Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o pracy przedszkola w roku szkolnym 2020/2021.

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego oraz informacja o pracy przedszkola

w roku szkolnym 2020/2021

I. Informacja o pracy Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” w roku szkolnego 2020/2021

1. Działalność administracyjno-organizacyjna

Przedszkole zatrudnia aktualnie 27 pracowników pedagogicznych, w tym:

 1. dyrektor, z-ca dyrektora

 2. 5 na urlopach macierzyńskich, wychowawczym, zdrowotnym

 3. 1 na 0,5 etatu –nauczyciel religii,

 4. 1 nauczycielka emerytka na zastępstwie

 5. 1 nauczyciel ze zniżką grupy inwalidzkiej

 6. 1 nauczycielka z dniem16.08 po urlopie rodzicielskim zrezygnowała z pracy

Stopnie awansu zawodowego:

 1. nauczycieli dyplomowanych: 12,

 2. nauczycieli mianowanych: 4,

 3. nauczycieli kontraktowych: 9,

 4. nauczycieli stażystów: 2

Przedszkole zatrudnia 28 pracowników na etatach administracyjnych i obsługi w tym 2 na urlopie macierzyńskim

 1. liczba dzieci: 298,

 2. liczba oddziałów: 12,

 3. liczebność oddziałów: po 25 dzieci i 24

Wnioski z działalności administracyjno-organizacyjnej:

- w ramach współpracy z Centrum Integracji Społecznej przyjęto 2 stażystki na okres po 6 miesięcy

2. Działalność merytoryczna

Informacja na temat pracy rady pedagogicznej w roku szkolnym 2020/2021:

 • odbyło się 11 zebrań Rady Pedagogicznej w tym jedno w formie on-line

 • na zebraniach min. podjęto 20 uchwał, powołano zespoły zadaniowe, podejmowano decyzje dotyczące współpracy z instytucjami zewnętrznymi, ustalano programy i plany pracy, innowacje, omawiano zmiany organizacyjne placówki, zapoznawano ze zmianami przepisów, opracowywano procedury, uczestniczono w szkoleniach, rozwiązywano na bieżąco wszystkie sprawy dotyczące funkcjonowania przedszkola.

Podsumowanie informacji dotyczącej współpracy Przedszkola z rodzicami w roku szkolnym:

Odbyły się 4 zebrania Rady Rodziców w tym na każdym spotkaniu szczegółowo omawiano

- plan pracy przedszkola, budżet przedszkola, wszystkie ważne wydarzenia i pracę przedszkola, pracę poszczególnych grup, wydatkowanie środków z konta Rady Rodziców, rodzice podejmowali wnioski które były realizowane, opiniowali pracę nauczycielki ubiegającej się o awans zawodowy, przekazywali ankiety do ewaluacji wewnętrznej, udzielali porad i oferowali swą pomoc przy organizacji wydarzeń przedszkolnych, wypowiadali się na temat pracy zdalnej grup będących na kwarantannie związanej z COVID 19.

 

Podsumowanie informacji dotyczących imprez i uroczystości organizowanych w Przedszkolu, w związku z obostrzeniami sanitarnymi COVID 19 WSZYSTKIE WYDAZENIA BYŁY FILMOWANE I UDOSTĘPNIANE RODZICOM W FORMIE ZDJĘĆ I FILMIKÓW, UMIESZCZANE NA STRONACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH PRZEDSZKOLA:

 • udział grup w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”- zapraszanie rodziców i przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji do czytania literatury dziecięcej w formie on-line

 • Uroczystości grupowe „Dzień Babci i Dziadka”- nagranie filmików z życzeniami i programem artystycznym, prezentacje na stronach społecznościowych przedszkola

 • Bal karnawałowy dla wszystkich grup

 • Zbiórka środków ochrony osobistej i słodyczy dla podopiecznych „Kociewiacy dla Hospicjum” w Nowej Wsi Rzecznej

 • Dzień Tęczy –święto przedszkola, warsztaty dla dzieci

 • Występy teatralne w przedszkolu – teatr żywego aktora

 • Teatry on-line dla przedszkolaków

 • Powitanie Wiosny- topienie Marzanny

 • Dzień Gofra- warsztaty i zabawy kulinarne w grupach

 • Wielkanocny Zajączek- dzień zabaw połączony z paczkami wielkanocnymi

 • Światowy Dzień Ziemi”- warsztaty w grupach dla dzieci

 • Warsztaty w GOK i BP w Skarszewach – tworzenie przestrzennych prac plastycznych na Dzień Matki

 • Wirtualny Dzień Matki- filmiki dla rodziców

 • Moje miasto Skarszewy- spotkanie z historykiem i autorem książek o Skarszewach P. Wiesławem Brzoskowskim

 • Organizacja w przedszkolu następnie w Banku Spółdzielczym Oddział w Skarszewach wystawy przestrzennej z nagrodami dla grup „Zabytki Skarszew”

 • Spotkanie z autorem książek dla dzieci w ramach udziału w ogólnopolskim programie „Biblioteka Przedszkolaka’

 • Spotkanie z podopiecznymi „Senior – Wigor”- przedstawienie teatralne, poczęstunek, przekazanie książek dla seniorów ze zbiórki organizowanej na terenie przedszkola

 • Dzień Dziecka- dzień zabaw z niespodziankami

 • Wizyty wirtualne dzieci 6 letnich w Szkole Podstawowej nr 1

 • Wizyta Biskupa Diecezji Pelplińskiej ks. Ryszarda Kasyny i Prałata Ks. Ryszarda Konefała

 • Wirtualne Uroczystości zakończenia roku szkolnego- filmy dla rodziców z występów dzieci

Podsumowanie informacji dotyczących udziału dzieci w konkursach:

 • Gminny Konkurs Wielkanocny w GOK i BP

 • Powiatowy Konkurs Wielkanocny w Ognisku Pracy Pozaszkolnej Starogard Gd.

 • Konkurs przedszkolny „Zabytki Skarszew”

 • Ogólnopolski konkurs „Portret Mojej Mamy”

 • Ogólnopolski konkurs „Namaluj teatr, operę, balet”

Rekomendacje:

W szerszym zakresie umożliwiać dzieciom udział w konkursach pozaprzedszkolnych.

II. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021

Plan nadzoru pedagogicznego został zrealizowany w terminie.

Ewaluacja wewnętrzna dotyczyła następujących obszarów funkcjonowania przedszkola:

1) Zarządzanie przedszkolem służy jego rozwojowi

2) Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju

 1. Ewaluacja wewnętrzna przeprowadzona w I półroczu roku szk. dotyczyła obszaru:

Lp.

Przedmiot ewaluacji

Wyniki ewaluacji

Wnioski

Działania do realizacji

1.

OBSZAR 9: Zarzadzanie przedszkolem służy jego rozwojowi.PRZEDMIOT EWALUACJI: Zarządzanie przedszkolem koncentruje się na zapewnieniu warunków odpowiednich do rozwoju dzieci. 

    1. Dyrektor zachęca nauczycieli do podejmowania doskonalenia zawodowego biorąc pod uwagę aktualne potrzeby placówki i nauczycieli. Doskonalenie jest dofinansowane, co sprzyja podejmowaniu doskonalenia zawodowego. W obecnej sytuacji są to szkolenia online i webinary.

    2. Nauczyciele angażują się w planowanie i realizację planu pracy przedszkola, maja wpływ na ewaluację wewnętrzną i modyfikację planów pracy, programów oraz współpracę z osobami i instytucjami środowiska lokalnego.

    3. Dyrektor w planowaniu pracy bierze pod uwagę wnioski nauczycieli służące poprawie warunków i organizacji.

    4. Wnioski z nadzoru pedagogicznego są brane pod uwagę w procesie zarządzania przedszkolem.

    5. W przedszkolu ustalono i są przestrzegane procedury bezpieczeństwa, w tym sposób działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych, sanitarne, z którymi zapoznano rodziców

    6. Nauczyciele w swojej codziennej pracy z dziećmi wykorzystują bazę dydaktyczną stworzoną w placówce oraz wykorzystują wiedzę zdobytą podczas różnego typu szkoleń.

    7. Dyrektor zapewnia nauczycielom odpowiednie warunki do wykorzystywania wiedzy i doświadczenia stwarzając ku temu odpowiednie warunki.

    8. Rodzice mają wpływ na planowanie pracy przedszkola, są do tego angażowani przez dyrektora i nauczycieli min. poprzez

pozyskiwanie i wykorzystywanie opinii na temat swojej pracy

 

 1. W dalszym ciągu systematycznie informować rodziców o działaniach podejmowanych przez przedszkole, grupę min. poprzez utworzone aplikacje grup i stronę społecznościową przedszkola.

 1. Udostępniać rodzicom adresy stron i linki do materiałów na temat niebezpieczeństwa w sieci i uzależnień dzieci od urządzeń technicznych w tym telefonów.

 2.W II półroczu ewaluacja wewnętrzna dotyczyła:

Lp.

Przedmiot ewaluacji

Wyniki ewaluacji

Wnioski

Działania do realizacji

1.

OBSZAR 7: Przedszkole współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju.

PRZEDMIOT EWALUACJI: Współpraca przedszkola ze środowiskiem lokalnym wpływa na ich wzajemny rozwój i na rozwój dzieci. 

    1. Przedszkole współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku lokalnym min. Policją, Strażą Pożarną, GOPS-Skarszewy, Szkoły Podstawowe, GOK i BP w Skarszewach, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie Gd., Senior Wigor, Senior +, Hospicjum w Nowej Wsi Rzecznej, Kwiaciarnia Iwona w Skarszewach, Firma CEMEX, Fundacja Edukacyjna Siłaczka, Urząd Gminy Skarszewy, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Parafie Skarszewskie, osoby prywatne.

    2. Nauczyciele w swojej pracy uwzględniają potrzeby środowiska lokalnego, formy współpracy: zbiórka dla hospicjum, zbiórka na rzecz chorego Artura, zbiórka książek dla seniorów, zbiórka nakrętek, udział w konkursach, warsztatach, spotkania z policją, strażakami, historykiem, autorem książek dla dzieci, seniorami, czytanie bajek przez rodziców online, realizacja projektów i innowacji przedszkolnych uwzględniających współpracę ze środowiskiem, nagrywanie filmików z wydarzeń przedszkolnych i przekazywanie rodzicom, uczestnictwo w spotach gminnych (podwórko NIVEA, otwarcie placu zabaw). Włączanie przedszkola w akcje charytatywne i społeczne: zbiórka dla hospicjum w Nowej Wsi Rzecznej, zbiórka na rzecz chorego Arturka, zbiórka nakrętek dla Lenki, przekazanie do GOK i BP na aukcję charytatywną stroików i ozdób Bożonarodzeniowych wykonanych przez rodziców, dzieci i pracowników przedszkola, zbiórka kartek i książek dla seniorów, udział w akcji „Ile waży święty Mikołaj”, zbiórka karmy dla schroniska dla zwierząt w Starogardzie Gd., założenie klombików kwiatowych na terenie ogrodu przedszkolnego.

    3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym wpływa pozytywnie na rozwój dzieci i przedszkola jako placówki min. poprzez inicjowanie przez przedszkole różnego typu przedsięwzięć jak i uczestniczenie w inicjatywach środowiska (uwzględnione w punkcie 1 i 2). Dzieci rozwijają w ten sposób różnorodne kompetencje: empatię, wrażliwość, współodpowiedzialność, tolerancję, zdobywają i poszerzają wiedzę ogólną, poznawczą, rozwijają się społecznie i emocjonalnie, nabywają umiejętność komunikowania się z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, utożsamiają się ze społecznością lokalną, nabywają umiejętności współpracy z innymi oraz komunikowania się on-line. Placówka pozyskała nowych partnerów do realizacji innowacji i projektów min. Firmę CEMEX POLSKA, w ramach współpracy otrzymano środki na założenie ogródków kwitowych i krzewów ozdobnych oraz owocowych. Poprzez szeroko pojętą współpracę ze środowiskiem przedszkole zdaniem rodziców jest postrzegane pozytywnie i cieszy się dobrą opinią.

    4. Przedszkole odpowiada aktywnie na potrzeby środowiska lokalnego, włącza się w wydarzenia lokalne, inicjuje szereg wydarzeń włączając w nie aktywnie rodziców i dzieci.

 

1. Kontynuować już przyjęte formy współpracy przedszkola (grup) ze środowiskiem lokalnym.

2. Poszukiwać nowych efektywnych form współpracy ze środowiskiem lokalnym, dostosowując je do obostrzeń sanitarnych wynikających z COVID 19.

 W trakcie ewaluacji wewnętrznej zespół zastosował następujące metody i narzędzia badawcze:

 1. Kwestionariusze ankiet skierowanych do nauczycieli, dyrektora przedszkola i członków Rady Rodziców

 2. Analiza dokumentacji nauczycieli

 3. Obserwacje bezpośrednie stron społecznościowych i internetowej przedszkola

 4. Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej wiązało się z następującymi trudnościami:

 • Obostrzenia sanitarne w wielu przypadkach uniemożliwiały nawiązywanie bezpośredniego kontaktu z instytucjami lokalnymi. W znacznym stopniu ograniczono bezpośrednie uczestnictwo rodziców oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych instytucji w uroczystościach i imprezach organizowanych na terenie przedszkola, zdjęcia i filmiki z tych wydarzeń umieszczano na portalach i stronie internetowej przedszkola.

 

Wnioski z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej (w tym sposób wykorzystania wyników ewaluacji do doskonalenia jakości pracy przedszkola):

Ogólne wnioski i rekomendacje:

1. W dalszym ciągu systematycznie informować rodziców o działaniach podejmowanych przez przedszkole, grupę min. poprzez utworzone aplikacje grup i stronę społecznościową przedszkola.

2. Udostępnić rodzicom adresy stron i linki do materiałów na temat niebezpieczeństwa w sieci i uzależnień dzieci od urządzeń technicznych w tym telefonów.

3. Nauczyciele wykorzystując w pracy z dziećmi wybrane metody multimedialne, powinni w dalszym ciągu przygotować dzieci do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

4. Kontynuować już przyjęte formy współpracy przedszkola (grup) ze środowiskiem lokalnym oraz poszukiwać nowych efektywnych form współpracy, dostosowując je do obostrzeń sanitarnych wynikających z COVID 19.

3. Kontrola wewnętrzna

Kontrola wewnętrzna przeprowadzona w Przedszkolu dotyczyła:

Zagadnienie

Wnioski z kontroli

Kontrola budynku i bazy dydaktycznej

1. Przeprowadzano cykliczne przeglądy budynku i otoczenia, na bieżąco dokonywano naprawy, wymalowano hol główny, zaplecza kuchenne, gabinet zastępcy dyrektora, dokonano naprawy spłuczek w sanitariatach.

2. W obejściu przedszkola założono klomby kwiatowe, ogródek krzewów ozdobnych.

3. Zachowywane są wszystkie wymogi dotyczące obostrzeń sanitarnych związanych z COVID 19

4. Wzbogacano bazę dydaktyczną min. w monitor interaktywny, rzutnik, tablice ścienne, uzupełniano zabawki do kącików

Przedszkole odpowiada przepisom BHP oraz przestrzega wytycznych MEN, MZ, GIS.

 

Realizacja programów wychowania przedszkolnego, podstawy programowej.Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego przebiegała prawidłowo. Dzieci kończące edukację przedszkolną osiągnęły wymagane umiejętności i wiedzę (ZAŁĄCZNIK DO SPRAWOZDANIA). Sposób zagospodarowania czasu zajęć w rozliczeniu tygodniowym został zachowany. Planowane były różnorodne formy i metody zajęć z uwzględnieniem pracy w grupie mieszanej, w większości uwzględniano pracę indywidualną. Tygodniowe plany pracy grup opracowywane były terminowo, zawierały treści podstawy programowej, treści wynikające z przyjętych programów wychowania przedszkolnego.

Powyższe informacje uzyskano przy użyciu następujących narzędzi:

 1. analiza planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej,

 2. arkusze monitorowania stopnia realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego (arkusze obserwacji i diagnozy, informacje o gotowości szkolnej)

 3. analiza zapisów w dziennikach zajęć

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 

Nauczyciele rozpoznawali możliwości psychofizyczne dziecka. Rozpoznawane i zaspokajane były indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci. Z dziećmi prowadzone były ćwiczenia doskonalące wybrane sfery, proponowane były rodzicom dodatkowe prace wspomagające ich rozwój. Opracowane zostały plany wspierania rozwoju dzieci w różnych sferach. W rezultacie diagnozy wstępnej, otrzymanych orzeczeń i opinii PPP specjalistyczną pomocą psychologiczno-pedagogiczną objęto wszystkie dzieci wymagające pomocy.

 

Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

 

Kontroli poddano zapewnianie bezpieczeństwa dzieci podczas:

 1. przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,

 2. pobytu w budynku przedszkola,

 3. pobytu na placu zabaw,

 4. zajęć organizowanych poza terenem przedszkola,

 5. wycieczek i spacerów,

 6. realizacji zajęć dodatkowych.

Kontrola wykazała, że procedury zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w tym związane z obostrzeniami sanitarnymi w związku z COVID 19 są przestrzegane. Została ona przeprowadzona w oparciu o cykliczne :

 1. dokonywanie przeglądu sali i pomieszczeń przedszkola,

 2. kontrolę dokumentacji,

 3. obserwację sposobu organizowania spacerów i wycieczek,

 4. obserwację sposobu organizowania zabaw w salach i na placu zabaw.

Zgodność prowadzenia dokumentacji z przepisami prawa

Dokumentacja grup prowadzona jest zgodnie z przepisami prawa, tygodniowe plany pracy, karty obserwacji i diagnozy, ocena gotowości szkolnej, karty rozmów z rodzicami, plany pracy wyrównawczej, dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi terminami.Dodatkowe Kontrole przeprowadzane w przedszkolu przez dyrektora dotyczyły nauki na odległość grup przebywających na kwarantannie tj. :

 1. stopnia obciążenia dzieci zadaniami,

 2. dostosowania trudności zadań do możliwości rozwojowych dzieci – kontrola materiałów przesyłanych dzieciom, wywiad z rodzicami dzieci z wykorzystaniem rozmów telefonicznych, kontaktów na stronach społecznościowych

W trakcie kontroli posługiwano się następującymi narzędziami kontrolnymi:

 1. Bezpośrednia obserwacja stron internetowych na których przekazywane były zadania dotyczące zdalnego nauczania- zawartość materiału z podziałem na wiek dzieci

 2. Bezpośrednia obserwacja ilości korzystających rodziców, informacji zwrotnych

 3. Analizy tygodniowych zestawień realizowanych zadań dydaktycznych, realizowanych zdalnie, przesyłanych przez nauczycieli w formie papierowej.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

1. W większym stopniu angażować rodziców do współpracy szczególnie w zakresie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. W dalszym ciągu przestrzegać wprowadzone procedury bezpieczeństwa związane z obostrzeniami COVID 19.

4. Monitorowanie pracy Przedszkola

Zagadnienie

Wnioski z kontroli

Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz realizacji zapisów podstawy programowej w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w przedszkolu i w kontaktach z rodzicami

Wszystkie grupy wykorzystywały technologię informacyjną w bezpośredniej pracy z dziećmi, rozwijały u dzieci kompetencje cyfrowe. Nauczycielki korzystały z technologii informacyjno-komunikacyjnej w kontaktach, współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz rodzicami min. podczas cyklicznego przekazywania informacji z wydarzeń poszczególnych grup i przedszkola, nauczania na odległość w grupach przebywających na kwarantannie. Nauczycielki organizowały w grupach spotkania on-line z rodzicami i zaprzyjaźnionymi instytucjami w ramach realizacji innowacji i projektów edukacyjnych. Opracowano działania mające na celu poprawę funkcjonowania Przedszkola w zakresie wypracowania czytelnych, jasnych procedur nauczania na odległość (uruchamiane w razie potrzeby).

Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w przedszkolu

Opracowano i wdrożono procedury bezpieczeństwa w tym związane z COVID 19. Procedury obejmowały wszystkie dziedziny funkcjonowania przedszkola, pracownicy i rodzice zostali zapoznani z procedurami, nie stwierdzono problemów z ich przestrzeganiem.

 

Wnioski z dodatkowego monitorowania pracy na odległość grup przebywających na kwarantannie:

 1. Nauczyciele udostępniają materiały w rozsądnej ilości i odpowiednich odstępach czasowych. Głownie są to autorskie propozycje twórczej aktywności dzieci, linki do słuchowisk, audycji radiowych, informacje o programach telewizyjnych (pasma edukacyjne Telewizji Polskiej), a także programów, zabaw online. Są to także propozycje wykonania prac plastycznych, projektów technicznych i zabaw badawczych.

 2. Część rodziców przesyłała informacje zwrotne w formie zdjęć, wpisów, krótkich filmów.

 3. Nauczyciele różnicują zajęcia w grupach zgodnie z rytmem dnia i potrzebami dzieci, stosują różnorodne metody i techniki pracy umożliwiając tym samym wszechstronny rozwój dzieci.

5. Czynności podejmowane w zakresie udzielania pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (wspomaganie nauczycieli):Zakres wspomagania

Wnioski z przeprowadzonego wspomagania

Udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych

W trakcie roku szkolnego nie odbyły się wszystkie z zaplanowanych szkolenia rady Pedagogicznej nauczycieli. Podczas ich organizowania zwracano szczególną uwagę na poznanie nowych form i metod pracy, zadbano również o pozyskanie wiedzy w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wiedzy prawnej. Członkowie rady pedagogicznej brali udział w szkoleniach dotyczących następujących zagadnień:

 • Kodowanie na dywanie- UCZYMY DZIECI PROGRAMOWAĆ

 • Bezpieczeństwo dzieci – procedury COVID- 19

 • Kompetencje kluczowe w przedszkolu

 • RODO- ochrona danych osobowych

 • Budowanie koalicji na rzecz rozwoju dzieci-współpraca i komunikacja z rodzicami

 • Metoda Globalnego Czytania Glenna Domana w edukacji przedszkolnej

 • ABC nauczyciela wychowania przedszkolnego. Pigułka metodyczna w pigułce.

 • Agresywne dziecko w grupie – metody socjoterapeutyczne.

 • Jak wspierać koncentrację uwagi u dzieci

 • Terapia zaburzeń sensorycznych

 • Webinaria, konferencje i szkolenia online

Wspieranie rozwoju zawodowego i promowanie dobrych praktyk

W Przedszkolu opracowany został plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nauczyciele zostali zapoznani z procedurami awansu na kolejne stopnie zawodowe. Przydzielono opiekunów stażów. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli odbywających staże na kolejne stopnie awansu były obserwowane, omawiane i analizowane wraz z przydzielonym opiekunem stażu. W trakcie szkoleń członków rady pedagogicznej dokonywano wymiany informacji i materiałów dydaktycznych, w tym za pomocą środków przekazu elektronicznego

 

Praca przedszkola w warunkach kształcenia na odległość

Nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnej, realizując zajęcia dziećmi. Korzystają m.in. z materiałów udostępnionych przez MEN, a także innych materiałów, np. stron internetowych takich jak: mac.pl, blizejprzedszkola.pl, podręcznikarnia.pl, empik.com, przedszkolankowo.pl, youtube.com, edunation.pl.

Nauczyciele przygotowują także prezentacje multimedialne wprowadzające do tematu, nagrywają krótkie filmiki instruktażowe, podają rodzicom źródła (link do strony internetowej). Korzystają również z internetowych aplikacji typu Messenger i WhatsApp.

 

W roku szkolnym przeprowadzono 17 obserwacji zajęć, w tym:

 • 15 zajęć dydaktycznych zajęć w grupach

 • 1 zajęcie dotyczące zabaw kierowanych

 • 1 zajęcie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • 11 zajęć w ramach WDN, obserwowane przez młodszych stażem nauczycieli

Analiza prowadzonych obserwacji

Przedmiot obserwacji

Wyniki obserwacji

Mocne strony

Obszary do rozwoju

Dostosowanie metod pracy do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej, indywidualizacja

Nauczyciele stosują metody pracy służące nabywaniu przez dzieci tożsamości, samodzielności i kreatywności. Dostosowują metody pracy do potrzeb indywidualnych dzieci oraz potrzeb grupy.

Z dokonanych obserwacji wynika, że nauczyciele kształtują dziecięce kompetencje z podstawy programowej oraz informują rodziców o postępach dzieci.

Wniosek:

Indywidualizację pracy z dziećmi na zajęciach należy uwzględnić w planie obserwacji zajęć w sprawowanym przez dyrektora nadzorze pedagogicznym, z uwzględnieniem potrzeb dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz w grupach łączonych wiekowo.

 

Należy nadal prowadzić obserwacje stosowanych przez nauczycieli metod pracy, za pomocą których kształtowane są samodzielność i kreatywność dzieci. W większym stopniu wprowadzać elementy związane z indywidualizacją pracy z dziećmi, szczególnie w przypadku dzieci objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną i grupach zróżnicowanych wiekiem dzieci.

Stosowanie nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w tym „Kodowanie na dywanie”

Nauczycielki w zdecydowanej większości stosują podczas zajęć z dziećmi nowatorskie rozwiązania w tym prowadziły zajęcia z „Kodowania na dywanie”, opracowują i realizują innowacje pedagogiczne, projekty edukacyjne. Wszystkie nauczycielki wykorzystują w swojej pracy elementy poznanych do tej pory metod innowacyjnych min. Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz, Odimiennej Metody Czytania I. Majchrzak, Arteterapii, Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, Rytmy R. Przyborowskiej-Wynimko

Wnioski: Zachęcać pozostałe nauczycielki do poszukiwania i stosowania nowatorskich rozwiązań edukacyjnych w tym opracowywania innowacji i projektów edukacyjnych.

Podczas opracowywania innowacyjnych metod pracy w tym innowacji i projektów edukacyjnych uwzględniać możliwość kontaktów on-line z instytucjami i rodzicami.

Stosowanie przez nauczycieli środków i metod technologii informacyjno-komunikacyjnej pozwalają realizować zadania zarówno w trybie stacjonarnym, jak i w formie nauczania zdalnego

Obserwacje zajęć realizowanych przez nauczycieli wskazują, że nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnej w realizacji zajęć z dziećmi. Korzystają m.in. z: tablic i monitorów interaktywnych.

Nauczycielki przygotowują prezentacje multimedialne wprowadzające do tematu, nagrywają krótkie filmiki.

Nauczyciele, przesyłając rodzicom dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym materiały edukacyjne, zapewnili wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem oraz rodzicem. Nie zawsze rodzice przesyłali informację zwrotną, co może świadczyć o tym, że dziecko nie korzystało z propozycji nauczyciela.

 

Wnioski:

Prowadzone obserwacje zajęć potwierdzają, że nauczyciele wykorzystują w pracy z dziećmi metody multimedialne, które w znacznym stopniu pozwalają przygotować dzieci do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Nadal przygotowywać dzieci do bezpiecznego korzystania z urządzeń informacyjno-komunikacyjnych, podejmować w tym zakresie ścisłą współpracę z rodzicami, szczególnie dzieci u których zauważalne są symptomy uzależnień.

Innowacje i projekty:

 • Ogólnopolski program edukacyjny „Kubusiowi Przyjaciele Natury”- nauczycielki prowadzące A. Koczy, I. Schoeneck

 • Ogólnopolski projekt edukacyjny „Mały miś w świecie wielkiej literatury” – nauczyciel prowadzący A. Flisikowska

 • Projekt czytelniczy „Ja Chętnie Posłucham…” – opracowanie i prowadzenie nauczycielka I. Troka

 • Projekt edukacyjny( kontynuacja) „Mali odkrywcy w świecie czterech żywiołów” – opracowanie i prowadzenie nauczycielka A. Flisikowska

 • Innowacja pedagogiczna „Zabawy literkami i wyrazami” – opracowanie i prowadzenie nauczycielki E. Kozłowska i B. Zimna

 • Innowacja pedagogiczna „Angielski świat przedszkolaka” – opracowanie i prowadzenie nauczycielka S. Las

 • Innowacja metodyczna (logopedia) „Mowa wyskokowa-poprzez mowę, ruch i relaks dziecko jest autorem i aktorem” – opracowanie i prowadzenie nauczycielka M. Konsik

 • Innowacja metodyczna „Poznajemy litery” – opracowanie i prowadzenie nauczycielka K. Cylwik

 • Innowacja programowa metodyczna „Przedszkolaczek- Skarszewiaczek” – opracowanie i prowadzenie nauczycielki I. Troka, M. Konsik, I. Piepiórka –Fiał, A. Koczy, I. Schoeneck

 • Innowacja pedagogiczna metodyczna „Pomóż mi zrobić to samemu” – opracowanie i prowadzenie nauczycielki B. Zimna, A. Koczy

 • Innowacja metodyczna „Mały przedszkolaczek w świecie wielkich zawodów” – opracowanie i prowadzenie przez wszystkie nauczycielki przedszkola.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 • Terapia logopedyczna – 2x w tygodniu po 30 min., 127 dzieci zakończyło 42 dzieci

 • Zajęcia rewalidacyjne – 4x w tygodniu po 30 min., 5 dzieci, kontynuacja w klasie I 4 dzieci, 1 kontynuacja w nowym r. szk.

 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 2x po 30 min w tygodniu, 24 dzieci w grupach po 5 i 4 osoby, 11 kontynuacja w nowym r. szk.

Wnioski z przeprowadzonych działań wspomagających:

1. Jedna nauczycielka ubiegająca się o wyższy stopień awansu zawodowego zakończyła staż i uzyskała st. nauczyciela kontraktowego.

2. Dokonano oceny pracy 3 nauczycieli.

2. Nauczyciele kontynuujący staż realizują go w sposób rytmiczny, zgodny z założonymi planami rozwoju.

Rekomendacje:

1. W większym stopniu wykorzystywać do prowadzenia zajęć dydaktycznych nowo poznane metody pracy z dziećmi, w innowacjach i projektach uwzględniać możliwość kontaktu dzieci on-line z uwzględnionymi partnerami.

2. Nadal przygotowywać dzieci do bezpiecznego korzystania z urządzeń informacyjno-komunikacyjnych, podejmować w tym zakresie ścisłą współpracę z rodzicami, szczególnie dzieci u których zauważalne są symptomy uzależnień.

6. Wnioski do pracy na następny rok szkolny:

1. W dalszym ciągu poszerzać zakres działań nowatorskich w przedszkolu.

2. Zwiększyć zakres indywidualnych oddziaływań w pracy z dziećmi, szczególnie w grupach łączonych, biorąc pod wzgląd potrzeby edukacyjne i rozwojowe, udzielać wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, ściśle współpracować z rodzicami oraz PPP.

3. W większym stopniu umożliwiać dzieciom udział w różnego typu konkursach zewnętrznych.

4. Doskonalić organizację spotkań samokształceniowych w celu wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności zdobytych podczas szkoleń, kursów, warsztatów itp.

5. W związku z tendencją wzrostową liczby wychowanków z różnego typu dysfunkcjami zachęcać nauczycielki do podejmowania dokształtu z zakresu pedagogiki specjalnej.

6. Nadal przestrzegać procedury bezpieczeństwa związane z COVID19, egzekwować ich realizacje przez nauczycieli, rodziców i dzieci.

7. Podejmować dalsze działania w kierunku rozwijania samodzielności i kreatywności dzieci, zwracać szczególną uwagę na wskazywanie

mocnych stron dzieci.

8. Korzystając z wybranych metod multimedialnych nadal przygotowywać dzieci do bezpiecznego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej, uświadamiać rodzicom i dzieciom negatywne skutki nadmiernego korzystania z ww. urządzeń.

Skarszewy, 26.08.2021r. Barbara Socha

(miejscowość, data) (podpis dyrektora przedszkola)

Data dodania: 2021-09-16 19:59:56
Data edycji: 2021-10-19 10:35:51
Ilość wyświetleń: 7089

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej