Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

RODO

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej: „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, tel. 58 588 26 41, e-mail: przedszkole@skarszewy.pl

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Leszek Skrzypkowski, adres e-mail: iod@skarszewy.pl.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe,

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą,

 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przeprowadzenia naboru,

 • realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę,

 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. W zakresie, w jakim zostało to określone w przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Odmówienie podania określonych informacji w kwestionariuszu może skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do jednostki lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnień do pierwszeństwa w kwalifikacji.

11. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 

Data dodania: 2019-01-11 20:36:24
Data edycji: 2023-03-29 14:19:22
Ilość wyświetleń: 1210

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej