Czcionka:

A+A-

Kontrast:

ZAPYTANIA OFERTOWE

Skarszewy, dn.10 .12.2020r.

Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

ul. Kopernika 1

83-250 SkarszewyZapytanie ofertoweI. Opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych w roku 2021 do kuchni przedszkolnej Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1, 83 – 250 Skarszewy.

2. Artykuły spożywcze muszą być dostarczane w opakowaniach jednostkowych opisanych
w formularzu ofertowym –
załącznik nr 1 lub w opakowaniu o gramaturze bardzo zbliżonej, nie mniejszej niż opisana przez Zamawiającego.

3. Dostawa artykułów spożywczych obejmuje dostarczenie ich przez Wykonawcę własnym transportem do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie towaru do pomieszczeń magazynowych. Koszty i ryzyko transportu ponosi Wykonawca.

4. W przypadku wskazania przez Zamawiającego produktów posiadających nazwy towarowe, do każdego z tych produktów ma zastosowanie zapis „lub równoważny” (zgodnie z art. 29 ust.3 Pzp). Produkty równoważne, to produkty o parametrach porównywalnych lub lepszych, nie pogorszonych.

5. Zamawiający dopuszcza przyjęcie innych, równoważnych artykułów spożywczych niż podane w formularzu ofertowym, przy czym równoważne oznacza zastosowanie artykułów spożywczych mających skład surowcowy przyjęty w produktach spożywczych podanych
w formularzu ofertowym.

6. Produkty spożywcze objęte dostawą powinny spełniać wymogi sanitarno-epidemiologiczne
i zasady systemu HACCP w zakładach żywienia zbiorowego między innymi:

    1. Posiadać odpowiednie specyfikacje jakościowe lub atesty;

    2. Posiadać odpowiednie oznakowanie, czyli datę minimalnej trwałości i termin przydatności do spożycia;

    3. Posiadać odpowiedni system przewożenia towarów – zachowanie rozdzielności transportu;

    4. Posiadać odpowiednią temperaturę podczas transportu i warunki sanitarne pojazdu;

    5. Muszą odpowiadać normom jakościowym a w przypadku warzyw i owoców świeżych muszą być klasy I, którą określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 543/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady Europy (WE) nr 1234/2007 w odniesieniu do sektora owoców i warzyw oraz sektora przetworzonych owoców i warzyw.

7. Wykonawca dostarczy produkty spełniające wymagania, o których mowa
w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie grup środków przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty
oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154).

8. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany okazać w stosunku do każdego produktu odpowiedni certyfikat zgodności z Polską Normą lub normami europejskimi.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmówienia przyjęcia dostarczonych towarów, jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości, co do jakości, terminu przydatności do spożycia danego produktu, bądź będzie on przewożony w nieodpowiednich warunkach.

10. Wykonawca jest obowiązany do uznania reklamacji wad ukrytych dostarczonych produktów i bezzwłocznej wymiany produktów wadliwych oraz uznania zwrotu produktów przeterminowanych lub nieświeżych. Wymiana na towar pełnowartościowy dokonana zostanie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym, niż podanym przez Wykonawcę
w formularzu ofertowym, od telefonicznego lub osobistego zgłoszenia tego faktu przez Zamawiającego.

11. W przypadku zwiększenia bądź ograniczenia ilości żywionych dzieci Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia bądź zmniejszenia ilości zamawianych towarów.
Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie finansowe ani prawne.

12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 – formularz ofertowy.

13. Wykonawca zobowiązuje się w przypadku awarii pojazdu lub innych nieprzewidzianych okoliczności, w ciągu 45 minut zapewnić usługę zastępczą (środkiem transportu przewidzianym przepisami prawa dla danych produktów), aby dowóz produktów a tym samym przygotowanie i podanie posiłków mogło odbyć się terminowo.

14. Zgłoszenie zapotrzebowania nastąpi pisemnie, najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień planowanych dostaw do godz. 14:00.

15. Wykonawca dostarczać będzie zamówione Artykuły spożywcze do Stołówki w dni robocze w godzinach od 6.00 do 14.00, własnym środkiem transportu i na własne ryzyko

16. W przypadkach zwiększenia się ilości artykułów nie przewidzianych przez Zamawiającego, zostanie złożone zamówienie uzupełniające w dniu dostawy.

17. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby realizujące przedmiot zamówienia, które wykonywać będą czynności faktyczne związane z przedmiotem zamówienia zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem okresu realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

18. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne powinny być dostarczane w zamkniętych opakowaniach lub pojemnikach plastikowych z pokrywami, posiadającymi stosowne atesty, pojemnikach plombowanych lub metkowanych, czystych i nieuszkodzonych.

19. Produkty mleczarskie powinny być dostarczone w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach zawierających oznaczenia fabryczne, tzn. rodzaj, nazwę wyrobu, ilość, datę przydatności do spożycia, nazwę i adres producenta oraz inne oznakowania zgodne
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa żywnościowego. Dostarczane produkty
w zależności od ich kategorii muszą przy każdej dostawie posiadać wszystkie niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa w zakresie produktów żywnościowych.

20. Warzywa, owoce świeże i mrożone oraz ryby i przetwory rybne powinny być świeże, bez oznak zepsucia i pleśni. Powinny być dostarczane w koszach plastikowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych. Kosze nie mogą posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w koszach w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości pod względem wartości odżywczych.

21. Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie powinny być dostarczane w koszach plastikowych posiadających stosowne atesty. Opakowanie nie powinno wykazywać oznak uszkodzeń mechanicznych. Kosze nie mogą posiadać oznak zabrudzenia. Towar musi być ułożony w koszach w sposób zabezpieczający go przed uszkodzeniem lub obniżeniem jakości zarówno pod względem wartości odżywczych jak też właściwości organoleptyczych. Towar nie może wykazywać oznak nieświeżości lub zepsucia.

22. Zamawiający informuje, że podane w formularzu asortymentowo – cenowym ilości określają przewidywaną ilość artykułów spożywczych i zastrzega sobie prawo zamawiania mniejszej ilości towaru w zależności od potrzeb wynikających ze zmniejszenia się liczby dzieci i pracowników placówek uprawnionych do korzystania ze Stołówki (zmniejszenie się ilości osób korzystających ze stołówki w danym miesiącu, wzmożona zachorowalność lub nieobecność dzieci i pracowników z innych przyczyn, wystąpienie dodatkowych dni wolnych w roku kalendarzowym, itp.).

23. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, liczba części 8. Przez zamówienie częściowe Zamawiający rozumie złożenie przez Wnioskodawcę oferty na jedną lub więcej części zamówienia wymienionego niżej:

 

Część 1 – Mięso i produkty mięsne

Część 2 – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

Część 3 – Produkty mleczarskie (nabiał)

Część 4 – Produkty spożywcze suche i inne

Część 5 – Warzywa i owoce,

Część 6 – Ziemniaki

Część 7 – Jaja

Część 8 – Ryby i przetwory rybne oraz mrożonki warzyw i owocówII. Termin realizacji zamówienia:

Termin realizacji przedmiotu umowy - od 02 stycznia 2021 roku do 31 sierpnia 2021 roku

III. Kryterium oceny ofert: cena 30 % ,jakość 70%.

W cenę należy wliczyć obowiązujący podatek od towarów i usług VAT. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszelkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z zapytaniem ofertowym. Wyszczególniona w formularzu ofertowym cena wykonania ma charakter niezmienny, czyli ryczałtowy.

Termin płatności: do 21 dni od dnia doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury VAT do siedziby Zamawiającego.IV. Istotne warunki zamówienia:

Wykonawca wykaże, iż posiada kompetencje w zakresie obowiązującego prawa żywnościowego, a w szczególności zgodnie z poniższymi aktami prawnymi:

   • Rozporządzeniem WE nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L z 2004 r. nr 139).

Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia.V. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć osobiście do sekretariatu przedszkola lub przesłać za pośrednictwem poczty w formie pisemnej w jednym egzemplarzu, na adres: Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”, ul. Kopernika 1, 83 – 250 Skarszewy, od 10 grudnia 2020 do dnia 23 grudnia 2020 r. do godz. 14:00

 

VI. Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” , w dniu

29 grudzień 2020r. o godz. 9:00.

 

VII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty:

zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze oferty telefonicznie.

 

VIII. Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej na załączonym formularzu ofertowo-cenowym i umieszczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na zakup i dostawę żywności”, oferta podpisana przez wykonawcę lub osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

 

Do zapytania dołączono:

1. Formularz ofertowy

2. Projekt umowy

 

Data dodania: 2020-12-10 12:36:04
Data edycji: 2021-01-26 18:33:21
Ilość wyświetleń: 236

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej