Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH-PRZEDSZKOLE W SKARSZEWACH- TĘCZOWY ZAKĄTEK

Z a r z ą d z e n i e Nr 5 / 2022

 

Dyrektora Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

 

z dnia 05.12. 2022 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł wskazanej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Na podstawie: art. art. 68 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2020. 910 ze zm.) , art. 2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2019. ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2021 poz.305)

Zarządza się , co następuje:

 

§ 1

 

Z dniem 05 grudnia 2022 r. wprowadza się do stosowania w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” Regulamin udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł wskazanej w art.2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwany dalej Regulaminem, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

 1. Z dniem 05 grudnia 2022r. traci moc Regulamin udzielania zamówień publicznych wprowadzony Zarządzeniem Nr 17/2021 dyrektora Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” z dnia 30.07.2021r.

 2. Do postępowań o udzielenie zamówienia wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.

 

§ 3

 

 1. Na pracownika merytorycznego na terenie Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” wykonującego czynności na potrzeby udzielania zamówień publicznych dla Zamawiającego wskazuje się osobę zatrudnioną na stanowisku: referenta Przedszkola

 2. Wyznaczenie pracownika merytorycznego w Przedszkolu stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 5/ 2022 Dyrektora Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

 

 

WYZNACZENIE PRACOWNIKA MERYTORYCZNEGO

W PRZEDSZKOLU W SKARSZEWACH „TĘCZOWY ZAKĄTEK” NA POTRZEBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOTY 130 000 ZŁ

 

 

Niniejszym wyznaczam p: Malgorzatę Głodek

 

zatrudnioną na stanowisku : REFERENTA

 

na pracownika merytorycznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 1. Pracownik merytoryczny przygotowuje plan zamówień publicznych i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola.

 2. Pracownik merytoryczny dokonuje rozpoznania cenowego i sporządza protokół z rozeznania cenowego.

 3. Pracownik merytoryczny pełni nadzór nad realizacją zamówienia przez wykonawcę/dostawcę.

 4. Pracownik merytoryczny przestrzega zapisów Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 zł wskazanej w art.2 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Wyznaczył :

 

 

(Pieczęć dyrektora)

 

 

Przyjęłam do wiadomości i stosowania:

Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam się z Regulaminem zamówień publicznych obowiązującym od dnia w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.

 

Skarszewy, dn. ………………………………

 

Podpis pracownika merytorycznego ……………………………………...

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 5/2022 Dyrektora przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

 

 

REGULAMIN

 

UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ KWOTY 130 000 zł WSKAZANEJ W ART. 2 UST. 1 PKT 1 USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

 

Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

 

 

Podstawa prawna:

 

 • Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U.2021. poz 305 );

 • Ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. 2019.2019 ze zm.);

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U.2019.2453)

 

Definicje:

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

  1. Zamawiającym – należy przez to rozumieć Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.

  2. Dyrektor reprezentujący zamawiającego – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.

  3. Pracownik merytoryczny – należy przez to rozumieć pracownika Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” wskazanego/wyznaczonego przez dyrektora - referent Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.

  4. Planie zamówień – należy przez to rozumieć plan zamówień publicznych zamawiającego, których wartość jest mniejsza lub równa 130.000 zł.

  5. Planie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego – należy przez to rozumieć plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, realizowanych zgodnie z ustawą Pzp, których przeprowadzenie przewidywane jest w danym roku budżetowym (obowiązek sporządzenia i opublikowania planu wynika z art. 23 ustawy Pzp) - natomiast u Zamawiającego w związku z treścią art. 2 ust. 1 ustawy Pzp nie występuje obowiązek sporządzania postępowań, których wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 130 000 zł .

  6. Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy dokument.

  7. Rejestrze zamówień publicznych – należy przez to rozumieć rejestr zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy Pzp na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, w danym roku budżetowym, w którym Zamawiający odnotowuje zamówienia: zakończone spisaniem umowy lub aneksu do umowy, wyłonione w drodze porównania ofert lub zaproszenia do składania ofert – udokumentowanych, co najmniej notatką służbową.

  8. Stronie internetowej – należy przez to rozumieć stronę internetową Zamawiającego

  9. Ustawie Pzp – należy przez to rozumieć ustawę z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.).

  10. Wniosku o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć podstawowy dokument zamówienia na dostawę, usługę lub robotę budowlaną, o wartości mniejszej niż 130.000 zł.

  11. Wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

  12. Zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

  13. Zamówieniach bagatelnych – należy przez to rozumieć zamówienia klasyczne, których wartość bez podatku od towarów i usług dotycząca jednorazowego zakupu jest mniejsza niż 130 000 zł, nie mniejsza jednak niż 50 000 zł.

  14. Zakup jednorazowy – to zakup realizowany jeden raz w roku budżetowym u konkretnego zamawiającego.

§1

 

P o s t a n o w i e n i a o g ó l n e

 

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb udzielania zamówień na dostawy i usługi, roboty budowlane udzielanych przez Dyrektora Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.

2. Regulamin stosuje się do udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z póź. zm.) zwanych dalej „zamówieniami”.

3. Zamawiającym w rozumieniu Regulaminu jest Dyrektor Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” .

4. Przy udzielaniu zamówień należy przestrzegać zasad:

 • zachowania uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, przejrzystości oraz proporcjonalności,

 • racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, w tym zasady wydatkowania środków publicznych w sposób celowy, oszczędny oraz umożliwiający terminową realizację zadań,

 • optymalnego doboru metod i środków w celu uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów.

5. Zamówienia współfinansowane ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych udzielane są na podstawie Regulaminu z zachowaniem wytycznych wynikających z przepisów prawnych i dokumentów określających sposób udzielania takich zamówień.

6.Czynności związane z udzieleniem zamówienia wykonują wyłącznie osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm.

7.Za przestrzeganie zapisów Regulaminu odpowiedzialny jest wyznaczony Pracownik merytoryczny.

8.Zamówienia udziela się Wykonawcy wybranemu zgodnie z zapisami Regulaminu.

9.Regulamin nie ma zastosowania, jeżeli zamówienie udzielane jest przy zastosowaniu procedur opisanych w ustawie Pzp (dotyczących zamówień ustawowych).

§ 2

 

P l a n o w a n i e z a m ó w i e ń

 

 1. Pracownik merytoryczny przygotowuje roczny plan zamówień publicznych – każdego roku oraz roczny plan postępowań o udzielenie zamówienia - w razie takiej konieczności.

 2. W celu wyeliminowania konieczności realizacji zamówień niezaplanowanych, a możliwych do przewidzenia na etapie planowania, plany o których mowa w ust. 1, przygotowywane są z należytą starannością, przy uwzględnieniu wysokości środków zabezpieczonych w budżecie, ilości i rodzaju zamówień udzielanych w poprzednim roku budżetowym oraz mając na uwadze planowane na dany rok zmiany rodzajowe i ilościowe.

 3. Plan zamówień publicznych nie podlega publikacji.

 4. Zaakceptowany plan postępowań o udzielenie zamówienia, podlega publikacji na stronie internetowej Zamawiającego, na zasadach i w terminie, określonym zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.

 5. Plany, o których mowa w ust. 1, są wiążące dla Zamawiającego. Udzielenie zamówień nieprzewidzianych na etapie planowania, wymaga aktualizacji stosownie plan zamówień lub planu postępowań o udzielenie zamówienia. Aktualizacja planu wymaga uzasadnienia, którego treść powinna potwierdzać nieprzewidywalność zamówienia. Aktualizację planów zamówień oraz planów postępowań zatwierdza dyrektor.

 6. W przypadku aktualizacji planu postępowań o udzielenie zamówienia, Pracownik merytoryczny, jest zobowiązany do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Zamawiającego.

 

§ 3

 

S z a c o w a n i e w a r t o ś c i z a m ó w i e n i a

 

 1. Zamówienia, których wartość szacunkowa netto nie przekracza w skali roku równowartości kwoty 130 000 zł netto, mogą być dokonywane na podstawie procedur określonych niniejszym Regulaminem, z pominięciem poszczególnych trybów postępowań wymienionych w ustawie Pzp.

 2. Przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia w sposób szczegółowy należy przestrzegać przepisów Rozdziału 5 ustawy Pzp.

 1. Ramowe procedury udzielania zamówień publicznych regulowane są w układzie:

 

  1. Zamówienia o wartości do 10 000 zł netto (włącznie)

  2. Zamówienia o wartości od 10 001 zł do 50 000 zł netto (włącznie)

  3. Zamówienia o wartości od 50 001 zł do 130 000 zł netto.

 

§ 4

 

Z a s a d y u d z i e l a n i a z a m ó w i e ń

 

1. Zamówień dokonuje się zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego w granicach wydatków, które zostały ujęte w planie finansowym przedszkola oraz z zachowaniem zasad:

  1. celowości - co oznacza, że zamówienie w danym czasie jest niezbędne;

  2. oszczędności - co oznacza, że zamówienie zostało dokonane w sposób oszczędny, racjonalny z zapewnieniem uzyskania najlepszych efektów w stosunku do poniesionych nakładów;

  3. legalności - co oznacza, że udzielenie zamówienia nie jest sprzeczne z przepisami prawa;

  4. wyboru najkorzystniejszej oferty - należy przez to rozumieć wybór oferty, która zapewnia najkorzystniejsze wykonanie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem m. in. ceny oraz innych elementów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, np. kosztów transportu, eksploatacji w okresie użytkowania, gwarancji, warunków serwisu, współpracy z oferentem itp.

 1. Nadzór nad realizacją zamówienia przez wykonawcę pełni pracownik merytoryczny wyznaczony przez dyrektora.

 2. W celu przeprowadzenia procedury wyboru oferty dyrektor może powołać zespół zadaniowy. Członkowie zespołu składają oświadczenie o treści:

Oświadczam, że nie ubiegam się o udzielenie zamówienia i nie pozostaję z żadnym wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, iż może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

 1. Decyzję w sprawie zakupu dostawy, usługi lub roboty budowlanej podejmuje Dyrektor przedszkola.

 2. Dokumentacja z postępowania o zamówienie jest prowadzona, przechowywana i archiwizowana zgodnie z obowiązującymi w Przedszkolu zasadami kontroli zarządczej oraz zasadami kancelaryjnymi.

 

§ 5

Szczegółowa procedura udzielania zamówień o wartości do 10 000 zł netto

 

 1. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia do kwoty 10 000 zł nie wymaga stosowania regulaminu w zakresie proceduralnym.

 

 1. Składający zamówienie obowiązany jest w szczególności do dokonania wydatku w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady należytej staranności, bezstronności i uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

 

 1. Obowiązkiem składającego zamówienie jest stwierdzenie istnienia wystarczających środków finansowych w grupie właściwej dla zamierzonego wydatku.

 

 1. Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest prawidłowo/wyczerpująco opisana faktura zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych prawem, które nakazują zawarcie pisemnej umowy - w przypadku robót budowlanych lub wymagających tego dostaw lub usług.

 

 1. Wyłonienie wykonawcy zamówienia oraz realizacja tego zamówienia może z decyzji dyrektora przedszkola nastąpić w oparciu o zasady określone w § 6 lub § 7 Regulaminu.

 

§ 6

 

Szczegółowa procedura udzielania zamówień od 10 001 zł do 50 000 zł netto

 

  1. Dla zamówień powyżej wartości od 10 001 zł do 50 000 zł (włącznie) stosuje się formę rozeznania cenowego prowadzonego w formie sondażu telefonicznego, internetowego lub pisemnego, np. faks, e-mail, osobiście w siedzibie Zamawiającego oraz na podstawie wszelkich możliwych źródeł informacji np. aktualnych katalogów cenowych, kosztorysów, ofert itp.- wśród co najmniej 2 wykonawców.

  2. Z rozeznania cenowego w dowolnie wybranej formie sporządza się co najmniej notatkę służbową lub dokument wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  3. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania, co najmniej jednej ważnej oferty.

  4. Zamówienia udziela się w formie zlecenia na realizacje zamówienia lub umowy w formie pisemnej.

  5. Zamówienie udzielane jest wykonawcy, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę.

 

§ 7

 

Szczegółowa procedura udzielania zamówień od 50 001 zł do 130 000 zł netto

 

 1. Procedurę udzielenia zamówienia o wartości od 50 001 zł do 130 000 zł netto przeprowadza się w formie pisemnej, np. faks, e-mail zapraszając do składania ofert taką liczbę wykonawców, która zapewnia konkurencję oraz wybór najkorzystniejszej oferty (preferowane jest uzyskanie ofert co najmniej 3 wykonawców).

 2. Udzielenie zamówienia możliwe jest w przypadku otrzymania jednej ważnej oferty, jeżeli do upływu terminu składania ofert nie wpłynie ich więcej.

 3. Formularz zapytania cenowego w trybie zaproszenia do składania ofert należy przekazać w formie pisemnej (np. faks, e-mail), listownie lub zamieścić na stronie internetowej do pobrania. Przykładowy wzór formularza zapytania ofertowego określono w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 4. Po otrzymaniu ofert wykonawców, pracownik merytoryczny wyznaczony do przeprowadzenia postępowania zobowiązany jest do sporządzenia protokołu z przeprowadzonego rozeznania cenowego. Przykładowy wzór protokołu stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu.

 5. O wynikach przeprowadzonej procedury informuje się wykonawców/dostawców, którzy złożyli ofertę na udzielenie zamówienia wg Załącznika nr 4 do niniejszego regulaminu oraz zamieszcza informację na stronie internetowej przedszkola.

 6. Obowiązkiem wykonawcy/dostawcy jest załączenie do oferty oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wg Załącznika nr 5 do niniejszego regulaminu

 7. Dokumentem potwierdzającym udzielenie zamówienia jest umowa z wykonawcą lub pisemne zamówienie dostawy/usługi, po uprzednim złożeniu przez wykonawcę/dostawcę zaświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

 

§ 8

 

Z a k o ń c z e n i e p o s t ę p o w a n i a

 

 1. Po zakończeniu postępowania, na realizację danego zamówienia dokonuje się wpisu zamówienia do rejestru zamówień, prowadzonego przez Przedszkole. Wzór rejestru stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszego Regulaminu.

 2. Cała dokumentacja z podjętych czynności z postępowania o udzielenie zamówienia przechowywana jest w gabinecie dyrektora, który odpowiedzialny jest za realizację zamówienia oraz archiwizację dokumentacji.

 

§ 9

 

I n n e p o s t a n o w i e n i a

 

  1. Regulaminu nie stosuje się w przypadku zamówień:

   1. związanych z usuwaniem awarii zakłócających funkcjonowanie przedszkola lub zagrażających bezpieczeństwu jego wychowanków i pracowników.

   2. związanych z usługami prawniczymi lub notarialnymi,

   3. związanych z usługami telekomunikacyjnymi,

   4. związanych z usługami pocztowymi,

   5. związanych z usługami szkoleniowymi lub edukacyjnymi,

   6. jednorazowych zamówień (zakupów/usług), których wartość nie przekracza kwoty 4 000

   7. dostawy wody, gazu, ciepła, energii elektrycznej i odprowadzanie ścieków.

   8. prace zlecone osobom fizycznym w ramach zawieranych umów zleceń i umów o dzieło.

 

 

§ 10

 

P o s t a n o w i e n i a k o ń c o w e

 

    1. Nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu powierza się Dyrektorowi Przedszkola

    2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, akty wykonawcze do ustawy Pzp, Kodeks cywilny, ustawa o finansach publicznych oraz inne przepisy obowiązującego prawa.

 

    1. Zamawiający realizuje obowiązki, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) poprzez zamieszczenie wymaganych informacji wraz z zaproszeniem do składania ofert lub przy pierwszej czynności skierowanej do wykonawcy.

    2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 05.12.2022.

 

 

 

Skarszewy, dn. …………………….. Zatwierdzam do realizacji:

Załącznik Nr 1 do Regulaminu zamówień publicznych

 

 

Skarszewy, dnia: ………………………

 

 

 

Dokumentacja z przeprowadzonego

 

R O Z P O Z N A N I A C E N O W E G O

 

 

zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.2019 ze zm.)

ustawy nie stosuje się

 

1. W celu zamówienia: ………………………………………………………………………

 

 

Wartość szacunkowa zamówienia w zł wynosi netto

 

 1. Dokonano rozeznania cenowego wśród niżej wymienionych Wykonawców

poprzez: zapytanie o cenę

 

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy/dostawcy

Cena netto

Cena brutto

Uwagi

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 1. Uzasadnienie wyboru ofert najkorzystniejszej:

Najkorzystniejsza oferta nr …. została przedstawiona przez

 

…...…………................................................................................................................

 

 

 

Podpis pracownika merytorycznego

 

 

Zatwierdzam, dnia:

……………

 

 

 

 

 

podpis dyrektora

 

Załącznik Nr 2 do Regulaminu zamówień publicznych

 

(pieczęć zamawiającego)

 

Znak sprawy………………… ……………………………..............

(miejscowość i data)

 

 

 

…………….…………………

 

………………………………. (nazwa i adres Wykonawcy)

 

ZAPYTANIE CENOWE

 

 1. Zamawiający Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

(Nazwa zamawiającego)

 

zaprasza do złożenia ofert na:

 

1 Przedmiot zamówienia………………………………………………………………

2 Termin realizacji zamówienia…………………………………………………...............

3 Okres gwarancji ………………………………………………………………................

 1. Miejsce i termin złożenia oferty…………………………………………………………

5 Termin otwarcia ofert……………………………………………………………............

6 Warunki płatności …………………………………………………………....................

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami………………………………...........

 2. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić formie pisemnej, w języku polskim.

 

 1. Sposób rozliczeń: Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w PLN.

 

 1. Dodatkowe uwagi:

 

 1. złożenie zapytania nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia;

 

 1. zamówienie następować będzie do wysokości środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Przedszkola/ zamawiającego.

 

 

 

 1. Treść oferty:

 

1. Nazwa wykonawcy..............................................................................................................

2. Adres wykonawcy…………………………………………………………………….........

 

3. NIP …………………………………

 

4. Regon.................................................

 

5. Nr rachunku bankowego………………………………………………...........

 

 1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

 

 

 

Cenę netto.............................. zł (słownie złotych. )

 

Podatek VAT ……. % tj. ....................... zł (słownie złotych. )

 

Cenę brutto………..........zł (słownie złotych… )

 

Lp.

Nazwa i rodzaj artykułu

j.m.

Szacunkowa ilość dostawy w okresie 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

Cena jednostkowa w zł brutto

Wartość ogółem dostawy w zł brutto

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

14

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

Razem

 

 

 

 

 

 

 1. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: …………………….......

 

9. Okres gwarancji: ……………………………....

 

 1. Potwierdzam termin realizacji zamówienia do dnia………………………

 

 1. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu cenowym.

 

 

 

Data złożenia oferty: ……………………..

 

……….…………………………

(Podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej oraz pieczęć)

Załącznik Nr 3 do Regulaminu zamówień publicznych

 

 

 

PROTOKÓŁ

 

ROZEZNANIA CENOWEGO NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

1. W celu udzielenia zamówienia ...............................................................................................

 

przeprowadzono rozeznanie cenowe.

 

 1. W dniu..................................... zaproszono do negocjacji niżej wymienionych wykonawców poprzez rozmowę telefoniczną*/rozesłanie*/dostarczenie osobiste formularza zapytania cenowego*.

 

 1. W terminie do dnia.................... 20........r. do godziny przedstawiono poniższe oferty: 

 

L p.

 

 

Nazwa wykonawcy

 

 

Adres wykonawcy

 

 

Cena netto

 

 

Cena brutto

 

 

Uwagi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszej oferty: ………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

Pabianice, dnia …………… …………………………………………………………

(podpis pracownika merytorycznego)

 

 

 

Zatwierdzam/nie zatwierdzam* Data i podpis Dyrektora przedszkola

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr 4 do Regulaminu zamówień publicznych

 

 

 

 

Skarszewy, dnia r.

……………………………… (pieczątka zamawiającego)

 

Znak sprawy ............................

 

 

 

…………..…………………………..

 

……………………………………….

(nazwa/adres oferenta lub

wykonawcy)

 

 

POWIADOMIENIE O WYNIKACH PORÓWNANIA OFERT

 

 

dotyczy: ZAKUPU/ DOSTAWY/ ROBÓT BUDOWLANYCH*

 

………..…………………………………….……………………………………………..

(NAZWA ZADANIA)

 

 

Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” informuje, że za najkorzystniejszą została uznana oferta firmy:

 

……………………………………………….

……………………………………………….

 

 

Kwota przedmiotu zamówienia zaoferowana przez w/w Wykonawcę/Dostawcę: ………………

zł (netto)

 

 

………………………………….. (podpis i pieczęć dyrektora przedszkola)

Załącznik Nr 5 do Regulaminu zamówień publicznych

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO OFERTY z dnia …………………

 

 

 

 

.........................................................

/pieczęć nagłówkowa Wykonawcy/

 

................................................

................................................

/nazwa i adres Zamawiającego/

 

 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania: ………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

.................................., dnia ....................

 

........................................................

(Podpis i pieczęć Wykonawcy lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do Regulaminu zamówień publicznych

 

 

 

REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ

 

NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY

 

130 000 netto

 

ROK BUDŻETOWY: ………..

 

 

l.p.

Data udzielenia zamówienia

Nazwa i adres dostawcy/wykonawcy

Przedmiot zakupu/dostawy

Wartość zamówienia netto PLN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADNOTACJA: Rejestr zamówień publicznych obejmuje zamówienia netto, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane zakończone podpisaniem umowy (aneksu), porównaniem ofert w wyniku zaproszenia do składania ofert, analizą cen rynkowych – udokumentowanych co najmniej notatką służbową, w tym wymagających zgody głównego księgowego.

 

Pozostałe zamówienia jednorazowe, udokumentowane opisaną fakturą ewidencjonowane są przez głównego księgowego w toku prowadzonej obsługi finansowej placówki.

 

Data dodania: 2021-08-10 00:00:00
Data edycji: 2022-12-09 09:35:17
Ilość wyświetleń: 3591

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej