Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin Rady Rodziców

Załącznik do uchwały

 Rady Rodziców  z dnia 14.09.2020 r.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZEDSZKOLA W SKARSZEWACH „TĘCZOWY ZAKĄTEK”

 Podstawa prawna: art. 83 i art.84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawa- Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz.910 ze zm. )

 

§ 1

Postanowienia ogólne

Rada Rodziców jest organem działającym na terenie przedszkola. Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.

 

§ 2

Zadania Rady Rodziców

 

1. Współdziałania z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym.

2. Uczestniczenie w życiu przedszkola przyczyniające się do ciągłego podnoszenia jakości pracy przedszkola i zaspokajania potrzeb dzieci.

3. Prezentowanie wobec dyrektora i Rady Pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola.

4. Przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o planowanych działaniach na rzecz przedszkola, udzielanej pomocy oraz działalności finansowej Rady Rodziców.

5. Współorganizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych.

 

 

§ 3

Kompetencje Rady Rodziców

 

1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, który opracowuje dyrektor przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

3. Opiniowanie i wybór ofert zajęć dodatkowych.

4. Opiniowanie zgody dyrektora przedszkola na działanie stowarzyszeń i organizacji na terenie przedszkola.

5. Występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskami  o zbadanie i dokonanie oceny działalności placówki.

6. Wnioskowanie do  dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela (z wyjątkiem oceny nauczyciela stażysty), a o dokonanie oceny pracy dyrektora do organu prowadzącego.

7. Wyznaczenie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola ( wyboru przedstawicieli do składu w/w komisji dokonuje się w głosowaniu jawnym).

8. Wyrażanie  pisemnej opinii o pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora oceny dorobku zawodowego ( nieobligatoryjnie).

9. Występowanie do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach palcówki.

 

 

§ 4

Tryb powoływania i dowołania członków Rady Rodziców

 

1. Wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu grupowym w każdym roku szkolnym.

2. Termin pierwszego zebrania rodziców w każdym roku szkolnym ustala dyrektor przedszkola.

3. Spośród rodziców wybranych do Rady Oddziałowej wyłania się w drodze tajnych wyborów 1 przedstawiciela oddziału do Rady Rodziców przedszkola.

4. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.

5. Kandydaci do Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

6. Zgłoszenia kandydatów do Rady Rodziców mogą dokonać jedynie rodzice obecni na zebraniu.

7. Wybory przedstawicieli rady oddziałowej do Rady Rodziców przeprowadza wychowawca oddziału.

8. Zadania wychowawcy oddziału w przeprowadzeniu głosowania do Rady Rodziców:

 • przygotowanie kart do głosowania,

 • powołanie komisji skrutacyjnej,

 • sporządzenie protokołu z wyników wyborów do Rady Rodziców.

9. Zadania komisji skrutacyjnej w przeprowadzeniu głosowania do Rady Rodziców:

 • rozdanie kart do głosowania; na karcie rodzice wpisują imię i nazwisko swojego kandydata mającego reprezentować rodziców z danego oddziału w Radzie Rodziców,

 • nadzorowanie przebiegu głosowania,

 • policzenie głosów na kartach do głosowania,

 • Podanie wyników do wiadomości wychowawcy i rodziców.

10. Za wybranych do Rady Rodziców uważa się po jednym kandydacie z oddziału, który uzyskał największą liczbę głosów.

11. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów przeprowadza się kolejna turę głosowania.

12. Odstąpienie od udziału w działalności Rady Rodziców może nastąpić w drodze:

 • złożenia rezygnacji, która wymaga akceptacji Rady Rodziców,

 • odwołania na wniosek rodziców lub członków Rady Rodziców, po uprzednim przegłosowaniu zwykłą większością głosów.

 

 

§ 5

Skład i tryb powoływania Zarządu Rady Rodziców

 

1. Rada Rodziców składa się z przewodniczącego, zastępcy, skarbnika, sekretarza i  komisji rewizyjnej, w skład której wchodzi 3 członków Rady Rodziców.

2. Działalnością Rady Rodziców kieruje przewodniczący.

3. Osoby wymienione w pkt. 1 wybierane są spośród członków Rady Rodziców na pierwszym jej posiedzeniu.

4. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców przeprowadza się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

5. Dopuszcza się przeprowadzenia wyborów przewodniczącego Rady Rodziców w głosowaniu tajnym, na wniosek członka Rady Rodziców przyjęty przez Radę Rodziców w głosowaniu jawnym.

6. Zadania dyrektora przedszkola podczas wyborów przewodniczącego Rady Rodziców:

 • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur,

 • przeprowadzenie głosowania,

 • policzenie głosów i podanie wyników głosowania.

7. Zgłoszenia kandydatów na przewodniczącego Rady Rodziców mogą dokonać jedynie członkowie Rady Rodziców obecni na zebraniu.

8. Kandydat na przewodniczącego Rady Rodziców musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

9. Wybory przewodniczącego Rady Rodziców odbywają się przy nieograniczonej  liczbie kandydatów zgłoszonych przez członków Rady Rodziców.

10.  W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów  - o wyborze przewodniczącego decyduje kolejna tura głosowania.

11. Przewodniczący przejmuje prowadzenie zebrania i przeprowadza wybór kolejnych osób w            chodzących w skład zarządu Rady Rodziców.

12. Kandydaci na zastępcę, skarbnika, sekretarza i członków komisji rewizyjnej muszą wyrazić zgodę na kandydowanie.

13.  Wybór zastępcy, skarbnika, sekretarza i komisji rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.

14.  W przypadku nierozstrzygnięcia wyborów w związku z uzyskaniem równej ilości głosów o wyborze skarbnika lub komisji rewizyjnej decyduje kolejna tura głosowania.

 

 

§ 6

Zadania członków Rady Rodziców

Zadania przewodniczącego:

 • Kierowanie całokształtem prac Rady Rodziców.

 • Współdziałanie ze wszystkimi członkami Rady Rodziców, włączanie ich do realizacji planu pracy.

 • Zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Rady Rodziców.

 • Przekazywanie dyrektorowi opinii i postulatów Rady Rodziców dotyczących działalności przedszkola.

Zadania skarbnika:

 • Opracowanie preliminarza wydatków Rady Rodziców na dany rok szkolny.

 • Sprawdzania na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców.

 • Prowadzenie „Książki wpływów i wydatków”.

 • Składania rocznego sprawozdania z działalności finansowej Rady Rodziców.

Zadania komisji rewizyjnej Rady Rodziców:

 • Dokonywanie raz na półrocze kontroli dokumentów finansowych i stanu gotówki w kasie Rady Rodziców.

 • Składanie rocznego sprawozdania z kontroli działalności finansowej Rady Rodziców

 

 

  § 7

Zasady działalności finansowej Rady Rodziców

 

1. Fundusze Rady Rodziców powstają z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, w szczególności z wpływów z organizacji kiermaszów, festynów, z darowizn.

2. Wysokość minimalnej składki na rzecz Rady Rodziców ustala się na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.

3. Rodzice mogą wpłacać składkę za jeden miesiąc lub inny zadeklarowany okres.

4. Wysokość składki na rodzeństwo uczęszczające do przedszkola wynosi: 1 dziecko – 100%, 2 i kolejne dziecko 50%.

5. Rada rodziców, na pisemną prośbę, w szczególnie uzasadnionych przypadkach może zwolnić rodziców z wnoszenia części składki.

6. Wpłaty przyjmowane są na listy kwitowane podpisem rodzica.

7. Fundusze Rady są ewidencjonowane w „Księdze wpływów i wydatków”.

8. Fundusze mogą być przeznaczone na zakup wyposażenia, opłacenia koncertów, spektakli teatralnych, wyjść do kina, wycieczek (opłata autokarów), imprez okolicznościowych, upominków dla dzieci, zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, elementów strojów i dekoracji, szkoleń dla rodziców, środków i materiałów plastycznych, innych artykułów wynikających z organizacji pracy przedszkola, drobne remonty.

9. Zakupione pomoce, wyposażenie i inne elementy wykazujące dłuższą trwałość użytkowania są rejestrowane w „Ewidencji wyposażenia” i stanowią własność przedszkola.

10. Pozyskane środki gromadzone są na koncie bankowym.

11. Rada Rodziców upoważnia dyrektora przedszkola do dysponowania funduszem Rady.

12. Do założenia i likwidacji rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone prze radę rodziców.

 

 

   § 8

 Tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców i jej organy wewnętrzne

 

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu.

2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz quorum ustala każdorazowo jego przewodniczący.

3. Uchwały Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów. Oddziałowe Rady Rodziców decydują samodzielnie, czy i jak protokołować własne uchwały. Za księgę protokołów Rady Rodziców i jej właściwe prowadzenie odpowiada przewodniczący.

 

 

   § 9

Postanowienia końcowe

 

1. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok szkolny.

2. W skład Rady Rodziców nowej kadencji mogą wchodzić osoby będące członkami Rady Rodziców w roku poprzednim.

3. Decyzja o rozwiązaniu Rady Rodziców w trakcie roku szkolnego może być podjęta tylko za zgodą 75% jej członków.

4. Decyzja dotycząca ewentualnych zmian w Regulaminie Rady Rodziców może być podjęta większością głosów członków obecnych na posiedzeniu.

5. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Rady Rodziców.

6. Zebrania Rady Rodziców zwołuje i prowadzi przewodniczący. W zebraniu powinna uczestniczyć co najmniej połowa członków

7. Prowadzący posiedzenie Rady Rodziców zaprasza do udziału ( z głosem doradczym) dyrektora przedszkola i ewentualnie innych członków Rady Pedagogicznej.

8. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. Protokolarz posiedzeń Rady Rodziców stanowi dokumentację przedszkola.

9. Protokoły z posiedzeń Rady Rodziców sporządza sekretarz Rady.

10. Podczas nieobecności sekretarz Rada Rodziców może wybrać inna osobę spośród siebie do protokołowania zebrań.

11. Regulamin Rady Rodziców musi być zgodny z postanowieniami Statutu Przedszkola.

 

Uchwalono dnia 14.09.2020r., Uchwałą nr 1/2020/21, jednocześnie traci moc regulamin Rady Rodziców z dnia 12.09.2019r.……………………………………………

(podpis Przewodniczącego Rady Rodziców)

Data dodania: 2018-07-11 09:17:27
Data edycji: 2021-10-19 10:33:35
Ilość wyświetleń: 1383

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej