Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Regulamin Rady Rodziców

Uchwała nr 1 2017/18 Rady Rodziców Publicznego Przedszkola Gminnego nr 2 w Skarszewach z dnia 08.09.2017r. w sprawie wprowadzenia regulaminu działalności Rady Rodziców Przedszkola

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017r. poz.60)

 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r. poz. 1379 oraz z 2017r. poz. 60)

 • Statut Publicznego Przedszkola Gminnego nr 2 wSkarszewach

 

Rada Rodziców Przedszkola Gminnego nr 2uchwala:

§ 1

Niniejszy regulamin Reguluje zasady funkcjonowania i działalności Rady Rodziców w Publicznym Przedszkolu Gminnym nr 2 w Skarszewach, zwanej dalej Radą Rodziców.

 

§ 2

 1. Rada Rodziców jest wewnętrznym organem Publicznego Przedszkola Gminnego nr 2, zwanego dalej Przedszkolem, o charakterze opiniodawczym i doradczym.

 2. Rada Rodziców w wykonywaniu swoich zadań współdziała z dyrektorem, wicedyrektorem, nauczycielami i rodzicami.

 

§ 3

 1. Rada Rodziców jest przedstawicielem wszystkich rodziców i opiekunów praw­nych dzieci uczęszczających do Przedszkola.

 2. Rada Rodziców realizuje swoje cele w szczególności poprzez.

 3. współpracę z dyrektorem i radą pedagogiczną,

 4. aktywne działania na rzecz Przedszkola,

 5. reprezentowanie rodziców podopiecznych Przedszkola,

 6. formułowanie wniosków i opinii w sprawach przewidzianych zakresem kom­petencji,

 7. wspieranie organizacyjne i finansowe działań statutowych Przedszkola.

 

§ 4

 1. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rodziców z każdej grupy przedszkolnej.

 2. Co roku na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Rada Rodziców spośród swoich członków wybiera: przewod­niczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika oraz Komisję Rewizyjną składającą się z trzech członków Rady Rodziców.

§ 5

 1. Na pierwszym zebraniu rodziców na początku roku szkolnego w każdej grupie przedszkolnej rodzice wybierają trzech członków Rady Grupy oraz po jednym przedstawicielu do Rady Rodziców.

 2. Przedstawiciele grup przedszkolnych do Rady Rodziców wybierani są w wyborach tajnych zwykłą większością głosów. Przedstawicielami grupy do Rady Rodziców zostają kandydaci z największą liczbą głosów.

 3. Do Rady Grupy wybrani zostają trzej kandydaci z największą liczbą głosów.

 4. W wyborach do Rady Rodziców jednego podopiecznego Przedszkola reprezentuje jeden rodzic.

 5. Głosowanie odbywa się na kartach do głosowania.

 6. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny.

 

§ 6

 1. Ustanie członkostwa w Radzie Rodziców następuje poprzez:

 2. złożenie pisemnej rezygnacji przez członka Rady Rodziców,

 3. odwołanie członka Rady Rodziców zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady Rodziców.

 4. Ustanie członkostwa w Radzie Rodziców następuje, odpowiednio, z dniem rezygnacji lub z dniem głosowania.

 5. W przypadku rezygnacji lub odwołania członka Rady Rodziców Rada wybiera inną osobę na wolne miejsce w trybie i na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie Działalności Rady Rodziców Przedszkola.

 6. Do ustania członkostwa w Radzie Grupy przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.

 

§ 7

 1. Grupowa Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców dzieci grupy przedszkolnej wobec dyrektora i innych organów Przedszkola.

 2. Do zadań Rady Grupy należy w szczególności:

 3. aktywne uczestnictwo w życiu grupy przedszkolnej,

 4. wspieranie rodziców grupy,

 5. przygotowywanie opinii i wniosków,

 6. występowanie z wnioskami do Rady Rodziców.

 7. Pracami Rady Grupy kieruje jej przewodniczący.

 8. Zebrania Rady Grupy Rodziców organizowane są w miarę potrzeb z inicjatywy jednego z członków Rady Grupy.

 

§ 8

 1. Zebrania Rady Rodziców zwołuje się co najmniej cztery razy w roku szkolnym. Pierwsze zebranie zwołuje się nie później niż do końca września w każdym roku szkolnym.

 2. Zebranie Rady zwołuje Przewodniczący, z własnej inicjatywy lub na wniosek jednej Rady Grupy lub dyrektora Przedszkola.

 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania członkowie Rady zawiadamiani są siedem dni przed planowanym terminem zebrania.

 4. Nadzwyczajne zebranie Rady Rodziców może zostać zwołane na wniosek przewodniczącego Rady najpóźniej na dzień przed terminem.

 5. Uchwały Rady Rodziców podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady Rodziców.

 6. Uchwały Rady Rodziców w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady lub zmiany jego treści zapadają większością 2/3 głosów członków obecnych na zebraniu.

 7. W zebraniach Rady Rodziców mogą brać udział, z głosem doradczym lub jako obserwatorzy, osoby zaproszone przez Radę Rodziców.

 8. W zebraniach Rady Rodziców bierze udział, z głosem doradczym, dyrektor Przedszkola.

 9. Członkowie Rady Rodziców i Rad Grup wykonują swoje funkcje społecznie.

 

§ 9

 1. Kompetencje Rady Rodziców:

 

Rada Rodziców uchwala:

 1. regulamin swojej działalności,

 2. plan działania i plan finansowy Rady Rodziców,

 3. w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 4. program profilaktyczno-wychowawczy Przedszkola, dostosowany do potrzeb dzieci i środowiska.

 5. Rada Rodziców opiniuje:

 6. podjęcie w Przedszkolu działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację,

 7. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Przedszkolu,

 8. projekt planu finansowego Przedszkola składanego przez dyrektora Przedszkola,

 9. pracę nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu za­wodowego,

 10. inne sprawy Przedszkola.

 11. Rada Rodziców wnioskuje:

 12. w sprawach dotyczących funkcjonowania Przedszkola,

 13. o dokonanie oceny pracy nauczyciela lub dyrektora Przedszkola.

 

§ 10

 1. Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

 2. bieżące kierowanie pracami Rady,

 3. reprezentowanie Rady i ogółu rodziców na zewnątrz oraz wobec dyrektora,

 4. przedstawianie opinii i postulatów Rady dyrektorowi i radzie pedagogicznej,

 5. zatwierdzanie wydatków z konta Rady Rodziców.

 6. złożenie na pierwszym plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców ,w nowym roku szkolnym, pełnego sprawozdania z wykonania planu finansowego i rzeczowego rady za ubiegły rok szkolny.

 7. Do zadań sekretarza Rady Rodziców należy:

 8. sporządzenie harmonogramu zebrań i spotkań Rady,

 9. nadzór nad terminowością prac komisji, prowadzenie protokołów.

 10. Do zadań skarbnika należy:

 11. nadzór nad działalnością finansową Rady Rodziców,

 12. ewidencjonowanie wpływów i wydatków z środków Rady Rodziców,

 13. czuwanie nad realizacją przyjętego planu finansowego oraz prawidłowym i celowym gospodarowaniem funduszami Rady Rodziców,

 14. sprawdzanie na bieżąco dokumentów finansowych Rady Rodziców, kontrolowanie ich prawidłowości oraz zatwierdzanie ich do wypłaty,

 15. bieżące informowanie członków Rady Rodziców o dokonanych operacjach finansowych ze środków Rady Rodziców.

 16. Składanie sprawozdań z działalności finansowej rady.

 17. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

 18. dokonywanie raz w semestrze kontroli dokumentów finansowych,

 19. dokonywanie raz w semestrze kontroli stanu gotówki będącej w dyspozycji Rady Rodziców i zdawanie sprawozdania Radzie Rodziców.

 

§ 11

 1. Rada Rodziców dokumentuje swoje zebrania i uchwały w formie protokołów.

 2. Protokół i uchwały podpisuje przewodniczący Rady Rodziców.

 3. Raz w roku, po zakończeniu kadencji, Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym składa ogółowi rodziców Przedszkola ustne sprawozdanie ze swojej działalności.

 4. Dokumentacja Rady Rodziców przechowywana jest w Przedszkolu.

 5. Ustępująca Rada Rodziców przekazuje nowo wybranej Radzie Rodziców komplet dokumentów związanych z działalnością dotychczasowej Rady Rodziców.

 

§ 12

 1. Źródłem funduszy Rady są:

 2. dobrowolne darowizny rodziców,

 3. darowizny od innych osób fizycznych oraz osób prawnych, instytucji zakładów.

 4. Fundusze, o których mowa w ust. 1, są zbierane z przeznaczeniem na wspieranie realizacji celów statutowych Przedszkola.

 5. Darowizny od rodziców zbierane są przez osobę upoważnioną przez Radę Rodziców.

 6. Wpłata darowizny jest dokumentowana poprzez wydanie pokwitowania wpłaty.

 

§ 13

 1. Podstawą działalności finansowej Rady Rodziców jest roczny preliminarz obej­mujący planowane przychody i wydatki.

 2. Radę Rodziców obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospoda­rowania środkami społecznymi, jakimi są darowizny.

 3. W celu właściwego wydatkowania środków finansowych Rada Rodziców współpracuje z dyrektorem Przedszkola.

 4. O wydatkowaniu zgromadzonych środków finansowych decyduje Rada Rodziców na podstawie zatwierdzonego planu finansowego na dany rok szkolny.

 5. Wpłaty gotówkowe przekazywane są na rachunek bankowy otwarty przez Radę Rodziców Uchwała określa osoby upoważnione do założenia i likwidacji rachunku bankowego funduszu Rady Rodziców oraz do dokonywania operacji na tym rachunku.

 

§ 14

Rada Rodziców może posługiwać się pieczątką podłużną, której treść powinna zawierać następujące dane:

Rada Rodziców 

Publiczne Przedszkole Gminne nr 2

83 – 250 Skarszewy

ul. M. Kopernika 1

 

§ 15

Członkowie Rady Rodziców są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy w sprawach, które poruszane są na posiedzeniach, a mogą naruszać dobro osobiste dzieci, ich rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

§ 16

Niniejszy Regulamin może być nowelizowany przez Radę Rodziców. Propozycje zmian przygotowuje Prezydium Rady Rodziców i przedstawia do uchwalenia przez wszystkich członków. Wniosek o nowelizację niniejszego Regulaminu może złożyć każdy członek Rady, Rada Pedagogiczna lub Dyrektor Przedszkola.

 

§ 17

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, natomiast w pozostałych sprawach rozstrzyga Rada Rodziców w dro­dze uchwały.

 

§ 18

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia tj. 8.09.2017r.

Data dodania: 2018-07-11 09:17:27
Data edycji: 2018-07-11 09:20:09
Ilość wyświetleń: 368

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button