Czcionka:

A+A-

Kontrast:

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej: „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy, tel. 58 588 26 41, e-mail: przedszkole@skarszewy.pl

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Leszek Skrzypkowski, adres e-mail: iod@skarszewy.pl.

 3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe,

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą,

 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności przeprowadzenia naboru,

 • realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę,

 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. W zakresie, w jakim zostało to określone w przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

 • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych,

 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Odmówienie podania określonych informacji w kwestionariuszu może skutkować brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji do jednostki lub brakiem możliwości skorzystania z uprawnień do pierwszeństwa w kwalifikacji.

11. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

12. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

 

Data dodania: 2019-01-11 20:38:21
Data edycji: 2023-02-20 13:13:31
Ilość wyświetleń: 1087

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej