Czcionka:

A+A-

Kontrast:

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanym dalej: „RODO”), informujemy iż:

 1. Administratorem danych osobowych jest: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1,

83-250 Skarszewy, Tel:58 588 26 41, e-mail: skarszewy@ppg2skarszew.pl

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Jacek Kędzierski, e-mail: iod.ppg2skarszewy@o2.p

 2. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie:

 • art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. umowy z kontrahentem,

 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na bazie zgody osoby, której dane dotyczą,

 • art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

 1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze,

 • wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

 • realizacji zadania, dla którego osoba fizyczna wyraziła zgodę,

 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

 1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe.

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. W zakresie, w jakim zostało to określone w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

    • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

    • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,

    • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),

    • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

    • prawo do przenoszenia danych,

    • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przewarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 lit a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą podanie przez Panią Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

 4. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator pozyskuje je z publicznie dostępnych źródeł, m.in. ze stron internetowych, wewnętrznych rejestrów prowadzonych przez organy administracji publicznej, wizytówek, rejestrów działalności gospodarczej (np. KRS i CEiDG), prasy oraz/lub od innych podmiotów przekazujących dane osobowe.

 5. W przypadku pozyskania danych osobowych z innych źródeł niż osoba, której dane dotyczą, Administrator może przetwarzać m.in. takie dane jak: imię i nazwisko, adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, numer telefonu oraz/lub inne dane pozyskane przez Administratora.

 6. W toku przetwarzania, dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 7. Podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

Data dodania: 2019-01-11 20:38:21
Data edycji: 2022-09-05 19:35:12
Ilość wyświetleń: 913

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej