Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

KONKURS NA NAZWĘ PRZEDSZKOLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

NA NAZWĘ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA GMINNEGO NR 2 W SKARSZEWACH

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Organizatorem konkursu jest Publiczne Przedszkole Gminne nr 2 w Skarszewach, koordynatorkami z ramienia przedszkola są nauczycielki: Irena Troka i Kamila Seroka.

2. Regulamin konkursu jest dostępny w Publicznym Przedszkolu Gminnym Nr 2 w Skarszewach oraz na stronie internetowej http://www.ppgskarszewy.pl.

 

§ 2

Cel konkursu

 

Celem konkursu jest uzyskanie indywidualnej tożsamości wyróżniającej przedszkole spośród innych placówek oraz budowanie tradycji placówki, aktywizacja i integracja całego środowiska lokalnego, rozwijanie kreatywności i otwartości.

 

§ 3

Założenie ogólne

 

Organizator konkursu sugeruje stosunkowo krótką nazwę, umożliwiającą jej praktyczne zastosowanie. Nazwa powinna odnosić się do pojęć ze świata dziecięcej wyobraźni i wrażliwości, które sprawią, że przedszkolny świat dziecka będzie integrował się z domem rodzinnym, kojarzył z beztroskim dzieciństwem, radosną zabawą, poczuciem akceptacji, jak również przedszkolną edukacją, mile widziane nawiązanie do logo przedszkola. Nazwa powinna wywoływać pozytywne skojarzenia.

 

§ 4

Zasady udziału w konkursie

 

1. Udział w konkursie jest dobrowolny. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Gminy Skarszewy.

2. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

a) zapoznały się z niniejszym regulaminem,

b) złożyły propozycję nazwy przedszkola we wskazanym terminie.

3. Propozycję nazwy przedszkola (propozycja konkursowa) należy dostarczyć do siedziby przedszkola znajdującej się przy ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy – sekretariat

Do 28.05.2019r., do godz. 15:00 lub przesłać mailowo na adres konkurs.ppgskarszewy@gmail.com

4. Zgłoszenie propozycji konkursowej winno być dokonane z wykorzystaniem karty zgłoszeniowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

5. Wraz z propozycją konkursową należy złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

6. Zarówno karta zgłoszenia, o której mowa w ust. 4 powyżej, jak i oświadczenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej winny być czytelnie podpisane oraz opatrzone datą.

7. Propozycję konkursową należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie, opatrzonej napisem: „Konkurs na nazwę Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 2 Skarszewach” lub przesłać na adres mailowy konkurs.ppgskarszewy@gmail.com

8. Nazwa winna być zapisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, bądź ręcznie w sposób czytelny.

 

§ 5

Rozstrzygnięcie konkursu

 

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty podczas posiedzenia komisji konkursowej, podanie wyników i wręczenie nagród nastąpi 6 czerwca 2019r. podczas przedszkolnej uroczystości.

2. Propozycje oceni Komisja Konkursowa w składzie:

a) Burmistrz Skarszew Pan Jacek Pauli,

b) Dyrektor GOOSiP Pani Izabela Wołoszyk,

c) Dyrektor Banku Spółdzielczego Oddział w Skarszewach Pani Hanna Latoszewska,

d) Dyrektor Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 2 w Skarszewach (przewodniczący),

e) 2 przedstawicieli rady rodziców,

f) 1 przedstawicieli rady pedagogicznej.

3. Z powołanych członków komisji konkursowej, jej przewodniczący wybiera sekretarza komisji konkursowej.

4. W przypadku zgłoszenia swojej nieobecności przez członka komisji konkursowej na posiedzeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej przewodniczący komisji wzywa odpowiednio radę rodziców bądź radę pedagogiczną do oddelegowania zastępcy.

5. Każdy członek komisji ma jeden głos.

6. Komisja podejmie decyzję o wyłonieniu zwycięskiej propozycji większością głosów. Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na tablicy ogłoszeń w Publicznym Przedszkolu Gminnym Nr 2 w Skarszewach oraz na stronie internetowej http://www.ppgskarszewy.pl.

8. Po przeprowadzeniu konkursu sekretarz komisji sporządzi protokół zawierający:

a) ilość zgłoszonych propozycji,

b) ilość głosów oddanych na dane propozycje,

c) laureata konkursu ( propozycja z największą liczbą głosów).

d) Protokół podpisują członkowie komisji konkursowej uczestniczący w posiedzeniu komisji konkursowej.

 

 

 

 

 

 

§ 6

Nagrody

 

Dla laureata konkursu przewidziano nagrodę. Fundatorami nagród są: Burmistrz Skarszew Pan Jacek Pauli, Dyrektor GOOS i P Pani Izabela Wołoszyk, Bank Spółdzielczy Oddział w Skarszewach, Dyrektor Przedszkola Pani Barbara Socha

 

§ 7

Prawa autorskie

 

1. Zgłaszając propozycję na nazwę Publicznego Przedszkola Gminnego Nr 2 Skarszewach uczestnik konkursu oświadcza, że jest indywidualnym twórcą propozycja nazwy przedszkola, a tym samym przysługuje mu pełnia praw autorskich i zgłaszając nazwę nie narusza praw osób trzecich.

2. Zgłoszenie propozycji do niniejszego konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o przeniesieniu na organizatora autorskich praw majątkowych do utworu na polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj. (a) trwałe lub czasowe utrwalanie i zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową, taką jak zapis na płycie CD, DVD, BLU-RAY, urządzeniu z pamięcią FLASH lub jakimkolwiek innym nośniku pamięci; (b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie, a także rozpowszechnianie w inny sposób, w tym publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, (c) wykorzystywanie w dowolny sposób w celach informacji, promocji, reklamy i marketingu, w tym reklamy (promocji, informacji) zewnętrznej, prasowej, jak też realizowanej poprzez nadawanie przewodowe i bezprzewodowe we wszystkich stacjach radiowych i telewizyjnych, a także przy użyciu satelity, platform cyfrowych i multipleksów, w sieci Internet, w systemie real audio, w telefonii oraz telewizji cyfrowej, przez RDS i DAB oraz w mediach interaktywnych. Zgłoszenie propozycji do niniejszego konkursu jest nadto równoznaczne z wyrażeniem zgody na jej wykorzystanie, modyfikowanie, kompilowanie z innymi propozycjami bez konieczności podawania danych autora.

3. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej z tytułu wad prawnych propozycji, a w razie skierowania przeciwko organizatorowi lub podmiotowi działającemu w jego imieniu roszczenia przez osobę trzecią ze względu na naruszenie jej praw autorskich, uczestnik konkursu zobowiązuje się zwolnić organizatora z odpowiedzialności i wstąpić w jego miejsce do ewentualnego postępowania mediacyjnego/ sądowego.

 

§ 8

Uprawnienia organizatora

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo zmodyfikowania zgłoszonej propozycji lub połączenia dwóch lub więcej propozycji.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do publikowania zgłoszonych propozycji.

3. Organizator nie ma obowiązku wszczęcia procedury nadania nazwy odpowiadającej zwycięskiej propozycji.

 

§ 9

Ochrona danych osobowych

 

1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatora na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne w celu wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe uczestników konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (RODO) oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (ustawa).

2. Organizator informuje, że:

a) Administratorem Danych Osobowych jest Publiczne Przedszkole Gminne Nr 2 w Skarszewach, ul. Kopernika 1, 83-250 Skarszewy.

b) Inspektorem ochrony danych jest: Pan Grzegorz Wąsacz.

c) Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i zgodnie z treścią RODO oraz ustawy na potrzeby przeprowadzenie konkursu i ogłoszenia wyników konkursu.

d) Dane osobowe uczestnika przetwarzane będą wyłącznie do czasu rozstrzygnięcia konkursu i opublikowania wyników.

e) Uczestnik posiada prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania kopii swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

f) Uczestnik posiada prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

g) Uczestnik posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy prawa, w szczególności RODO lub ustawę.

3. Przystąpienie do konkursu oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na publikację swoich danych osobowych, zawierających wskazanie imienia i nazwiska, w przypadku uzyskania statusu laureata konkursu. Dane te zostaną opublikowane w Publicznym Przedszkolu Gminnym Nr 2 w Skarszewach oraz na stronie internetowej http://www.ppgskarszewy.pl/pp2/.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1. Organizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo unieważnienia, przerwania lub przedłużenia konkursu oraz zmiany regulaminu.

2. Osoby, które nie spełnią któregokolwiek z wymogów określonych w niniejszym regulaminie, podadzą nieprawdziwe informacje, nie przedłożą wymaganych dokumentów, zostaną automatycznie wyłączone z konkursu.

 

 

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button