Czcionka:

A+A-

Kontrast:

PROCEDURY PRZEDSZKOLA W CZASIE PANDEMII COVID-19

Załącznik nr 1 do zarządzenia

nr 14/2019/2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

z zachowaniem reżimu sanitarnego

na terenie Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

w związku z wystąpieniem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem COVID -191. Procedura Bezpieczeństwa z zachowaniem reżimu sanitarnego na terenie Przedszkola, w związku z wystąpieniem stanu epidemii wywołanej zakażeniami wirusem COVID-19 obowiązuje od dnia 18 maja 2020 r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.

2. Niniejsza procedura obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Przedszkolu niezależnie od formy zatrudnienia.

3. Procedura dotyczy także rodziców i opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola.

4. Procedura nie wyłącza obowiązywania funkcjonującej dotychczas w placówce „Procedury bezpieczeństwa”Ogólne zasady organizacyjne na terenie placówki podczas pracy o podwyższonym reżimie:

1. Liczebność grup:

a. Liczba dzieci w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali wynosi 25.

b. W związku z powyższym placówka jest w stanie w ciągu dnia zapewnić opiekę wszystkim dzieciom.

c. W przypadku nieobecności opiekunów przydzielonych do danej grupy dyrektor przedszkola może ograniczyć liczbę dzieci przyjmowanych do przedszkola, zapewniając w pierwszej kolejności opiekę dzieciom pracowników systemu ochrony zdrowia wykonującym pracę na rzecz osób zarażonych COVID-19 lub skrócić czas pracy oddziału.

2. Pracownicy obsługi pracują w godzinach pracy przedszkola wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora.

3. Nauczyciele świadczą pracę w godzinach pracy przedszkola wg organizacji ustalonej przez dyrektora przedszkola organizując zajęcia opiekuńczo- wychowawczo- dydaktyczne dla dzieci.

4. Pracodawca zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki na usta i nos, ewentualnie przyłbice oraz fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzenia zabiegów higienicznych u dziecka albo innej konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem – adekwatnie do bieżącej sytuacji).

5. Wejście pracownika na teren placówki każdorazowo wymaga zdezynfekowania rąk płynem udostępnionym przy wejściu oraz zachowania min. 1,5 m odległości pomiędzy osobami przebywającymi w przedszkolu w każdej przestrzeni przedszkola, a także ograniczenia nieuzasadnionego przebywania kilku osób w jednym pomieszczeniu.

6. Podczas pobytu w przedszkolu, dzieci oraz pracownicy, nie muszą zakrywać ust i nosa, jeżeli nie jest to wskazane w przepisach prawa, wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, a także w niniejszej procedurze, ale wyłącznie z zachowaniem bezpiecznej, min 1,5 m odległości.

7. Wszyscy pracownicy mają obowiązek stosować środki ochrony indywidualnej w sytuacji kontaktu z osobą z zewnątrz, a także w sytuacji konieczności bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub innym pracownikiem.

8. W placówce wyznacza się strefę bezpieczeństwa oznakowaną linią z taśmy ostrzegawczej, do granic której mogą zbliżać się osoby postronne.

9. Wejście osoby z zewnątrz do strefy zarezerwowanej dla dzieci i pracowników przedszkola, jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z dyrektorem lub upoważnionym pracownikiem przedszkola.

10. Wejście osoby z zewnątrz do przedszkola odbywa się pod ścisłą kontrolą od momentu wejścia do momentu wyjścia z zachowaniem wszystkich środków ostrożności, indywidualna osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk, rękawiczki jednorazowe oraz zachowania bezpiecznej, min 1,5 metrowej odległości pomiędzy osobami przebywającymi w przedszkolu.

11. Każda osoba (dorosła i dziecko) z jakimikolwiek objawami choroby nie będzie wpuszczana na teren placówki.

16. W celu sprawnego i bezpiecznego przekazywania bieżących informacji między pracownikami oraz między pracownikami dyrektorem, oraz w celu umożliwienia szybkiego reagowania na sytuacje zagrożenia zakażenia koronawirusem, wprowadza się zasadę kontaktów telefonicznych z wykorzystaniem numerów wewnętrznych lub z wykorzystaniem telefonów prywatnych pracowników – za ich zgodą.Procedury dotyczące higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń:

1.Przed wejściem do budynku przedszkola wszystkie osoby dorosłe zobligowane są do dokładnej dezynfekcji rąk udostępnionym płynem dezynfekcyjnym.

 

2.Toalety, szatnie, włączniki, klawiatury, klamki, blaty stołów, krzesła i inne powierzchnie płaskie dezynfekowane są kilka razy dziennie.

 

3.Pomieszczenia/sale dydaktyczne, hole, kuchnia, pomieszczenia sanitarne dezynfekowane są raz dziennie.

 

4.Pomoce dydaktyczne, zabawki, termometry itp. dezynfekowane są kilka razy dziennie a najlepiej po każdorazowym użyciu.

 

5.Dezynfekcję przeprowadza się ściśle wg wskazań producenta, znajdującym się na opakowaniu środka.

 

6.W każdej z grup oraz kuchni prowadzi się monitoring codziennych prac porzadkowo - dezynfekcyjnych potwierdzane wpisem w przygotowane karty rejestru. (załącznik nr 1).

 

7.Wychowankowie przebierają obuwie oraz odzież wierzchnią w szatni, w stałych, wyznaczonych miejscach.

 

8.Nauczyciele oraz pomoce do dzieci, woźne, kucharki przebierają odzież wierzchnią oraz obuwie w wyznaczonym, stałym miejscu (zaplecza socjalne przy każdej z sal, kuchni).

 

9.Na korytarzach oraz w salach zajęć znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk.

 

10.Plac zabaw (urządzenia do zabaw) jest dezynfekowany po każdym zakończeniu zabaw przez dana grupę, na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa.

 

11.W przedszkolu została wyznaczona i wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący, sala na izolatkę, w której do momentu odbioru będzie przebywało dziecko z objawami choroby.Procedury dotyczące wychowanków i ich rodziców/opiekunów prawnych:

1.Rodzice przyprowadzający dzieci są zobowiązani do noszenia maseczek ochronnych oraz rękawiczek.

 

2.Dzieci na terenie przedszkola nie noszą maseczek ochronnych.

 

3.Dzieci dojeżdżające autobusem szkolnym podczas przejazdu mają założone maseczki ochronne.

 

4.Rodzice sygnalizują przybycie przy pomocy domofonu, oczekują na wyznaczoną osobę, wchodzą na teren przedszkola, tylko na wyznaczona strefę w holach głównych, lub oczekują przed przedszkolem z zachowaniem bezpiecznej odległości od pozostałych osób (ok.1,5 m) oczekujących na odbiór dziecka.

 

5.Pracownik odbierający dziecko od rodzica robi wywiad dotyczący stanu zdrowia dziecka.

 

6.Dzieci, których członek rodziny przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej nie mogą uczęszczać do placówki.

 

7.Do przedszkola może uczęszczać tylko zdrowe dziecko, bez objawów jakiejkolwiek choroby – kaszel, katar, osłabienie.

 

8.Rodzice podpisują oświadczenie (załącznik nr 2) wyrażając zgodę na zmierzenie temperatury dziecku przebywającemu w przedszkolu oraz zapoznaniu się z procedurami bezpieczeństwa.

 

9.Przy wejściu do przedszkola dzieciom jest mierzona temperatura, (temperatura dopuszczalna 35,5 do 37,5)

 

10.Dzieci u których wskazana temperatura będzie przekroczona nie będą przyjmowane na zajęcia.

 

11.W razie wystąpienia podwyższonej temperatury lub innych niepokojących objawów, wskazujących na stan chorobowy, natychmiast powiadamia telefonicznie o tym fakcie rodzica i dyrekcję przedszkola.

 

12.Dzieci z podwyższoną temperaturą oraz objawami infekcji, która wystąpiła podczas pobytu w przedszkolu, będą oczekiwać na przyjazd rodziców w wyznaczonym do tego miejscu (izolatka) z dala od innych dzieci, dziecko odizolowane znajdować się będzie pod opieką woźnej oddziałowej z danej grupy.

 

13.Nie organizuje się na terenie przedszkola imprez i uroczystości wspólnych.

 

14.Pracownicy oraz wychowankowie przedszkola korzystają tylko z wyznaczonych sal dydaktycznych, holów, toalety, nie przemieszczają się do innych grup, pomieszczeń.

 

15.Sale dydaktyczne należy często wietrzyć, w miarę możliwości co godzinę.

 

16.Grupy nie mogą się łączyć.

 

17.Posiłek spożywany będzie przez dzieci w Sali dydaktycznej do której uczęszczają, z zachowaniem higieny.

 

18.Grupa dzieci będzie przebywała w wyznaczonej, stałej sali. Usunięte z niej będą przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe elementy, drobne zabawki, puzzle, książki.

 

19.Dzieci nie mogą przynosić do przedszkola i zabierać do domu zabawek, innych przedmiotów.

 

20.Osoby z zewnątrz mogą przebywać w placówce tylko w uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności –osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, bez możliwości kontaktu z dziećmi.

 

21.W razie wystąpienia objawów chorobowych u dziecka, bezzwłocznie powiadamia się rodziców lub opiekunów prawnych, z zobowiązaniem pilnego zabrania dziecka z przedszkola.

 

22.Podczas pobytu dziecka w przedszkolu rodzice zobowiązani są do stałego kontaktu telefonicznego, umożliwiającego odbieranie pilnych wiadomości z placówki.

 

23.Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasady informowania przedszkola o objawach infekcji u dziecka, które wystąpiły po odbiorze z przedszkola, w czasie pobytu w domu.Procedury dotyczące personelu:

1.Do pracy w przedszkolu przychodzą tylko osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 

2.Pracownicy przebywający na kwarantannie lub izolacji domowej powiadamiają telefonicznie o tym fakcie dyrekcję przedszkola, nie przychodzą do pracy.

 

3.Nauczyciele, woźne oddziałowe, kucharki, konserwator, intendentka w kontaktach z osobami z zewnątrz (np. rodzice, podczas odbioru dzieci) zobowiązani są do pracy w maseczkach ochronnych lub przyłbicach oraz rękawiczkach jednorazowych.

 

4.Nauczyciele, woźne oddziałowe, kucharki zobowiązani są do zmiany odzieży wierzchniej oraz obuwia w pomieszczeniach do tego przeznaczonych, uniemożliwiających kontakt z odzieżą pracowników innych grup, kuchni (wg ustalonych zasad).

 

5.Nauczyciele, woźne oddziałowe, zobowiązani są do częstej dezynfekcji rąk oraz używania dodatkowych rękawiczek ochronnych i fartucha ochronnego podczas czynności higienicznych wykonywanych wobec dzieci.

 

6.Nauczyciele, woźne oddziałowe, kucharki, konserwator nie kontaktują się fizycznie z innymi pracownikami, w tym unikają gromadzenia się w innych salach, pomieszczeniach.

 

7.Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zasad higieny oraz zgłaszania wszelkich objawów infekcji (telefonicznie zgłaszając dyrektorowi lub zastępcy dyrektora przedszkola).

 

8.Nauczyciele, woźne oddziałowe zobowiązani są do dbania o zachowanie i stosowanie wobec dzieci wszelkich środków ochronnych (częste mycie rąk i twarzy, nawadnianie).

 

9.Nauczyciele i woźne spożywają posiłek w Sali dydaktycznej, do której od początku zostali skierowani.

 

10.Woźne oddziałowe odbierają i przewożą posiłki do swojej Sali oraz odwożą naczynia po posiłku, z zachowaniem zasad ochrony osobistej, nie kontaktując się fizycznie z innymi pracownikami.

 

Procedury dotyczące kuchni, gastronomii:

1.Pracownicy kuchni przystępując do pracy zachowują wszystkie wytyczne dotyczące zachowania higieny osobistej (dezynfekcja rąk, praca w przyłbicach jeżeli wykonywana jest w bliskim kontakcie z drugą osobą, rękawiczkach ochronnych)

 

2.Należy zachować odpowiednią odległość stanowisk pracy ( 1,5 m), nie przemieszczać się poza obręb kuchni i pomieszczeń pomocniczo-sanitarnych części kuchennej.

 

3.Nie należy kontaktować się fizycznie z pozostałymi pracownikami przedszkola.

 

4.Toaleta, szatnia, włączniki, klamki, blaty stołów roboczych wchodzących w zakres stanowiska pracy, krzesła i inne powierzchnie płaskie znajdujące się w obrębie kuchni i pomieszczeń pomocniczo –sanitarnych dezynfekowane są kilka razy dziennie.

 

5.Wszystkie naczynia stołowe, sztućce oraz sprzęt kuchenny, garnki, itp. podlegają myciu i dezynfekcji, mycie następuje w zmywarkach w temperaturze minimum 60oC. z dodatkiem detergentu.

 

6.Dostawcy produktów żywieniowych wnoszą artykuły do przedsionka kuchennego w maseczkach i rękawiczkach, przed wejściem dezynfekują ręce.

 

7.Odbiór od dostawcy i dezynfekcja opakowań produktów żywnościowych następuje w przedsionku kuchennym, czynności te wykonuje intendentaka, z zachowaniem środków higieny (przyłbica, rękawiczki, środek do dezynfekcji).

 

8.Intendentka przekazuje do kuchni potrzebne na dany dzień produkty z zachowaniem wszelkich zasad higieny i odległości od pozostałych pracowników kuchni.

 

9.Wszystkie formalności dotyczące odbioru faktur, rachunków następuje w przedsionku kuchni, przekazywane są w foliach, które należy zdezynfekować.

 

10.Wyznaczone pomoce kuchenne nakładają na oddzielne wózki (na stałe przypisane do danej grupy), naczynia stołowe, sztućce, przygotowane posiłki. Przygotowane wózki ustawiają do odbioru w holu przedszkola, w wyznaczonych odstępach.

 

11.Po skończonych posiłkach pomoce kuchenne odbierają wózki z naczyniami z holu.

 

12.Po zakończonej pracy wszystkie pomieszczenia kuchenne są dezynfekowane przez personel kuchenny, odnotowane w kartach dezynfekcji).

 

Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola:

1.Do pracy w przedszkolu przychodzą tylko zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.

 

2.W przedszkolu została wyznaczona i wyposażona w środki ochrony i płyn dezynfekujący, sala na izolatkę, w której do momentu odbioru będzie przebywało dziecko lub pracownik z objawami choroby.

 

3.Pracownicy u których występują niepokojące objawy pozostają w domu i kontaktują się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Powiadamiają placówkę o zaistniałym fakcie.

 

4.W przedszkolu na bieżąco śledzi się informacje i komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

 

5.W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, pracownik natychmiast powiadamia Tel. dyrektora przedszkola lub jego zastępcę. Dyrekcja niezwłocznie odsuwa go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci. Pracownik udaje się do wyznaczonego w przedszkolu miejsca izolacji, korzysta z teleporady.

 

6.W ww. sytuacji dyrektor lub zastępca dyrektora przedszkola powiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i podporządkowuje się jej wytycznym i zaleceniom.

 

7.Obszar w którym poruszał się pracownik i znajdujące się w tym obrębie przedmioty, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. Osoba dokonująca tego zachowuje wszystkie zasady higieny osobistej, wykonuje to zadanie w pełnym ubiorze ochronnym (przyłbica, rękawiczki, maseczka, fartuch).

 

8.W każdej Sali dydaktycznej, na drzwiach wejściowych, kuchni, sekretariacie umieszczone są numery stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych.

 

9.W każdej Sali dydaktycznej w widocznym miejscu umieszczone są numery kontaktowe do rodziców dzieci uczęszczających do danej grupy.

 

10.W sekretariacie znajduje się lista osób przebywająca w tym samym czasie na terenie placówki (załącznik nr 3).

 

Z powyższymi procedurami zapoznani zostali wszyscy pracownicy przedszkola, potwierdzając to podpisem oraz rodzice poprzez stronę internetową przedszkola.Procedury wchodzą w życie dnia 01 września 2020 roku. Data dodania: 2020-05-11 13:35:09
Data edycji: 2020-08-29 21:05:59
Ilość wyświetleń: 2008

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej