Czcionka:

A+A-

Kontrast:

*** Innowacja pedagogiczna: ''Dobre maniery mam, bo savoire-vivre dobrze znam”

Program innowacji pedagogicznej

pt.

”Dobre maniery mam,
bo savoire-vivre dobrze znam”

 

 

 

 

 

 

 

 

Program opracowały:

Aleksandra Flisikowska,
Agnieszka Plutowska

 

  1. RODZAJ INNOWACJI: innowacja pedagogiczna – programowa

 2. ZAKRES INNOWACJI:

Innowacją zostaną objęte dzieci z grup: „Kreciki”, „Myszki”, „Żabki” uczęszczające do Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

 1. PRZEWIDYWANY CZAS REALIZOWANIA INNOWACJI:

Realizacja zaplanowana jest na okres od października 2021 r. do maja 2023 r.

 

WSTĘP

Niestety coraz częściej w dzisiejszym zabieganym świecie coraz mniejszą uwagę przywiązuje się do kultury osobistej, używania zwrotów grzecznościowych, czy stosownego ubioru zależnego od okazji czy miejsca. Niniejsza innowacja ma na celu przede wszystkim uświadomienie dzieciom, że człowiek kulturalny potrafi właściwie postąpić w różnych sytuacjach, a przy tym obdarza szacunkiem innych. Dobre wychowanie czy życzliwość, tolerancja i uprzejmość wobec innych powinny być zakorzeniane od najwcześniejszych lat. Wczesne zaznajamianie z dobrymi manierami oraz późniejsze ich utrwalanie sprawią, iż nauczane treści staną się dla dzieci nawykiem. Dzięki temu już w późniejszych etapach będą lepiej postrzegane przez środowisko i łatwiej im będzie nawiązywać znajomości.

 

 1. Założenia programu:
  Innowacja zakłada poszerzenie programu nauczania o nowe treści w zakresie edukacji kulturalno-społecznej z uwzględnieniem „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”. Dzięki innowacji „Dobre maniery mam, bo savoire-vivre dobrze znam” rozwijać będziemy kompetencje kluczowe szczególnie w zakresie kompetencji społecznych. Ponadto w roku szkolnym 2021/2022 niniejsza innowacja wpisuje się w realizowanie kierunków polityki oświatowej:

 1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny

 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Innowację realizować będziemy w oparciu o książkę G. Kasdepke pt. „Bon czy ton? savoire-vivre dla dzieci” oraz własne pomysły.

Jeśli pozwoli na to sytuacja epidemiczna w kraju innowację będziemy realizować również poprzez wyjścia do różnego rodzaju miejsc publicznych – muzeum, biblioteka, zakłady pracy.

 

 1. Cele innowacji:

Głównym celem innowacji pedagogicznej „Dobre maniery mam, bo savoire-vivre dobrze znam” jest promowanie kultury osobistej przedszkolaka.

Cele szczegółowe innowacji:

 • poznanie podstawowych zasad dobrego wychowania i rozbudzenie potrzeby przestrzegania oczekiwanych kulturowo zachowań

 • wdrażanie dobrych manier,

 • nabywanie umiejętności odpowiedniego zachowania w różnych sytuacjach życiowych oraz w miejscach publicznych (np. teatr, muzeum)

 • kształtowanie obrazu własnej osoby i oceny własnego zachowania;

 • budzenie poczucia estetyki;

 • kształcenie umiejętności nakrywania stołu z zachowaniem prawidłowej kolejności wykonywanych czynności

 1. Metody i techniki:

 • pogadanka, opis, pokaz i obserwacja, praca z tekstem, opowiadanie,

 • nauka wierzyków dotyczących zasad dobrego zachowania,

 • scenki dramowe, sytuacyjne, zabawy inscenizacyjne,

 • zajęcia w terenie (na ulicy, w restauracji, muzeum itp.) – ściśle uzależnione od aktualnych warunków epidemiologicznych panujących na naszym terenie w okresie od października 2021 do maja 2023,

 • warsztaty, ćwiczenie w praktycznym działaniu 1. Realizacja projektu:
  W trakcie realizacji ww. innowacji pedagogicznej będą podejmowane następujące działania:

 • realizowanie programu profilaktyczno-wychowawczego Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” (autorzy E. Martyn, B. Niemczyk)

 • tworzenie „grupowych kodeksów przedszkolaka”

 • stworzenie drzewka magicznych słówek

 • stosowanie i respektowanie na co dzień wspólnie ustalonych ustalonych zasad i norm

 • czytanie fragmentów książki G. Kasdepke pt. „Bon czy ton? savoire-vivre dla dzieci”

 • nauka wierszyków dotyczących dobrych manier

 • wykorzystywanie literatury dziecięcej, przedstawień teatralnych, filmów, sytuacji przedszkolnych,  sytuacji podczas spotkań, wycieczek, spacerów itd. w celu określania właściwych zachowań

 • okazywanie przez dzieci w stosunku do kolegów/koleżanek, nauczycieli i innych  pracowników przedszkola/szkoły życzliwości w różnych sytuacjach przedszkolnych

 • scenki dramowe odnoszące się do różnych sytuacji dnia codziennego (np. ustępowanie miejsca osobom starszym, nakrywanie do stołu)

 • zajęcia w terenie (na ulicy, w restauracji, muzeum itp.) – ściśle uzależnione od aktualnych warunków epidemiologicznych panujących na naszym terenie w okresie od października 2021 do maja 2023,

 • pełnienie dyżurów w sali - samodzielne, indywidualne nakrywanie do stołu,

 • właściwe posługiwanie się sztućcami i serwetką,  kulturalne spożywanie posiłku, sprzątanie po sobie

 • angażowanie dzieci w utrzymywanie porządku i czystości w swoim bliższym i dalszym otoczeniu w różnych sytuacjach.

 • „pokaz mody” - zakładanie ubioru stosownego do sytuacji (m.in. teatrzyk, uroczystość, piknik)

 • podziękowanie, składanie życzeń, wręczanie upominków (dyplomów) z różnych okazji: Dnia Edukacji Narodowej

Dnia Babci, Dnia Dziadka

Dnia Kobiet

Dnia Matki, Dnia Ojca

 • składanie życzeń solenizantom oraz wręczanie upominków solenizantom; śpiewanie tradycyjnego „Sto lat”

 • omawianie zachowań niehigienicznych jak np. dłubanie w nosie

 

 

 

 

 1. Przewidywane efekty pracy:

Podczas nauki oraz zabawy, dziecko pozna właściwe oraz niewłaściwe zachowania w różnych sytuacjach. Będzie potrafiło je oceniać. Chcemy, aby dzieci po zrealizowaniu innowacji prezentowały wysoką kulturę osobistą w przedszkolu oraz w życiu codziennym. Ponadto istotne będzie również kształtowanie poczucia estetyki, dzięki któremu dziecko nie tylko będzie dbać o porządek i czystość w swoim otoczeniu, ale także dbać będzie o schludny wygląd odpowiedni do sytuacji czy nabędzie umiejętność nakrywania do stołu oraz posługiwania się sztućcami.

 

 1. Ewaluacja:
  Diagnoza opanowanej wiedzy i umiejętności będzie odbywać się systematycznie poprzez obserwację bieżących zajęć. Dodatkowo na zakończenie innowacji zastosowana zostanie „metoda niedokończonych zdań” oraz ocena pozytywnych i negatywnych zachowań bohaterów przedstawionych na obrazkach.

 2. Bibliografia:

 • Kasdepke G., „Bon czy ton. Savoire -vivre dla dzieci”, Łódź 2020

 • Sobkowiak M., „Przedszkolny savoire-vivre” [w:] „Przedszkole. Miesięcznik dyrektora” czerwiec-lipiec 2018


 

 

 

 

Data dodania: 2021-10-29 18:34:53
Data edycji: 2023-02-05 15:08:34
Ilość wyświetleń: 3197

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej