Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
Reset
Reset

Regulamin Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2023/24

Rady Rodziców Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” z dnia 19.09.2023r. w sprawie wprowadzenia regulaminu działalności
Rady Rodziców Przedszkola
w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

Na podstawie art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) oraz statutu Przedszkola Rada Rodziców Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” uchwala:

§ 1

Regulamin ustalający zasady funkcjonowania i działalności Rady Rodziców w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, zwanej dalej Radą Rodziców Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.

§ 2

 1. Rada Rodziców jest wewnętrznym organem Przedszkola , zwanego dalej Przedszkolem, o charakterze opiniodawczym i doradczym.

 2. Rada Rodziców w wykonywaniu swoich zadań współdziała z dyrektorem, nauczycielami i rodzicami.

§ 3

 1. Rada Rodziców jest przedstawicielem wszystkich rodziców i opiekunów praw­nych dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. współpracę z dyrektorem i radą pedagogiczną,

 2. aktywne działania na rzecz Przedszkola,

 3. reprezentowanie rodziców podopiecznych Przedszkola,

 4. formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych zakresem kom­petencji,

 5. wspieranie organizacyjne i finansowe działań statutowych Przedszkola.

§ 4

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy przedszkolnej.

 2. Co roku na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rada Rodziców spośród swoich członków wybiera: przewod­niczącego, sekretarza, skarbnika oraz Komisję Rewizyjną składającą się z trzech członków Rady Rodziców.

 3. Pierwsze zebranie Rady w nowym roku szkolnym prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Rodziców.

§ 5

 1. Na pierwszym zebraniu rodziców na początku roku szkolnego w każdej grupie przedszkolnej rodzice wybierają członków Rady Grupy oraz po jednym przedstawicielu do Rady Rodziców.

 2. Przedstawiciele grup przedszkolnych do Rady Rodziców wybierani są w wyborach tajnych zwykłą większością głosów. Przedstawicielem grupy do Rady Rodziców zostaje kandydat z największą liczbą głosów.

 3. Do Rady Grupy wybrani zostają trzej kandydaci z największą liczbą głosów.

 4. W wyborach do Rady Rodziców jednego podopiecznego Przedszkola reprezentuje jeden rodzic.

 5. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania stanowiących załącznik do niniejszego Regulaminu.

 6. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

§ 6

 1. Ustanie członkostwa w Radzie Rodziców następuje poprzez:

 1. złożenie pisemnej rezygnacji przez członka Rady Rodziców,

 2. odwołanie członka Rady Rodziców zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Rodziców.

 1. Ustanie członkostwa w Radzie Rodziców następuje, odpowiednio, z dniem rezygnacji lub z dniem głosowania.

 2. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Rady Rodziców Rada wybiera inną osobę na wolne miejsce w trybie i na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Działalności Rady Rodziców Przedszkola.

 3. Do ustania członkostwa w Radzie Grupy przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

§ 7

 1. Grupowa Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci grupy przedszkolnej wobec dyrektora i innych organów Przedszkola.

 2. Do zadań Rady Grupy należy w szczególności:

 1. aktywne uczestnictwo w życiu grupy przedszkolnej,

 2. wspieranie rodziców grupy,

 3. przygotowywanie opinii i wniosków,

 4. występowanie z wnioskami do Rady Rodziców.

 1. Pracami Rady Grupy kieruje jej przewodniczący.

 2. Zebrania Rady Grupy Rodziców organizowane są w miarę potrzeb z inicjatywy jednego z członków Rady Grupy.

§ 8

 1. Zebrania Rady Rodziców zwołuje się co najmniej cztery razy w roku szkolnym. Pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca września w każdym roku szkolnym.

 2. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej Rady Grupy lub dyrektora Przedszkola.

 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania członkowie Rady zawiadamiani są pisemnie, co najmniej siedem dni przed planowanym terminem zebrania.

 4. Nadzwyczajne zebranie Rady Rodziców może zostać zwołane na wniosek przewodniczącego Rady najpóźniej na dzień przed terminem.

 5. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Rodziców.

 6. Uchwały Rady Rodziców w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

 7. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział, z głosem doradczym lub jako obserwatorzy, osoby zaproszone przez Radę Rodziców.

 8. W zebraniach Rady Rodziców bierze udział, z głosem doradczym, dyrektor Przedszkola.

 9. Członkowie Rady Rodziców i Rad Grup wykonują swoje funkcje społecznie.

§ 9

 1. Kompetencje Rady Rodziców określają przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.

 2. Rada Rodziców uchwala:

 1. regulamin swojej działalności,

 2. plan działania i plan finansowy Rady Rodziców.

 1. Rada Rodziców opiniuje:

 1. podjęcie w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,

 2. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Przedszkolu,

 3. projekt planu finansowego Przedszkola składanego przez dyrektora Przedszkola,

 4. pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu za­wodowego,

 5. inne sprawy Przedszkola.

 1. Rada Rodziców wnioskuje:

 1. w sprawach dotyczących funkcjonowania Przedszkola,

 2. o dokonanie oceny pracy nauczyciela lub dyrektora Przedszkola.

§ 10

 1. Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

 1. bieżące kierowanie pracami Rady,

 2. reprezentowanie Rady i ogółu rodziców na zewnątrz oraz wobec dyrektora,

 3. przedstawianie opinii i postulatów Rady dyrektorowi i radzie pedagogicznej.

 1. Do zadań sekretarza Rady Rodziców należy:

 1. sporządzenie harmonogramu zebrań i spotkań Rady,

 2. nadzór nad terminowością prac komisji, prowadzenie protokołów, korespon­dencji i dokumentacji zebrań oraz ich właściwe przechowywanie.

 1. Do zadań skarbnika należy:

 1. nadzór nad działalnością finansową Rady Rodziców,

 2. ewidencjonowanie wpływów i wydatków z środków Rady Rodziców,

 3. czuwanie nad realizacją przyjętego planu finansowego oraz prawidłowym i celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców,

 4. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców, kontrolowanie ich prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,

 5. bieżące informowanie członków Rady Rodziców o dokonanych operacjach finansowych ze środków Rady Rodziców.

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 1. dokonywanie raz w semestrze kontroli dokumentów finansowych,

 2. dokonywanie raz w semestrze kontroli stanu gotówki będącej w dyspozycji Rady Rodziców i zdawanie sprawozdania Radzie Rodziców.

§ 11

 1. Rada Rodziców dokumentuje swoje zebrania i uchwały w formie protokołów.

 2. Protokół i uchwały podpisuje sekretarz lub przewodniczący Rady Rodziców.

 3. Raz w roku, po zakończeniu kadencji, Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym składa ogółowi rodziców Przedszkola ustne sprawozdanie ze swojej działalności.

 4. Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest w Przedszkolu.

 5. Ustępująca Rada Rodziców przekazuje nowo wybranej Radzie Rodziców komplet dokumentów związanych z działalnością dotychczasowej Rady Rodziców.

§ 12

 1. Źródłem funduszy Rady są:

 1. dobrowolne darowizny rodziców,

 2. darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych.

 1. Fundusze, o których mowa w ust. 1, są zbierane z przeznaczeniem na wspieranie realizacji celów statutowych Przedszkola.

 2. Darowizny od rodziców zbierane są przez osobę upoważnioną przez Radę Rodziców.

 3. Wpłata darowizny jest dokumentowana poprzez wydanie pokwitowania wpłaty.

§ 13

 1. Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest roczny preliminarz obej­mujący planowane przychody i wydatki.

 2. Radę Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospoda­rowania środkami społecznymi, jakimi są darowizny.

 3. Dyrektor, nauczyciele i rodzice mogą wnioskować do Rady o wydatkowanie pieniędzy na określony cel.

 4. W celu właściwego wydatkowania środków finansowych Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem Przedszkola.

 5. O wydatkowaniu zgromadzonych środków finansowych decyduje Rada Rodziców na podstawie zatwierdzonego planu finansowego na dany rok szkolny.

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, natomiast w pozostałych sprawach rozstrzyga Rada Rodziców w dro­dze uchwały.

§ 15

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia, jednocześnie traci moc Regulamin Rady Rodziców z dnia 14.09.2020r., Uchwalony Uchwałą nr 1/2020/21.

 

 

 

 

 

Data dodania: 2018-07-11 09:17:27
Data edycji: 2023-12-01 14:04:47
Ilość wyświetleń: 1695

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Logo Facebook
Facebook
Biuletynu Informacji Publicznej