Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin pobierania i rozliczania odpłatności za pobyt dziecka i wyżywienie w przedszkolu

 

REGULAMIN

POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI

ZA POBYT DZIECKA I WYŻYWIENIE

W PRZEDSZKOLU W SKARSZEWACH „TĘCZOWY ZAKĄTEK”

Na podstawie:

 • art.106 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

 • Uchwała nr. XXXVII/343/18 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 6 marca 2018r.

 • Zarządzenie nr 16/2020/21 Dyrektora Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” z dnia 14.07.2021r., w porozumieniu z Burmistrzem Skarszew, w sprawie opłat za korzystanie z wyżywienia. 

§ 1

Regulamin pobierania i rozliczania odpłatności za pobyt dziecka i wyżywienie w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek” zwany dalej „Regulaminem” określa zasady naliczania opłat za pobyt i wyżywienie oraz sposób dokonywania opłat.

§ 2

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miejska w Skarszewach.

 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

 3. Przedszkole świadczy swoje usługi zgodnie z organizacją pracy przedszkola określone w arkuszu organizacyjnym placówki i aneksach do tego arkusza, zatwierdzonych przez organ prowadzący na dany rok szkolny.

§ 3

 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6,00 do 16,30.

 2. Przedszkole zapewnia:

 1. realizację podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach ,

 2. bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący,

 3. warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju,

 4. bezpieczeństwo w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola.

§ 4

 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie tj. od godz. 7,30 do 12,30.

 2. Czas w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, oraz wysokość odpłatności za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym poza czas świadczeń bezpłatnych określa uchwała Rady Miejskiej w Skarszewach.

 3. Rodzice/ prawni opiekunowie deklarują godziny pobytu swojego dziecka w przedszkolu zgodnie ze swoimi potrzebami, godziny te są stałe, takie same i obowiązują przez wszystkie dni danego miesiąca.§ 5

 1. Ustala się odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 3 ust.1 w wysokości 1 zł. za każdą godzinę dodatkową.

 2. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania od 1 do 5,5 godzin wykraczających poza wymiar godzin określonych w § 3 ust. 1.

 3. Ustala się, że każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu, wykraczająca poza określony w § 3 ust. 1 czas a nie zadeklarowany w świadczeniu usług w zakresie wychowania przedszkolnego płatna jest w wysokości 1 zł za każdą rozpoczęta godzinę.

 4. Opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć przekraczających godz. od 7,30 do 12,30, nie wnoszą rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończy 6 lat.§ 6

 1. Przedszkole prowadzi żywienie

 2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.

 3. Posiłki wydawane są:

 1. wychowankom przedszkola, których rodzice/ prawni opiekunowie zadeklarowali korzystanie przez dziecko z posiłków, i wnoszą opłaty za wyżywienie

 2. dzieciom, którym dożywianie w całości lub częściowo refundowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

 1. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczania opłat z tytułu korzystania z wyżywienia , które wynoszą 6,50 zł/ dzień , za cztery posiłki dziennie:

 1. Śniadanie - 1,40 zł

 2. Obiad - 3,40 zł

 3. I Podwieczorek - 0,60 zł

 4. II Podwieczorek - 1,10 zł

 1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z wyżywienia w zakresie:

1) 4 posiłków tj. śniadanie, obiad, I podwieczorek, II podwieczorek,

 1. 3 posiłków tj. śniadanie, obiad, I podwieczorek,

 2. 3 posiłków tj. obiad, I podwieczorek, IIpodwieczorek

 3. 1 posiłek tj. obiad

 4. 1 posiłek tj. śniadanie

 1. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w ust. 4, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z uwzględnieniem wymogów wynikających z odrębnych przepisów.

 2. Wysokość opłaty dotyczącej dziennej stawki żywieniowej wg treści zarządzenia Dyrektora przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym może ulegać zmianie, ogłaszana jest na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola.

 3. Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym ramowym rozkładem dnia w każdej grupie wiekowej:

 1. godz. 8,30 - śniadanie,

 2. godz. 11,30 - obiad

 3. godz. 13,00 - I podwieczorek

 4. godz. 14,00 - II podwieczorek

 1. Intendent przedszkola w porozumieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora przedszkola ustala jadłospis dekadowy, który jest wywieszany na tablicy informacyjnej dla rodziców, umieszczany na stronie internetowej przedszkola.

 2. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia w placówce ponosi intendent przedszkola.

§ 7

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie, zobowiązani są do wniesienia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole do 20 dnia każdego miesiąca. Powyższy obowiązek istnieje również w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

 2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień nieobecności, odliczeniu podlegają tylko koszty wyżywienia zadeklarowane w świadczeniu usług w zakresie wychowania przedszkolnego.

 3. Za czas opóźnienia w uiszczaniu opłat przedszkole będzie naliczać odsetki ustawowe.

 4. Wpłaty za korzystanie z usług/świadczeń przedszkola określone w §5 i §6 dokonuje się przelewem na podane konto lub u intendenta przedszkola:

opłata stała i wyżywienie- BS Starogard Gdański o. Skarszewy 

nr konta: 66 8340 0001 2011 0102 9275 0002

§ 8

 1. Dokumentem, na podstawie którego naliczona zostaje odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu jest deklaracja rodziców/ prawnych opiekunów dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

 2. Deklaracja, o której mowa powyżej obowiązuje przez cały rok szkolny, lub zadeklarowany okres pobytu dziecka w przedszkolu. Wyjątkiem jest okres letni (miesiąc lipiec i sierpień), wówczas rodzice/prawni opiekunowie deklarują chęć pobytu dziecka w placówce składając nowa deklarację.

 3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy chcą zmienić godziny pobytu dziecka w przedszkolu lub zakres spożywanych posiłków, powinni zgłosić się do sekretariatu lub intendentki do końca miesiąca, celem sporządzenia zmiany deklaracji. W takim przypadku zmiany będą obowiązywały od nowego miesiąca.§ 9

 1. Inne sfery działalności przedszkola np. rytmika i taniec, gimnastyka korekcyjna, nauka języka obcego itp. organizuje dyrektor przedszkola, zajęcia te są nieodpłatne.

§ 10

 1. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest :

 1. Załącznik nr 1 – deklaracja rodziców/prawnych opiekunów dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Załącznik nr 1 do REGULAMIN

POBIERANIA I ROZLICZANIA ODPŁATNOŚCI

ZA POBYT DZIECKA I WYŻYWIENIE

W PRZEDSZKOLU W SKARSZEWACH „TĘCZOWY ZAKĄTEK”

DEKLARACJA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW DOTYCZĄCA ODPŁATNOŚCI ZA POBYT DZIECKA

W PRZEDSZKOLU W SKARSZEWACH „Tęczowy Zakątek”, ROK SZK. 2021/22

NA OKRES OD…………………………… DO ………………………………Deklaracja złożona w dniu ……………………………………

Imiona Nazwisko rodziców/prawnych opiekunów……………………………………………........................

Imię i Nazwisko dziecka…………………………………………………………………………………….......................

Grupa do której uczęszcza dziecko………………………………………………………………………………………...

Godziny w których dziecko będzie uczęszczało do przedszkola……………………………………............

Dziecko korzystać będzie z wyżywienia w zakresie (podkreśl wybraną opcję)

 1. 4 posiłków tj. śniadanie, obiad, podwieczorek I, podwieczorek II

 2. 3 posiłków tj. śniadanie, obiad, podwieczorek I

 3. 2 posiłków tj. śniadanie, obiad

 4. 1 posiłek tj. obiad

 5. 1 posiłek tj. śniadanie

Zobowiązujemy się do 20 dnia każdego miesiąca uiszczać opłaty związane z pobytem dziecka w przedszkolu, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Zapoznałam/em się z Regulaminem odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”.

………………………………………………………………………………………

(podpis rodziców/ prawnych opiekunów)Data dodania: 2020-10-15 16:26:55
Data edycji: 2021-08-30 14:34:11
Ilość wyświetleń: 576

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej