Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Rosnę duży, dzielny, zdrowy i do szkoły już gotowy

Tytuł innowacji: „Rosnę duży, dzielny, zdrowy i do szkoły już gotowy!"

 

 

Autorkami innowacji są:

 

 • Irena Troka

 • Patrycja Muchowska

   

Realizatorkami innowacji są:

 • Irena Troka, Martyna Richert, Patrycja Muchowska

 

Grupa objęta innowacjąZajęcia odbywają się w grupie dwudziestopięcioosobowej: 5 i 6- latków, uczęszczających do Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” oraz w klasie pierwszej- dwudziestosiedmioosobowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Skarszewach im. Mikołaja Kopernika.

 

Czas trwania innowacji: od 1 października 2019r. do 29 maja 2020r.

 

Rodzaj innowacji: programowo- metodyczna.

 

Innowacja odbywać się będzie w ramach zajęć nauczania przedszkolnego/szkolnego.

 

Główne cele innowacji- kształcenie gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, współpraca międzypokoleniowa, integracja przedszkolaków i pierwszoklasistów

Efekty innowacji- nabycie gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej, rozwój osobowości, wyobraźni i kreatywności dziecka, ułatwianie procesu adaptacji w szkole, kreowanie wizerunku szkoły przyjaznej dzieciom

 

Wprowadzenie

Każde dziecko jest inne. Na ich rozwój wpływa wiele czynników- miejsce zamieszkania, wychowanie, liczne czynniki natury biologicznej czy społecznej. „Dzieci różnią się wrażliwością na bodźce, odpornością emocjonalną, wytrwałością, tempem uczenia się, zdolnością do koncentracji uwagi.”1

Zdaniem Locke'a umysł człowieka po narodzinach to tabula rasa czyli niezapisana karta, która stopniowo zostaje zapisywana dzięki nabywanemu doświadczeniu i opartej na nim refleksji. 2

W dużym stopniu możliwości i umiejętności dzieci zależne są od interakcji z innymi ludźmi. Pozytywne wzmacnianie predyspozycji dziecka, odkrywanie i pogłębianie ich zainteresowań, stwarzanie możliwości nabywania doświadczeń i realizacji pomysłów są kluczowe do podejmowania aktywności i nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych do nauki w szkole podstawowej.

Skuteczność działań pedagogicznych jest zależna od metod i środków wykorzystywanych do przekazywania wiedzy, dlatego też ważne jest integrowanie przedszkolaków ze środowiskami, które mogą być dla nich worem do naśladowania. Takim przykładem może być współpraca z osobami starszymi- klubem „Senior+”, gdzie dzieci poprzez współpracę międzypokoleniową nabywają wiedzę i umiejętności potrzebne im w funkcjonowaniu na dalszych etapach rozwoju.

Jednym z ważniejszych elementów oswajania dzieci ze zmianą środowiska- z przedszkolnego na szkolne jest współpraca ze szkołą podstawową. „Założeniem wizyt jest twierdzenie, iż rozmowy o szkole nie zastąpią bezpośrednich, osobistych doświadczeń, zdobywanych w obecności obdarzanego zaufaniem dorosłego – nauczyciela i własnej grupy. Możliwości współpracy są wprost nieograniczone i nie muszą być kojarzone z akcjami, których adresatami są wyłącznie dzieci, które w następnym roku idą do szkoły. Takie długofalowe działania pozytywnie wpisują się w działania adaptacyjne do nowej dla dziecka sytuacji – zmiany instytucji w przyszłości (za jakiś czas).”3

Założeniem tej innowacji jest stopniowe, aktywne i pozytywne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nabywanie doświadczeń oraz rozwój umiejętności, poprzez współpracę z klasą „I a” i jej wychowawczynią panią Patrycją Muchowską oraz klubem „Senior+” i jej przedstawicielką panią Anną Stryjewską.

 

 

Opis zasad innowacji pedagogicznej.

Zajęcia będą prowadzone w grupie dzieci 5 i 6- letnich w grupie „Biedronki” w czasie pobytu dzieci w przedszkolu oraz w klasie „Ia” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Skarszewach. Założeniami innowacji to m. in. zadania przedszkola wymienione w podstawie programowej tj. „Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.”(Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego (Dz. U., poz. 356 z dnia 14 lutego 2017r.).

 

Główne cele:

 • doskonalenie percepcji wzrokowej i słuchowej jako przygotowanie do nauki czytania i pisania z wykorzystaniem elementów metody „Dobrego Startu” M. Bogdanowicz oraz odimiennej metody czytania I. Majchrzak

 • ćwiczenie motoryki małej

 • stwarzanie sytuacji sprzyjających aktywizowaniu myślenia, rozwiązywaniu problemów,

 • organizowanie sytuacji sprzyjających wykorzystaniu posiadanych wiadomości oraz doskonalenie umiejętności niezbędnych w nauce czytania

 • rozwijanie myślenia matematycznego oraz intuicji matematycznej z wykorzystaniem elementów metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej oraz metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne

 • integracja przedszkolaków i seniorów

 • rozwijanie kreatywności i zdolności artystycznych

 • zapoznanie z budynkiem szkolnym, ze specyfiką pracy szkoły

 • ułatwianie procesu adaptacji w szkole, kreowanie wizerunku szkoły przyjaznej dzieciom,

 • udział w szkolnych uroczystościach, uczestnictwo w życiu szkoły, budowanie poczucia przynależności do społeczności uczniowskiej

 • kształtowanie tolerancji i szacunku dla osób starszych, wzbudzanie chęci pomagania starszym i wskazywanie ich roli w życiu młodszego pokolenia

 

Oczekiwane rezultaty:

Dziecko 5-6- letnie:

- rozpoznaje obraz liter małych i wielkich oraz cyfr;

 • czyta sylaby, proste wyrazy

 • dokonuje analizy i syntezy głoskowej

 • łączy obrazki z podpisem;

 • czyta proste zdania

 • kojarzy literę z głoską

 • liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego;

 • rozróżnia stronę lewą i prawą,

 • wymienia nazwy pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

 • czyta krótkie czytanki (w domu z rodzicami-osoby chętne)

 • rysuje szlaczki w zeszycie (w domu z rodzicami- osoby chętne)

 • współpracuje z rówieśnikami, pierwszoklasistami oraz seniorami

 • aktywnie uczestniczy w spotkaniach z seniorami

 • rozwija zdolności artystyczne

 • jest gotowe do podjęcia nauki w szkole podstawowej

Dziecko 7- letnie:

 • poznaje specyfikę pracy w szkole

 • uczestniczy w uroczystości „Pasowania na ucznia”

 • wraz z przedszkolakami poznaje tradycje i zwyczaje związane z „Andrzejkami”

 • aktywnie uczestniczy w „Pokoleniowym kolędowaniu” wraz z seniorami i przedszkolakami

 • poznaje historię miasta Skarszewy

 • rozwija umiejętność posługiwania się j. angielskim

 • współpracuje z przedszkolakami i seniorami

 • rozwija umiejętności interpersonalne

 • rozwija zdolności artystyczne

 

TREŚCI PROGRAMOWE:

 1. Nabywanie gotowości do nauki czytania i pisania (5,6- latki)

  - wykorzystanie elementów „Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz- poznawanie liter, rozwijanie wrażliwości sensorycznej- pisanie na tacach z kaszą, rozróżnianie strony lewej oraz prawej

  - wykorzystanie elementów odimiennej metody nauki czytania I. Majchrzak- odczytywanie swojego imienia, układanie swojego imienia z liter, globalne odczytywanie wyrazów

  - analiza i synteza głoskowa

  - odczytywanie sylab, prostych wyrazów oraz zdań

  - rozwijanie małej motoryki- kolorowanie i rysowanie z wykorzystaniem różnorodnych kredek, lepienie z plasteliny, ciastoliny, wyklejanki, wydzieranki, nawlekanie, malowanie farbami

  - rysowanie szlaczków w przedszkolu oraz w domu (dla chętnych dzieci)

  - czytanie prostych czytanek w przedszkolu oraz w domu (dla chętnych dzieci)

 2. Rozwijanie umiejętności matematycznych (5,6- latki)

  - wykorzystanie elementów metody E. Gruszczyk- Kolczyńskiej „Dziecięcej matematyki”

  - wykorzystanie elementów metody Ruchu rozwijającego W. Sherborne

  - zajęcia otwarte dla rodziców

  - różnicowanie w schemacie ciała

  - rozróżnianie strony lewej i prawej

   

 3. Współpraca z klubem „Senior+”

  - spotkania w siedzibie klubu „Senior+”

  - pieczenie pierniczków z seniorami (utrwalanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych)

  - wspólne przygotowywanie papierowych ozdób, wspólne kolędowanie

  - oglądanie wystaw

   

 4. Współpraca Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Skarszewach.

  - uczestnictwo w imprezie „Pasowanie na ucznia”

  - spotkania w szkole/przedszkolu- integracja dzieci- wspólne tworzenie prac plastycznych, oglądanie wystaw, zabawy na świeżym powietrzu

  - sprzątanie Ziemi- zbieranie i segregowanie śmieci

  - Wspólne Andrzejki – zabawy, wróżby, opowiadania (koniec listopada)

  - „Pokoleniowe kolędowanie” – organizacja spotkania przedszkolaków, pierwszoklasistów i seniorów z klubu „Senior +”

  - „Nasze Skarszewy” – lekcja historii. Spotkanie przedszkolaków, pierwszaków i seniorów, opowiadanie ciekawostek na temat miasta, wspomnienia mieszkańców, praca plastyczna „Skarszewy oczami przedszkolaków, pierwszaków i seniorów”

  - „Angielski nie gryzie…” – międzypokoleniowa lekcja języka angielskiego

 

 

 

 

Metody i formy pracy

Inspirowanie dzieci do aktywności twórczej powinno się odbywać przede wszystkim poprzez metody: działania praktycznego, zadań stawianych dziecku, doświadczeń i eksperymentowania,pokazu i obserwacji, objaśnienia i instrukcji.

W innowacji zostaną również wykorzystane metody impresyjne (prezentowanie dzieł malarstwa) i metody ekspresyjne (tworzenie, udział w wystawach).

Stosowana będzie również metoda obcowania z dziełami sztuki plastycznej, oraz jej twórcami, ułatwiająca dzieciom ich rozumienie oraz przeżywanie.

Ponadto zostaną wykorzystane elementy „Metody Dobrego Startu” M. Bogdanowicz, „Odimiennej metody nauki czytania” I. Majchrzak, Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherborne oraz „Dziecięcej matematyki” E. Gruszczyk- Kolczyńskiej.Założenia organizacyjne:

Realizacja programu odbywać się będzie w ramach zajęć nauczania przedszkolnego oraz szkolnego.

W czasie realizacji innowacji zakłada się współpracę m. in. z klubem „Senior+” oraz Publiczną Szkołą Podstawową nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Skarszewach.Ewaluacja

Prowadzenie innowacji pedagogicznej na bieżąco będzie podlegało ewaluacji. Ewaluację będą przeprowadzały nauczycielki grup, w których będzie realizowana innowacja.

Formami ewaluacji w przedszkolu będą :

 • arkusz obserwacji postępów dziecka (zał. 1);

 • obserwacja poziomu zadowolenia dzieci z własnych dokonań i umiejętności wykorzystanych w procesie tworzenia;

 • urządzanie wystaw prac plastycznych dzieci- indywidualnych oraz grupowych;

Będzie dokonywana ewaluacja bieżąca poprzez obserwacje wytworów dzieci i rozmowę z nimi, ich zaangażowanie w pracę , obserwację twórczych zachowań dzieci, funkcjonowanie w grupie.

Na zakończenie innowacji przeprowadzona zostanie ewaluacja końcowa.

Przedmiotem ewaluacji w przedszkolu będą objęte:

 • arkusze obserwacji

 • wytwory dzieci,

 • dokumentowanie przebiegu innowacji- poprzez zdjęcia, informacje na stronie internetowej, fb oraz w dziennikach zajęć

Zebrane informacje posłużą do sporządzenia sprawozdania, porównania zamierzonych celów i osiągniętych rezultatów, a także wyciągnięcia wniosków i zaplanowania ewentualnych działań uwzględniających uzyskane wyniki w przyszłości. Analizę i weryfikację zgromadzonych informacji przeprowadzi autorka innowacji a osiągnięte rezultaty zostaną przedstawione Pani Dyrektor oraz Radzie Pedagogicznej w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek.”

Natomiast przedmiotem ewaluacji w szkole będą:

 • wytwory dzieci,

 • dokumentowanie przebiegu innowacji- poprzez zdjęcia oraz w dziennikach zajęć

 • stworzenie prezentacji multimedialnej

Zebrane informacje posłużą do sporządzenia sprawozdania, porównania zamierzonych celów i osiągniętych rezultatów, a także wyciągnięcia wniosków i zaplanowania ewentualnych działań uwzględniających uzyskane wyniki w przyszłości. Analizę i weryfikację zgromadzonych informacji przeprowadzi autorka innowacji a osiągnięte rezultaty orz prezentacja multimedialna zostaną przedstawione Pani Dyrektor oraz Radzie Pedagogicznej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Skarszewach.

 

Biblografia

 1. Brzezińska A. I., Przygotowanie dziecka do szkoły. Ostatni dzwonek!, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 2. Wrońska K., Johna&Locke’a koncepcja wychowania– zapowiedź Oświeceniowych przemian w myśli pedagogicznej, Uniwersytet Jagielloński.

 3. Jaszczyszyn E., Oczekiwania sześciolatków i ich rodziców w stosunku do szkoły a realia realizacji obowiązku szkolnego, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans humana”, Białystok, 2010.

 

 

 

 

 

 

1A. I. Brzezińska, Przygotowanie dziecka do szkoły. Ostatni dzwonek!, Instytut Psychologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, s.1.

2K. Wrońska Uniwersytet Jagielloński , Johna&Locke’a koncepcja wychowania– zapowiedź Oświeceniowych przemian w myśli pedagogicznej, Uniwersytet(Jagielloński, s. 89

3E. Jaszczyszyn, Oczekiwania sześciolatków i ich rodziców w stosunku do szkoły a realia realizacji obowiązku szkolnego, Wydawnictwo Uniwersyteckie „Trans humana”, Białystok, 2010, s. 56.

Data dodania: 2020-02-19 20:24:45
Data edycji: 2020-02-19 20:24:59
Ilość wyświetleń: 322

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej