Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Regulamin pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

 

 

Zarządzenie nr 10 2021/22

Dyrektora Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

z dnia 08.04.2022r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pobierania i rozliczania opłat za pobyt dziecka i wyżywienie w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

 

Na podstawie:

 • art.106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), w porozumieniu z Burmistrzem Skarszew, w sprawie opłat za korzystanie z wyżywienia.

 

§ 1

 

Z dniem 02.05.2022r. wprowadza się zmiany do Regulaminu pobierania i rozliczania opłat za wyżywienie w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia oraz dzienną stawkę żywieniową.

 

§ 3


1. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00zł (słownie: osiem złotych, 0/100gr), w tym:
1) śniadanie – 1,80zł (słownie: jeden złoty 80/100gr)
2) obiad – 4,00zł (słownie: cztery złote 00/100gr)
3) podwieczorek I - 0,90zł (słownie: 90/100gr)

4) podwieczorek II -1,30 zł (słownie: jeden złoty 30/100gr)
2. Stawki, o których mowa w ust. 1 obejmują tylko zakup produktów niezbędnych do przygotowania posiłków (tzw. wsad do kotła).

§ 2

 

Regulamin ten normuje zasady odpłatności wnoszonej przez rodziców dzieci korzystających z wyżywienia w placówce, oraz opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu przekraczający godziny nieodpłatne, ustalone przez organ prowadzący.

 

 

§ 3

 

Z dniem 02.05.2022r. traci moc REGULAMIN POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA I WYŻYWIENIE W PRZEDSZKOLU W SKARSZEWACH „TĘCZOWY ZAKĄTEK” z dnia 30.07.2021r.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 02.05.2022r.

 

 

 

………………………………….

(podpis i pieczątka dyrektora)

Załącznik do Zarządzenia nr 10/2021/22

 

 

REGULAMIN

POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI

ZA WYŻYWIENIE I POBYT DZIECKA

W PRZEDSZKOLU W SKARSZEWACH „TĘCZOWY ZAKĄTEK”

Na podstawie:

 • art.106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 )

 • Uchwała nr. XXXVII/343/18 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 6 marca 2018r.

 • Zarządzenie nr 16/2020/21 Dyrektora Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” z dnia 14.07.2021r., w porozumieniu z Burmistrzem Skarszew, w sprawie opłat za korzystanie z wyżywienia.

 

§ 1

Regulamin pobierania i rozliczania odpłatności za pobyt dziecka i wyżywienie w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” zwany dalej „Regulaminem” określa zasady naliczania opłat za pobyt i wyżywienie oraz sposób dokonywania opłat.

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miejska w Skarszewach.

 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

 3. Przedszkole świadczy swoje usługi zgodnie z organizacją pracy przedszkola określone w arkuszu organizacyjnym placówki.

§ 3

 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6,00 do 16,30.

 2. Przedszkole zapewnia:

 1. realizację podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach ,

 2. bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący,

 3. warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju,

 4. bezpieczeństwo w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola.

§ 4

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie tj. od godz. 7,30 do 12,30.

 2. Czas w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, oraz wysokość odpłatności za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym poza czas świadczeń bezpłatnych określa uchwała Rady Miejskiej w Skarszewach.

 3. Rodzice/ prawni opiekunowie deklarują godziny pobytu swojego dziecka w przedszkolu zgodnie ze swoimi potrzebami, godziny te są stałe, takie same i obowiązują przez wszystkie dni danego miesiąca.§ 5

 1. Ustala się odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 3 ust.1 w wysokości 1 zł. za każdą godzinę dodatkową.

 2. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania od 1 do 5,5 godzin wykraczających poza wymiar godzin określonych w § 3 ust. 1.

 3. Ustala się, że każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu, wykraczająca poza określony w § 3 ust. 1 czas a nie zadeklarowany w świadczeniu usług w zakresie wychowania przedszkolnego płatna jest w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę.

 4. Opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć przekraczających godz. od 7,30 do 12,30, nie wnoszą rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończy 6 lat.§ 6

 1. Przedszkole prowadzi żywienie

 2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.

 3. Posiłki wydawane są:

 1. wychowankom przedszkola, których rodzice/ prawni opiekunowie zadeklarowali korzystanie przez dziecko z posiłków, i wnoszą opłaty za wyżywienie

 2. dzieciom, którym dożywianie w całości lub częściowo refundowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczania opłat z tytułu korzystania z wyżywienia

 2. Stawka żywieniowa ustalana jest w placówce przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z uwzględnieniem wymogów wynikających z odrębnych przepisów, na podstawie dokonanej kalkulacji cen produktów spożywczych, potrzebnych do przygotowania posiłków. Procentowy podział dziennej stawki żywieniowej:

 • Śniadanie - 22,5%

 • Obiad - 50%

 • I Podwieczorek - 11,25%

 • II Podwieczorek - 16,25%

 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z wyżywienia w zakresie:

1) 4 posiłków tj. śniadanie, obiad, I podwieczorek, II podwieczorek,

 1. 3 posiłków tj. śniadanie, obiad, I podwieczorek,

 2. 3 posiłków tj. obiad, I podwieczorek, II podwieczorek

 3. 2 posiłków tj. śniadanie, obiad lub obiad, I podwieczorek

 4. 1 posiłek tj. obiad

 5. 1 posiłek tj. śniadanie,

 1. Wysokość opłaty dotyczącej dziennej stawki żywieniowej wg treści zarządzenia Dyrektora przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym może ulegać zmianie, każda zmiana z wyprzedzeniem ogłaszana jest na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola.

 2. Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym ramowym rozkładem dnia w każdej grupie wiekowej:

 1. godz. 8,30 - śniadanie,

 2. godz. 11,30 - obiad

 3. godz. 13,00 - I podwieczorek

 4. godz. 14,00 - II podwieczorek

 1. Intendent przedszkola w porozumieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora przedszkola ustala jadłospis dekadowy, który jest wywieszany na tablicy informacyjnej dla rodziców, umieszczany na stronie internetowej przedszkola.

§ 7

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie, zobowiązani są do wniesienia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole do 20 dnia każdego miesiąca. Powyższy obowiązek istnieje również w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień nieobecności, odliczeniu podlegają tylko koszty wyżywienia zadeklarowane w świadczeniu usług w zakresie wychowania przedszkolnego.

 3. Za czas opóźnienia w uiszczaniu opłat przedszkole będzie naliczać odsetki ustawowe.

 4. Wpłaty za korzystanie z usług/świadczeń przedszkola dokonuje się przelewem na podane konto lub u intendenta przedszkola:

opłata za usługi i wyżywienie- BS Starogard Gdański o. Skarszewy nr konta: 66 8340 0001 2011 0102 9275 0002

§ 8

 1. Dokumentem, na podstawie którego naliczona zostaje odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu jest deklaracja rodziców/ prawnych opiekunów dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

 2. Deklaracja, o której mowa powyżej obowiązuje przez cały rok szkolny, lub zadeklarowany okres pobytu dziecka w przedszkolu. Wyjątkiem jest okres letni (miesiąc lipiec i sierpień), wówczas rodzice/prawni opiekunowie deklarują chęć pobytu dziecka w placówce składając nowa deklarację.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy chcą zmienić godziny pobytu dziecka w przedszkolu lub zakres spożywanych posiłków, powinni zgłosić się do sekretariatu lub intendentki do końca miesiąca, celem sporządzenia zmiany deklaracji. W takim przypadku zmiany będą obowiązywały od nowego miesiąca.§ 9

 1. Inne sfery działalności przedszkola np. rytmika i taniec, gimnastyka korekcyjna, nauka języka obcego itp. organizuje dyrektor przedszkola, zajęcia te są nieodpłatne.

§ 10

Integralną częścią niniejszego regulaminu jest :

 1. Załącznik nr 1 – deklaracja rodziców/prawnych opiekunów dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU

POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI

ZA WYŻYWIENIE I POBYT DZIECKA

W PRZEDSZKOLU W SKARSZEWACH „TĘCZOWY ZAKĄTEK”

DEKLARACJA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DOTYCZACA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA

W PRZEDSZKOLU W SKARSZEWACH „Tęczowy Zakątek”, ROK SZK. 202../2..

NA OKRES OD…………………………… DO ………………………………Deklaracja złożona w dniu ……………………………………

Imiona Nazwisko rodziców/prawnych opiekunów……………………………………………........................

Imię i Nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………….......................

Grupa do której uczęszcza dziecko………………………………………………………………………………………...

Godziny w których dziecko będzie uczęszczało do przedszkola……………………………………............

Dziecko korzystać będzie z wyżywienia w zakresie (podkreśl wybraną opcję)

 1. 4 posiłków tj. śniadanie, obiad, podwieczorek I, podwieczorek II

 2. 3 posiłków tj. śniadanie, obiad, podwieczorek I

 3. 2 posiłków tj. śniadanie, obiad

 4. 1 posiłek tj. obiad

 5. 1 posiłek tj. śniadanie

Zobowiązujemy się do 20 dnia każdego miesiąca uiszczać opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Zapoznałam/em się z Regulaminem odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.

………………………………………………………………………………………

(podpis rodziców/ prawnych opiekunów)

Data dodania: 2022-04-12 20:57:56
Data edycji: 2022-08-29 18:12:03
Ilość wyświetleń: 1369

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej