Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

 1. Weryfikacja wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydatów warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie weryfikacji przez przewodniczącego komisji wiarygodności danych zawartych we wniosku.

 2. Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 3. Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 4. Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.

 

Zadania dyrektora przedszkola

 

Dyrektor organizuje proces rekrutacji w przedszkolu w tym:

 1. Podaje do publicznej wiadomości zasady przyjmowania do przedszkola oraz terminy postępowania rekrutacyjnego, termin składania wniosku.

 2. Powołuje Komisję Rekrutacyjną i wyznacza jej Przewodniczącego.

 3. Jest organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej.

 4. Przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 

Postępowanie uzupełniające na wolne miejsca

 

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.

 2. Postępowanie uzupełniające zostanie zakończone do dnia 25 maja br.

 3. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje Dyrektor Przedszkola, biorąc pod uwagę kryteria zapisane w niniejszych zasadach rekrutacji.

 

Przepisy końcowe

 

 1. W przypadku stwierdzenia, iż przyjęcie dziecka do placówki nastąpiło w wyniku podania przez rodziców/opiekunów prawnych nieprawdziwych danych, dziecko zostanie w trybie natychmiastowym skreślone z listy uczęszczających do przedszkola.

 2. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych dostępne są pod adresem: ppg2skarszewy.pl oraz w siedzibie administratora przy ul. Kopernika 1.

 3. Niniejsze zasady rekrutacji podlegają ogłoszeniu na tablicy informacyjnej dla rodziców i stronie internetowej przedszkola.

 4. Powyższe zasady rekrutacji obowiązują od dnia 10 lutego 2020r. do końca roku szkolnego 2020/2021.

 

 

Wykaz dokumentacji do pobrania

 

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.

 2. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

 3. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata.

 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica/opiekuna prawnego 

Data dodania: 2019-02-17 13:42:29
Data edycji: 2020-03-18 11:11:26
Ilość wyświetleń: 3458

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej