Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Roczny plan pracy przedszkola

Roczny plan pracy

Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

w Skarszewach na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

UOGÓLNIONE WNIOSKI Z NADZORU PEDAGOGICZNEGO I PRACY PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2021/2022

 

 • Wykorzystywać zasoby zewnętrzne i wewnętrzne przedszkola do uświadamiania dzieciom konieczności dbania o środowisko i wyrabianie nawyków proekologicznych.

 • Stymulowanie rozwoju dzieci ze szczególnym uwzględnieniem samodzielności i kreatywności oraz sprawności manualnych zgodnie z ich indywidualnymi predyspozycjami.

 • Podnosić jakość pracy przedszkola poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci, z zapewnieniem wsparcia psychologiczno-pedagogicznego z aktywnym włączaniem w ten proces rodziców.

 • Uświadamiać dzieciom i rodzicom negatywne skutki nadmiernego korzystania przez dzieci z urządzeń informacyjno-komunikacyjnych.

 

 

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022:

 

 1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

 2. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 3. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

 

 

 

 

OBSZAR: OPIEKA, WYCHOWANIE, EDUKACJA

 

Cel

Zadanie/ sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin

 

1. Realizacja podstawy
programowej

1. Przedstawienie przez nauczycieli dyrektorowi przedszkola

programów wychowania przedszkolnego do realizacji w nowym

roku szkolnym

dyrektor

 

27 VIII 2021 r.

2. Zgromadzenie dowodów potwierdzających zgodność programów
z podstawą programową, opinii o programach autorskich

dyrektor

 

27 VIII 2021 r.

 • Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny

2021/2022, zaopiniowanie przez radę pedagogiczną

 

dyrektor

 

30.VIII.2021 r.

 • Weryfikacja ramowego rozkładu dnia

 

zespół ds. edukacji

30.VIII.2021 r.

 

2. Organizacja procesów
wspomagania rozwoju
i edukacji dzieci

 

1. Planowanie i organizowanie procesu wspomagania rozwoju dziecka przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych do realizacji programów (plany tygodniowe ze wskazaniem zajęć dydaktycznych i zamierzonych osiągnięć dzieci)

 

nauczyciele
grup

 

3 dni przed rozpoczęciem tematu

kompleksowego

2. Analiza problemów edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusze obserwacji, plan pracy indywidualnej, sprawozdania semestralne)

 

nauczyciele
grup

rok szkolny

 

3. Realizacja programu
wychowawczo -
profilaktycznego

 

1. Realizacja Programu wychowawczo - profilaktycznego Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

 

nauczyciele
grup

 

rok szkolny

 

4. Doskonalenie nawyków
samodzielności
i kreatywności

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Organizowanie zajęć i zabaw:

 • doskonalących samodzielność i sprawność ruchową w codziennych czynnościach samoobsługowych,

 • kształtujących kreatywność w rozwoju fizycznym, poznawczym,

 • kształtujących dbałość o bezpieczeństwo,

 • rozwijających zainteresowania;

 

 

 

nauczyciele
grup

 

 

 

rok szkolny

2. Organizacja kącików rozwijających samodzielność
i kreatywność
dziecka:

 • plastycznego,

 • konstrukcyjnego,

 • przygotowującego do nauki czytania;

 • przygotowującego do nauki pisania liter – grafomotorycznego,

 • czasowych, m. in. związanych z zawodami wykonywanymi przez rodziców;

 

 

nauczyciele
grup

 

 

rok szkolny

3. Inspirowanie dzieci do zabaw doskonalących samodzielność dziecka i sprawność w wykonywaniu czynności prostych i coraz bardziej złożonych – realizacja konkretnych zadań
w poszczególnych obszarach rozwoju dziecka
(odnotowywanie w dzienniku)

 

nauczyciele
grup

 

rok szkolny

4. Inspirowanie dzieci do zabaw twórczych z udziałem i bez udziału nauczyciela – realizacja zadań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka
(odnotowywanie w dzienniku)

 

nauczyciele
grup

 

rok szkolny

5. Prowadzenie zajęć z zakresu nabywania kompetencji cyfrowych, w tym w zakresie nauki czytania i pisania
(odnotowywanie w dzienniku)

nauczyciele
5- i 6- latków

 

rok szkolny

6. Cykliczne organizowanie zajęć otwartych, koleżeńskich
– zabawy i zajęcia rozwijających kreatywność i samodzielność, kodowanie na dywanie.

 

nauczyciele grup

 

rok szkolny

 

5. Twórcza organizacja
przestrzeni do rozwoju
– podejmowanie
różnorodnych form
działania

1. Zagospodarowanie przestrzeni edukacyjnej – aranżacja sal zabaw dzieci do prowadzonych zajęć kierowanych

nauczyciele
grup

rok szkolny

2. Zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań.

Stałe kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, plastyczny, teatralny, przyrodniczy, informatyczny

nauczyciele
grup

rok szkolny

3. Systematyczna realizacja zabaw, nauki i wypoczynku oparta
na rytmie dnia

nauczyciele

rok szkolny

4. Codzienna realizacja zabaw ruchowych – min. 2 zabawy dziennie

nauczyciele

grup

rok szkolny

5. Praktyczna nauka korzystania z urządzeń na terenie przedszkola (odnotowywanie w dzienniku)

nauczyciele
grup

IX 2021 r.

6. Zabawy kształtujące bezpieczeństwo dziecka, zachowania higieny osobistej (szczególnie w czasie pandemii) , na drodze, podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym, zabaw z wykorzystaniem internetu – np. praktyczna nauka przechodzenia przez jezdnię (odnotowywanie w dzienniku)

 

nauczyciele

grup

IX/X 2021 r.

 

OBSZAR: WSPOMAGANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU DZIECKA

 

 

1. Doskonalenie systemu
wspierania rozwoju
każdego dziecka
i udzielania pomocy
psychologiczno-
pedagogicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych:

 • wstępnej (wyłonienie dzieci do pracy indywidualnej)

 • śródrocznej,

 • końcowej;

nauczyciele grup
3-, 4-, i 5-latków

- do końca X 2021

 

- do końca I 2022

- do końca V 2022

2. Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej

 • wstępnej (wyłonienie dzieci do pracy indywidualnej)

 • końcowej

nauczyciele

6-latków

 

- do końca X 2022

 

- do 15 IV 2022

3. Przygotowanie i przekazanie rodzicom informacji

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
podstawowej

nauczyciele

6-latków

 

do 30 IV 2022 r.

4. Realizacja zasady indywidualizacji podczas zajęć dydaktycznych

nauczyciele
grup

rok szkolny

5. Prowadzenie pracy indywidualnej z dziećmi uzdolnionymi i potrzebującymi wspomagania

 • opracowanie Planu pracy indywidualnej z dzieckiem
  o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 • realizacja treści, dokumentowanie rozwoju dzieci

 

nauczyciele grup

 

 

rok szkolny

6. Ustalenie dla dzieci form, okresu udzielania i wymiaru godzin
w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

dyrektor

 

IX 2021 r.

7. Opracowanie indywidualnych programów edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym

zespoły

ds. pomocy psychologiczno-

pedagogicznej

 

IX 2021 r.

8. Realizacja zajęć terapeutycznych i rewalidacyjnych
w odniesieniu do dzieci objętych pomocą psychologiczno-
pedagogiczną odpowiednio do potrzeb i dokumentowanie pracy w dziennikach

 

 

M. Konsik

wg zaleceń ujętych

w planach

i programach

9. Ocena efektywności realizowanych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapia logopedyczna, zajęcia rozwijające uzdolnienia)

M. Konsik

B. Kosecka

 

nauczyciele grup

1 raz w sem.

10. W przypadku dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym –
wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania dziecka

powołane zespoły

ds. pomocy psych.- pedagog.

 

 

1 raz w sem.

11. Ustalenie potrzeb w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej na nowy rok

dyrektor

przed projektem organizacyjnym

2. Oferta zajęć

edukacyjnych
w przedszkolu
rozwijających
uzdolnienia
i zainteresowania
dzieci

1.Uruchomienie zajęć dodatkowych, rozwijających zainteresowania
i uzdolnienia dzieci:

 • rytmika

 • innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne (w wybranych grupach)

 

 

 

dyrektor
nauczyciele

 

 


X 2021 r.

 

rok szkolny

2. Programy i projekty ogólnopolskie:

 

 

Rok szkolny

 • Kubusiowi przyjaciele natury”

A. Koczy,

B. Kosecka,

I. Schoeneck,

P. Weisbrot,

M. Batkowska

Rok szkolny

 • Eko-ludek”

I. Troka

Rok szkolny

 • Biblioteka przedszkolaka”

B. Niemczyk

Rok szkolny

 • Zdrowo i Sportowo”

I. Troka,

E. Kozłowska

Rok szkolny

 • INTERAKTYWNIE z misiem Maurycym”

S. Las,

K. Kornela,

A. Koczy,

I. Schoeneck

Rok szkolny

 • Z ekologią na Ty”

S. Las,

A. Flisikowska,

M. Richert,

A. Plutowska

Rok szkolny

 • Czyściochowe przedszkole”

B. Niemczyk,

M. Richert,

K. Cylwik,

E. Kozłowska,

B. Zimna,

M. Kamińska,

A. Plutowska

Rok szkolny

 

 • Z darami natury świat nie jest ponury!”

A. Koczy,

I. Schoeneck

 

Rok szkolny

 

 • Dobrzy kierowcy rosną z nami”- wspólnie z Wojewódzką Komendą Policji

 1. Koczy

Rok szkolny

 

OBSZAR: FUNKCJONOWANIE PRZEDSZKOLA W ŚRODOWISKU

 

 

 

1.Organizacja wydarzeń
przedszkolnych

i środowiskowych
we współpracy
z rodzicami i partnerami
zewnętrznymi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Dzień przedszkolaka

Nauczyciele grup

18 IX 2021r.

2. Dzień spadającego liścia- początek jesieni

Nauczyciele grup

23 IX 2021r.

3. Dzień Edukacji Narodowej.

nauczyciele grup

X 2021r.

4. Dzień zwierząt

Nauczyciele grup

04 X 2021r.

5. Andrzejki

nauczyciele grup

XI 2021r.

6. Dzień pluszowego misia

Nauczyciele grup

25 XI 2021r.

7. Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Nauczyciele grup

3 XII 2021r.

8. Mikołajki

dyrektor

nauczyciele grup

XII 2021r.

9. Jasełka

Nauczyciele grup

XII 2021r.

10. Bal karnawałowy

dyrektor/nauczyciele grup

I 2022r.

11.Dzień Babci i Dziadka

Nauczyciele grup

I 2022r.

12. Dzień dinozaura

Nauczyciele grup

28 II 2022

13. Powitanie wiosny – Zielony Dzień w przedszkolu/DZIEŃ LASU

Nauczyciele grup

III 2022r.

14. Dzień wody

Nauczyciele grup

III 2022r.

15. Dzień tęczy- Święto przedszkola „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach

Nauczyciele grup

3 IV 2022r.

16. Dzień bezdomnych zwierząt- zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska

Nauczyciele grup/

B. Zimna, S. Las,

B. Kosecka

4 IV 2022r.

17. Wielkanocny zajączek

nauczyciele grup

IV 2022r.

18. Światowy Dzień Ziemi

Nauczyciele grup

IV 2022r.

19.Dzień Rodziny

Nauczyciele grup

V/VI 2022r.

20. Dzień Dziecka

nauczyciele grup

VI 2022r.

21. Zakończenie Roku Szkolnego

nauczyciele grup

VI 2022r.

 

2. Współpraca

z instytucjami i innymi
podmiotami środowiska

2. Współpraca z Bankiem Spółdzielczym w Skarszewach

- Promowanie przedszkola w środowisku

 

B. Kosecka,

M. Richert,

P. Weisbrot

 

XII 2021 r.

 

 

rok szkolny

3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Biblioteką Publiczną w Skarszewach - rozwijanie zainteresowań dzieci twórczą działalnością artystyczną
- Uczestnictwo w konkursach plastycznych -
bożonarodzeniowym i wielkanocnym.

- Kultywowanie tradycji ludowych- Zwiedzanie wystaw
w Gminnym Ośrodku Kultury: malarstwa, rzeźbiarstwa,
kowalstwa artystycznego i innych twórców sztuki ludowej.

- Wdrażanie do interesowania się działalnością społeczno -
kulturalną swojej miejscowości

- Kształcenie umiejętności kulturalnego zachowania się
w miejscach publicznych oraz na koncertach

- Poznanie biblioteki jako instytucji użyteczności publicznej,
społecznej, zapoznanie z praca bibliotekarza- „Spotkania z
książką”, czytanie wybranych przez dzieci bajek,

- Wdrażanie u dzieci zasad prawidłowego korzystania
z książek

 

I. Schoeneck

A. Koczy,

S. Las,

M. Kamińska

rok szkolny

4. Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Skarszewach

- współdziałanie nauczycieli przedszkola z pracownikami
Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarszewach;
- Nawiązanie kontaktu z komendantem Ochotniczej Straży
Pożarnej w Skarszewach, ustalenie harmonogramu wycieczek
poszczególnych grup

- Obserwowanie pracy ludzi w bliskim otoczeniu przedszkola.
- Poznanie stroju i wyposażenia samochodu strażaka

- Wycieczka wszystkich grup do jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej Skarszewach

- Podsumowanie zdobytych wiadomości podczas ilustrowania
pracy strażak

- Wystawa prac plastycznych pt. „Nasz bohater strażak”

K. Kornela,

A. Plutowska,

A. Flisikowska

X 2021r.

5. Współpraca z Policją w Skarszewach - rozwijanie umiejętności
funkcjonowania w środowisku lokalnym

- Zaproszenie funkcjonariusza policji do przedszkola –
zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta;
pogadanki policjanta dotyczące zachowania bezpieczeństwa,
kulturalnego zachowania się w ruchu drogowym.

-Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa - Praca plastyczna na
temat „Jestem bezpieczny w ruchu drogowym” - technika
dowolna (prace grupowe)

-Zainteresowanie pracą policjanta, praca plastyczna na dany
temat

 

I. Piepiórka- Fiał, M. Konsik

IX 2021r.

 

 

 

 

 

6. Współpraca z Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną w Skarszewach
-
kształtowanie umiejętności społecznych – tolerancji i akceptacji,
szacunku wobec innych – dzieci i dorosłych, kształtowanie

pozytywnych zachowań społecznych;

- Nawiązanie kontaktu dzieci i personelu obu placówek

B. Niemczyk,

rok szkolny

7. Współpraca z Klubem „Senior +

- Nawiązanie kontaktu z „Klubem Senior+”

- Wizyty online przedszkolaków w siedzibie „Klubu Senior+”

 

I. Troka,

S. Las

rok szkolny

 

 

8. Współpraca z Klubem „Senior WIGOR”

K. Cylwik,

J. Gendig

Rok szkolny

3. Współpraca z rodzicami,
podejmowanie działań
wspierających rodzinę
w wychowywaniu dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zebrania ogólne:
- organizacyjne (rozpoczynające rok szkolny)
- podsumowujące I semestr

dyrektor

IX 2021 r.

II 2022 r.

2. Zebranie z rodzicami (rozpoczynające rok szkolny)

- poznanie oczekiwań rodziców,

- wybór grupowych przedstawicieli rodziców

- opracowanie grupowych planów współpracy z rodzicami

 

nauczyciele
grup

 

IX 2021 r.

3. Zebranie z rodzicami nauczycielami logopedii

M. Konsik,

 

IX 2021 r.

4. Spotkania grupowych przedstawicieli rodziców z dyrektorem

dyrektor, rodzice

rok szkolny

5. Indywidualne kontakty z rodzicami

 

nauczyciele
grup

rok szkolny

6. Przesyłanie informacji rodzicom o zadaniach

realizowanych w przedszkolu (wiadomości, umiejętności,
postawy, wiersz, piosenka)

 

nauczyciele

grup

 

rok szkolny

7. Przekazanie informacji o postępach w rozwoju dzieci zawartych
w arkuszach: - obserwacji

- diagnozy

nauczyciele
grup

X 202 r.,

I, VI 2022 r. ,

X 2021, IV.2022 r.

8. Porady, konsultacje specjalistów dla rodziców i nauczycieli

psycholog, logopeda

wg potrzeb

9. Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci
– realizacja
programu wychowawczo - profilaktycznego,

- przygotowanie materiałów dla rodziców (strona internetowa)

nauczyciele
grup

zespół ds. opieki
i wychowania

rok szkolny

10. Pozyskanie opinii rodziców na temat pracy przedszkola

zespół

VI 2022 r.

11. Dokumentowanie współpracy z rodzicami:

 • plan współpracy,

 • listy obecności na zebraniach,

 • ewidencja rozmów z rodzicami,

 • protokoły,

 • zgody rodziców,

 • upoważnienia

 

 

 

nauczyciele

grup

 

 

 

rok szkolny

4. Promocja przedszkola
i system obiegu informacji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Informacja o przedszkolu w mediach:

- oferta,

- sukcesy,

- ważne wydarzenia

 

zespół
ds.
promocji

 

 

rok szkolny

2. Prowadzenie tablicy informacyjnej dla nauczycieli i personelu:

- ogłoszenia,

- nowości wydawnicze,

- zmiany w przepisach prawa oświatowego,

- inne;

 

dyrektor

 

rok szkolny

3. System obiegu informacji w przedszkolu –
powiadomienia sms, meilem

Dyrektor, zastepca dyrektora

rok szkolny

 

 

OBSZAR: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

 

1. Organizacja wydarzeń
przedszkolnych,
stworzenie
systemu
pracy zespołowej
w
przedszkolu

Powołanie zespołów zadaniowych ds.:

 • opracowania zmian w statucie,

 • promocji,

 • zadaniowych - doraźnych

 

dyrektor

 


do 3 IX 2021 r.

2. Ustalenie zadań zespołów

zespoły

28 IX 2021 r.

3. Przekazanie informacji o realizacji zadań przez zespoły

zespoły

I 2022r.,

VI 2022 r.

2. Doskonalenie
przestrzeni
edukacyjnej

1. Wzbogacenie bazy przedszkola o materiały i sprzęt potrzebne

do urządzenia kącików książek i kącików sprawności

dyrektor

I półrocze

2. Doposażenie przedszkola w sprzęt do zabaw rozwijających
kreatywność, maty do kodowania, kąciki plastyczne

dyrektor

II półrocze

3. Wspomaganie
rozwoju zawodowego
(WDN)

1. Praca z nowoczesnymi technologiami. Wykorzystanie technologii informacyjnej do kontaktu z rodzicami (założenie grup), komputerowej do pracy z dziećmi, gier interaktywnych, tablicy, itp..

 

I. Troka, S Las

nauczyciele grup

Rok szkolny

2. Warsztaty online – udział w projekcie edukacyjnym organizowanym przez „EduAkcja”:

 • Edukacja przyrodnicza”cz.1- eksperymenty w przedszkolu

 • Edukacja przyrodnicza”cz.2- eksperymenty na każdą okazję

 • Wyobraźnia twórcza”

 • Drama w przedszkolu”

 • Neurobiologia wczesnego dzieciństwa”

 • Zabawy paluszkowe”

Dyrektor przedszkola

IX 2021r.-

III 2022r.

3. Szkolenie z warsztatami –Diagnoza i monitorowanie rozwoju dziecka podstawą wspierania jego aktywności edukacyjnej

zespoły nauczycieli dzieci4, 5 i 6 letnich

I 2021 r.

 1. System pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom przez nauczycieli i specjalistów – edukacja włączająca.

Wszyscy nauczyciele

X 2021

5. Warsztaty – analiza i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej (diagnoza przedszkolna)

zespół nauczycieli dzieci
6-letnich

III 2022 r.

5. Zapoznanie z materiałami dotyczącymi pisania protokołów

numerowania wniosków i uchwał rady pedagogicznej

B. Zimna

IX 2021 r.

 

 

PRZYDZIAŁ ZADAŃ DODATKOWYCH ORAZ ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z DZIEĆMI:

 

 

Lp.

Zadanie

Nazwisko i imię nauczyciela

1.

Aktualizacja strony internetowej przedszkola

I. Troka

2.

Prowadzenie portalu internetowego przedszkola

A. Flisikowska

3.

Kronika przedszkolna

K. Kornela, I. Piepiórka- Fiał

4.

Opiekun nauczyciela stażysty

I. Troka, K. Cylwik,

5.

Protokolant

B. Zimna

Zajęcia dodatkowe/ pomoc psychologiczno-pedagogiczna- przewodnicząca zespołów PPP: M. Konsik

1.

Religia

K. Cylwik, D. Węsak

2.

Rytmika

B. Kowalska,

3.

Terapia logopedyczna

M. Konsik, B. Zimna

4.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

B. Kosecka

5.

Zajęcia rewalidacyjne

M. Konsik.

6.

Język angielski

I. Troka, S. Las

 

 

SKŁADY ZESPOŁÓW ZADANIOWYCH NAUCZYCIELI:

 

Lp.

Zespół ds.

Skład zespołu

1.

opieki i wychowania

1. Nauczycielki grup młodszych

2. Nauczycielki grup starszych

2.

edukacji

1. Nauczycielki grup młodszych

2. Nauczycielki grup starszych

3.

promocji

A. Flisikowska, I. Troka

4.

procedur i regulaminów

M. Richert, E. Kozłowska

5.

Pomocy psychologiczno- pedagogicznej

M. Konsik, K. Cylwik, M. Kamińska, A. Plutowska, B. Kosecka, I. Schoeneck, J. Gendig, M. Batkowska

 

 

 

 

Przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 2/ 2021/22 z dnia 30.08.2021r.

 

Zapoznano radę rodziców z założeniami planu w dniu 20.09.2021r.

 

 

Dyrektor przedszkola: Barbara SochaData dodania: 2018-07-11 09:21:21
Data edycji: 2021-10-19 10:34:50
Ilość wyświetleń: 2499

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej