Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Roczny plan pracy przedszkola

Roczny plan pracy

Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

w Skarszewach na rok szkolny 2023/2024

 

 

 

UOGÓLNIONE WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 

 • Kształtowanie umiejętności emocjonalno- społecznych, tożsamości narodowej, etnicznej i językowej poprzez wykorzystanie literatury dziecięcej.

 • Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez korzystanie z lokalnych miejsc rekreacyjno- sportowych oraz wzbogacanie bazy przedszkola.

 • Upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie związanym z korzystaniem z technologii informacyjno- komunikacyjnych z wykorzystaniem innowacji pedagogicznej „Jestem bezpieczny w internecie”.

 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023r:

 

 1. Podnoszenie jakości wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin udzielanego w systemie oświaty poprzez rozwijanie współpracy wewnątrz- i międzyszkolnej, a także z podmiotami działającymi w innych sektorach, w tym w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny.

 2. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w internecie. Poprawne metodycznie wykorzystywanie przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji.

 

OBSZAR: OPIEKA, WYCHOWANIE, EDUKACJA

 

Cel

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

 

1. Realizacja podstawy
programowej

1. Przedstawienie przez nauczycieli dyrektorowi przedszkola

programów wychowania przedszkolnego do realizacji w nowym

roku szkolnym

dyrektor

 

28 VIII 2023 r.

2. Zgromadzenie dowodów potwierdzających zgodność programów
z podstawą programową, opinii o programach autorskich

dyrektor

 

31 VIII 2023 r.

 • Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny

2023/2024, zaopiniowanie przez radę pedagogiczną

 

dyrektor

 

30.VIII.2023 r.

 • Weryfikacja ramowego rozkładu dnia

 

zespół ds. edukacji

31.VIII.2023 r.

 

2. Organizacja procesów
wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci

 

1. Planowanie i organizowanie procesu wspomagania rozwoju dziecka przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych do realizacji programów (plany tygodniowe ze wskazaniem zajęć dydaktycznych i zamierzonych osiągnięć dzieci)

 

nauczyciele
grup

 

3 dni przed rozpoczęciem tematu

kompleksowego

2. Analiza problemów edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusze obserwacji, plan pracy indywidualnej, sprawozdania semestralne)

 

nauczyciele
grup

rok szkolny

 

3. Realizacja programu
wychowawczo -
profilaktycznego

 

1. Realizacja Programu wychowawczo - profilaktycznego Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

 

nauczyciele
grup

 

rok szkolny

 

4. Doskonalenie nawyków
samodzielności
i kreatywności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizowanie zajęć i zabaw:

 • doskonalących samodzielność i sprawność ruchową w codziennych czynnościach samoobsługowych,

 • kształtujących kreatywność w rozwoju fizycznym, poznawczym,

 • kształtujących dbałość o bezpieczeństwo,

 • rozwijających zainteresowania;

 

 

 

nauczyciele
grup

 

 

 

rok szkolny

2. Organizacja kącików rozwijających samodzielność
i kreatywność
dziecka:

 • plastycznego,

 • konstrukcyjnego,

 • przygotowującego do nauki czytania;

 • przygotowującego do nauki pisania liter – grafomotorycznego,

 • czasowych, m. in. związanych z zawodami wykonywanymi przez rodziców;

 

 

nauczyciele
grup

 

 

rok szkolny

3. Inspirowanie dzieci do zabaw doskonalących samodzielność dziecka i sprawność w wykonywaniu czynności prostych i coraz bardziej złożonych – realizacja konkretnych zadań
w poszczególnych obszarach rozwoju dziecka
(odnotowywanie w dzienniku)

 

nauczyciele
grup

 

rok szkolny

4. Inspirowanie dzieci do zabaw twórczych z udziałem i bez udziału nauczyciela – realizacja zadań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka
(odnotowywanie w dzienniku)

 

nauczyciele
grup

 

rok szkolny

5. Prowadzenie zajęć z zakresu nabywania kompetencji cyfrowych, w tym w zakresie nauki czytania i pisania
(odnotowywanie w dzienniku)

nauczyciele
5- i 6- latków

 

rok szkolny

6. Cykliczne organizowanie zajęć otwartych, koleżeńskich
– zabawy i zajęcia rozwijających kreatywność i samodzielność, kodowanie na dywanie.

 

nauczyciele grup

 

rok szkolny

 

5. Twórcza organizacja
przestrzeni do rozwoju
– podejmowanie
różnorodnych form
działania

1. Zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej – aranżacja sal zabaw dzieci do prowadzonych zajęć kierowanych

nauczyciele
grup

rok szkolny

2. Zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań.

Stałe kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, plastyczny, teatralny, przyrodniczy, informatyczny

nauczyciele
grup

rok szkolny

3. Systematyczna realizacja zabaw, nauki i wypoczynku oparta
na rytmie dnia

nauczyciele

rok szkolny

4. Codzienna realizacja zabaw ruchowych – min. 2 zabawy dziennie

nauczyciele

grup

rok szkolny

5. Praktyczna nauka korzystania z urządzeń na terenie przedszkola (odnotowywanie w dzienniku)

nauczyciele
grup

IX 2023 r.

6. Zabawy kształtujące bezpieczeństwo dziecka, zachowania higieny osobistej , na drodze, podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, zabaw z wykorzystaniem internetu – np. praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię (odnotowywanie w dzienniku)

 

nauczyciele

grup

IX/X 2023 r.

6. Wykorzystanie biblioteki przedszkolnej

1. Doposażenie kącików czytelniczych dla dzieci, istniejących w każdej grupie przedszkolnej.

Dyrektor

Nauczyciele grup

Rok szkolny

2. Poranek głośnego czytania dzieciom literatury dziecięcej.

Nauczyciele grup

Rok szkolny

3. Udział w społecznej kampanii czytelniczej „Cała Polska czyta dzieciom”.

Nauczyciele grup

Rok szkolny

4. Promowanie twórczości ludowej poprzez czytanie dzieciom bajek, baśni, legend kociewskich i związanych z małą Ojczyzną- Skarszewami.

Nauczyciele grup

Rok szkolny

5. Spotkanie z pisarzem, historykiem, opisującym dzieje Skarszew i okolicznych miejscowości.

M. Konsik, I. Troka

nauczyciele grup

II semestr 2024r.

6. Zorganizowanie kącika wymiany książek.

Nauczyciele grup

Rok szkolny

7. Organizacja przedszkolnego konkursu recytatorskiego.

A. Koczy,

I. Piepiórka- Fiał

I. Schoeneck,

M. Batkowska

I. Troka

II semestr 2024r.

 

8. Czytanie dzieciom literatury dziecięcej przez gości (rodziców,seniorów, absolwentów przedszkola, przedstawicieli różnych zawodów).

Nauczyciele grup

Rok szkolny

 

9. Współpraca z seniorami z klubu „Senior+” i „Senior Wigor”:

* zapraszanie seniorów do przedszkola na czytanie w ramach akcji „Cala Polska czyta dzieciom”

* warsztaty połączone- seniorzy i dzieci, wspólne wykonywanie zakładek do książek

* „Teatrzyk dla seniorów przy herbatce”- prezentacja przez dzieci przygotowanej inscenizacji teatralnej

K. Cylwik

I. Troka

Rok szkolny

 

10. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Skarszewach:

* cykliczne zajęcia dla przedszkolaków- zapoznanie z biblioteką i jej działaniem, zasadami korzystania z książek i właściwego zachowania się w bibliotece

* seanse głośnego czytania połączone z wykonywaniem prac plastycznych inspirowanych lekturą

* udział dzieci w cyklicznie zorganizowanych na terenie przedszkola przedstawieniach teatralnych

Nauczyciele grup dzieci 6-letnich i

5,6- letnich

Rok szkolny

 

OBSZAR: WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA

 

 

1. Doskonalenie systemu
wspierania rozwoju
każdego dziecka
i udzielania pomocy
psychologiczno-
pedagogicznej

1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych:

 • wstępnej (wyłonienie dzieci do pracy indywidualnej)

 • końcowej;

nauczyciele grup
3-, 4-, i 5-latków

- do końca X 2023

 

- do końca IV 2024

2. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej

 • wstępnej (wyłonienie dzieci do pracy indywidualnej)

 • końcowej

nauczyciele

6-latków

 

- do końca X 2023

 

- do 15 IV 2024

3. Przygotowanie i przekazanie rodzicom informacji

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
podstawowej

nauczyciele

6-latków

 

do 30 IV 2024 r.

4. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych

nauczyciele
grup

rok szkolny

5. Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi uzdolnionymi i potrzebującymi wspomagania

 • opracowanie Planu pracy indywidualnej z dzieckiem
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • realizacja treści, dokumentowanie rozwoju dzieci

 

nauczyciele grup

 

 

rok szkolny

6. Ustalenie dla dzieci form, okresu udzielania i wymiaru godzin
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

dyrektor

 

IX 2023 r.

7. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym

zespoły

ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej

 

IX 2023 r.

8. Realizacja zajęć terapeutycznych lub rewalidacyjnych
w odniesieniu do dzieci objętych pomocą psychologiczno-
pedagogiczną odpowiednio do potrzeb i dokumentowanie pracy w dziennikach

 

 

M. Konsik

E. Ciesielska

powołane zespoły

ds. pomocy psych.- pedagog.

według potrzeb

9. Ocena efektywności realizowanych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, zajęcia rozwijające uzdolnienia)

M. Konsik

B. Kosecka

 

nauczyciele grup

1 raz w sem.

10. W przypadku dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym –
wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka

powołane zespoły

ds. pomocy psych.- pedagog.

 

 

1 raz w sem.

11. Ustalenie potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na nowy rok

dyrektor

przed projektem organizacyjnym

2. Oferta zajęć

edukacyjnych
w przedszkolu
rozwijających
uzdolnienia
i zainteresowania
dzieci

1.Uruchomienie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia dzieci:

 • innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne (w wybranych grupach)

 

 

 

dyrektor
nauczyciele

 

 


X 2023 r.

 

rok szkolny

2. Programy i projekty ogólnopolskie:

 

 

Rok szkolny

 • Kubusiowi przyjaciele natury”

A. Koczy,

I. Schoeneck

B. Soroka

K. Cylwik

B. Zimna

I. Troka

M. Jęczmień

I. Piepiórka- Fiał

A. Gaweł

Rok szkolny

 • Wspólnie mocniejsi- uczymy się przez integrację”

B. Soroka

A. Łabudzka

Rok szkolny

 • Zdrowo i sportowo”

B. Kosecka,

I. Piepiórka- Fiał

S. Las

A. Koczy

M. Jęczmień

I. Troka

B. Zimna

I. Schoeneck

B. Ciecholińska

Rok szkolny

 • Sztuka emocji”

I. Troka

B. Kosecka

I. Piepiórka- Fiał

M. Jęczmień

B. Niemczyk

A. Gaweł

Rok szkolny

 • Gramy zmysłami”

B. Kosecka

I. Piepiórka- Fiał

 

 • Kreatywne dni nietypowe”

I. Piepiórka- Fiał

S. Las

N. Partocka

Rok szkolny

 • Zabawa sztuką”

B. Soroka

A. Łabudzka

Rok szkolny

 • W ekologicznym świecie dobrze bawić się będziecie”

M. Batkowska

M. Kamińska

Rok szkolny

 • Ogólnopolski program Kraina Muzyki”

M. Batkowska

A. Koczy

M. Jęczmień

B. Kosecka

B. Ciecholińska

Rok szkolny

 • Kreatywne prace plastyczne”

I. Troka, N. Patocka

Rok szkolny

 • Czyściochowe przedszkole”

 

 

 

A. Gaweł

A. Plutowska

B. Zimna

 

 

Rok szkolny

 

 • Moje emocje są ważne

B. Kosecka

I. Piepiórka- Fiał

M. Jęczmień

A. Koczy

 

Rok szkolny

 

 • Biblioteka przedszkolaka”- kampania społeczna

B. Niemczyk

A. Gaweł

IX 2023r.

 

 • Dzieciaki mleczaki”

A. Plutowska

Rok szkolny

 

OBSZAR: FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU

 

 

 

1.Organizacja wydarzeń
przedszkolnych 
i środowiskowych
we współpracy z rodzicami i partnerami
zewnętrznymi

1. Dzień przedszkolaka

Nauczyciele grup

IX 2023r.

2. Dzień Edukacji Narodowej.

A. Gaweł, I. Troka

X 2023r.

3. Andrzejki

nauczyciele grup

XI 2023r.

4. Mikołajki

dyrektor

nauczyciele grup

XII 2023r.

5. Jasełka

A. Łabudzka, B. Soroka,

M. Batkowska,

M. Kamińska

Nauczyciele grup

XII 2023r.

6. Przegląd piosenki przedszkolnej

I. Piepiórka- Fiał

B. Kosecka

M. Jęczmień

XII 2023r.

7. Teatrzyki, koncerty, warsztaty (z seniorami, w bibliotece itp.)

Nauczyciele grup

cyklicznie

8. Spotkanie z policjantem

nauczyciele grup

5-6 letnich

koordynator-

M. Konsik

 

IX 2023

9. Spotkanie ze strażakami OSP Skarszewy

A. Gaweł

A. Plutowska,

I. Piepiórka- Fiał,

N. Patocka

X 2023

10. Bal karnawałowy

dyrektor/nauczyciele grup

I 2024r.

11.Dzień Babci i Dziadka

Nauczyciele grup

I 2024r.

12. Powitanie wiosny – Zielony Dzień w przedszkolu/DZIEŃ LASU

Nauczyciele grup

III 2024r.

13. Wielkanocny zajączek

nauczyciele grup

IV 2024r.

14. Przedszkolny konkurs recytatorski.

A. Koczy,

I. Piepiórka- Fiał

I. Schoeneck,

M. Batkowska

I. Troka

II semestr 2024r.

15. Światowy Dzień Ziemi

Nauczyciele grup

IV 2024r.

16. Dzień Dziecka

nauczyciele grup

VI 2024r.

17. Zakończenie Roku Szkolnego/Dzień Rodziny

nauczyciele grup

VI 2024r.

 

2. Współpraca

z instytucjami i innymi
podmiotami środowiska

1. Współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Skarszewach

- Promowanie przedszkola w środowisku

 

B. Kosecka,

B. Ciecholińska

 

XII 2023 r.

 

 

rok szkolny

2. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Skarszewach - rozwijanie zainteresowań dzieci twórczą działalnością artystyczną
- Uczestnictwo w konkursach plastycznych -
bożonarodzeniowym i wielkanocnym.

- Kultywowanie tradycji ludowych- Zwiedzanie wystaw
w Gminnym Ośrodku Kultury: malarstwa, rzeźbiarstwa,
kowalstwa artystycznego i innych twórców sztuki ludowej.

- Wdrażanie do interesowania się działalnością społeczno -
kulturalną swojej miejscowości

- Kształcenie umiejętności kulturalnego zachowania się
w miejscach publicznych oraz na koncertach

- Poznanie biblioteki jako instytucji użyteczności publicznej,
społecznej, zapoznanie z praca bibliotekarza- „Spotkania z
książką”, czytanie wybranych przez dzieci bajek,

- Wdrażanie u dzieci zasad prawidłowego korzystania
z książek

 

M. Batkowska

S. Las,

B. Zimna,

I. Piepiórka- Fiał

A. Łabudzka

B. Soroka

 

rok szkolny

3. Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Skarszewach

- współdziałanie nauczycieli przedszkola z pracownikami
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarszewach;
- Nawiązanie kontaktu z komendantem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skarszewach, ustalenie harmonogramu wycieczek
poszczególnych grup

- Obserwowanie pracy ludzi w bliskim otoczeniu przedszkola.
- Poznanie stroju i wyposażenia samochodu strażaka

- Wycieczka wszystkich grup do jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej Skarszewach

- Podsumowanie zdobytych wiadomości podczas ilustrowania
pracy strażak

- Wystawa prac plastycznych pt. „Nasz bohater strażak”

A. Gaweł

A. Plutowska,

I. Piepiórka- Fiał,

N. Patocka

nauczyciele grup

 

X 2023r.

4. Współpraca z Policją w Skarszewach - rozwijanie umiejętności
funkcjonowania w środowisku lokalnym

- Zaproszenie funkcjonariusza policji do przedszkola –
zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta;
pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa,
kulturalnego zachowania się w ruchu drogowym.

-Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa - Praca plastyczna na
temat „Jestem bezpieczny w ruchu drogowym” - technika
dowolna (prace grupowe)

-Zainteresowanie pracą policjanta, praca plastyczna na dany
temat

 

nauczyciele grup

5-6 letnich

koordynator-

M. Konsik

 

 

IX 2023r.

 

 

 

 

 

5. Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Skarszewach
-
kształtowanie umiejętności społecznych – tolerancji i akceptacji,
szacunku wobec innych – dzieci i dorosłych, kształtowanie

pozytywnych zachowań społecznych;

- Nawiązanie kontaktu dzieci i personelu obu placówek

B. Niemczyk,

A. Gaweł,

N. Patocka

 

rok szkolny

6. Współpraca z Klubem „Senior +

- Nawiązanie kontaktu z „Klubem Senior+”

- Wizyty przedszkolaków w siedzibie „Klubu Senior+”

 

I. Troka,

 

rok szkolny

 

 

7. Współpraca z Państwową Szkołą Muzyczną w Starogardzie Gdańskim

M. Batkowska

Rok szkolny

 

8. Współpraca z Klubem „Senior WIGOR”

K. Cylwik,

A. Gaweł

Rok szkolny

 

9. Współpraca z Hospicjum w Starogardzie Gdańskim

B. Niemczyk

A. Gaweł

Rok szkolny

 

10. Współpraca ze szkołami podstawowymi w Skarszewach

Nauczyciele

6- latków

Rok szkolny

3. Współpraca z rodzicami,
podejmowanie działań
wspierających rodzinę
w wychowywaniu dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zebrania ogólne:
- organizacyjne (rozpoczynające rok szkolny)
- podsumowujące I semestr

dyrektor

IX 2023 r.

II 2024 r.

2. Zebranie z rodzicami (rozpoczynające rok szkolny)

- poznanie oczekiwań rodziców,

- wybór grupowych przedstawicieli rodziców

- opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami

 

nauczyciele
grup

 

IX 2023 r.

3. Zebranie z rodzicami nauczycielami logopedii

M. Konsik,

E. Drahim

 

IX 2023 r.

4. Spotkania grupowych przedstawicieli rodziców z dyrektorem

dyrektor, rodzice

rok szkolny

5. Indywidualne kontakty z rodzicami

 

nauczyciele
grup

rok szkolny

6. Przesyłanie informacji rodzicom o zadaniach

realizowanych w przedszkolu (wiadomości, umiejętności,
postawy, wiersz, piosenka)

 

nauczyciele

grup

 

rok szkolny

7. Przekazanie informacji o postępach w rozwoju dzieci zawartych
w arkuszach: - obserwacji

- diagnozy

nauczyciele
grup

X 2023 r.,

VI 2024 r. ,

X 2023, IV.2024 r.

8. Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli

psycholog, logopeda,

pedagog specjalny

wg potrzeb

9. Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci
– realizacja
programu wychowawczo - profilaktycznego,

- przygotowanie materiałów dla rodziców (strona internetowa)

- współpraca z pedagogiem specjalnym i psychologiem przedszkolnym

nauczyciele
grup

zespół ds. opieki
i wychowania

rok szkolny

10. Dokumentowanie współpracy z rodzicami:

 • plan współpracy,

 • listy obecności na zebraniach,

 • ewidencja rozmów z rodzicami,

 • protokoły,

 • zgody rodziców,

 • upoważnienia

 

 

 

nauczyciele

grup

 

 

 

rok szkolny

4. Promocja przedszkola
i system obiegu informacji

 

 

1.Informacja o przedszkolu w mediach:

- oferta,

- sukcesy,

- ważne wydarzenia

 

zespół
ds.
promocji

 

 

rok szkolny

2. Prowadzenie tablicy informacyjnej dla nauczycieli i personelu:

- ogłoszenia,

- nowości wydawnicze,

- zmiany w przepisach prawa oświatowego,

- inne;

 

dyrektor

 

rok szkolny

3. System obiegu informacji w przedszkolu –
powiadomienia sms, mailem

Dyrektor, zastepca dyrektora

rok szkolny

 

 

OBSZAR: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 

1. Organizacja wydarzeń
przedszkolnych,
stworzenie
systemu
pracy zespołowej
w
przedszkolu

Powołanie zespołów zadaniowych ds.:

 • opracowania zmian w statucie,

 • promocji,

 • zadaniowych - doraźnych

 

dyrektor

 


do 3 IX 2023 r.

2. Ustalenie zadań zespołów

zespoły

28 IX 2023 r.

3. Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły

zespoły

I 2023r.,

VI 2024 r.

2. Doskonalenie
przestrzeni
edukacyjnej

1. Wzbogacenie bazy przedszkola o materiały i sprzęt potrzebne

do urządzenia kącików książek i kącików sprawności

dyrektor

I półrocze

2. Doposażenie przedszkola w sprzęt do zabaw rozwijających
kreatywność, maty do kodowania, kąciki plastyczne

dyrektor

II półrocze

3. Wspomaganie
rozwoju zawodowego
(WDN)

1. Praca z nowoczesnymi technologiami. Wykorzystanie technologii informacyjnej do kontaktu z rodzicami (założenie grup), komputerowej do pracy z dziećmi, gier interaktywnych, tablicy, itp..

 

I. Troka, S Las

nauczyciele grup

Rok szkolny

2. Warsztaty online – udział w projekcie edukacyjnym organizowanym przez „EduAkcja”:

Dyrektor przedszkola

IX 2023r.-

III 2024r.

3. Warsztaty – karta obserwacji dziecka

zespoły nauczycieli dzieci 3,4,5-letnich

 

IX 2023 r.

4. Warsztaty – analiza i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej (diagnoza przedszkolna)

zespół nauczycieli dzieci
6-letnich

III 2024 r.

5. „Angielski w przedszkolu: Ogarniam to!”- szkolenie online.

S. Las,

I. Troka

IX/X 2023r.

6. Zapoznanie z materiałami dotyczącymi pisania protokołów

numerowania wniosków i uchwał rady pedagogicznej

B. Ciecholińska

IX 2023 r.

 

PRZYDZIAŁ ZADAŃ DODATKOWYCH ORAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z DZIEĆMI:

 

 

Lp.

Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

I. Troka

2.

Prowadzenie portalu internetowego przedszkola

B. Soroka

3.

Kronika przedszkolna

A. Gaweł, M. Jęczmień, K. Kubik

4.

Opiekun/mentor nauczyciela stażysty

I. Schoeneck, B. Zimna, B. Ciecholiońska, A. Koczy, S. Las,

I. Troka

5.

Protokolant

B. Ciecholińska

Zajęcia dodatkowe/ pomoc psychologiczno-pedagogiczna- przewodnicząca zespołów PPP: M. Konsik

1.

Religia

K. Cylwik, D. Węsak

2.

Zajęcia społeczno-emocjonalne

I. Piepiórka- Fiał

3.

Terapia logopedyczna

M. Konsik, E. Drahim

4.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

B. Kosecka,

5.

Zajęcia rewalidacyjne

M. Konsik.

6.

Język angielski

I. Troka, S. Las

7.

Psycholog

E. Ciesielska

 

 

SKŁADY ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH NAUCZYCIELI:

 

Lp.

Zespół ds.

Skład zespołu

1.

opieki i wychowania

1. Nauczycielki grup młodszych

2. Nauczycielki grup starszych

2.

edukacji

1. Nauczycielki grup młodszych

2. Nauczycielki grup starszych

3.

promocji

B. Soroka, I. Troka

4.

procedur i regulaminów

I. Piepiórka- Fiał, S. Las

5.

Pomocy psychologiczno- pedagogicznej

M. Konsik, E. Ciesielska, E. Drahim, B. Kosecka i nauczyciele pracujący z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności

 

 

 

 

Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/ 2023/2024 z dnia 28.08.2023r.

 

Zapoznano radę rodziców z założeniami planu w dniu 22.09.2023 r.

 

 

Dyrektor przedszkola: Barbara SochaData dodania: 2018-07-11 09:21:21
Data edycji: 2023-09-10 19:04:32
Ilość wyświetleń: 3736

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej