Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Regulamin odpłatości za pobyt dziecka w przedszolu

Regulamin

odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

 • Art. 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, z późn. zm.)

 • Uchwała nr. XXXVII/343/18 Rady Miejskiej w Skarszewach z dnia 6 marca 2018r.

 • Statut Przedszkola w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”§ 1

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miejska w Skarszewach.

 2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych z organem prowadzącym.

 3. Przedszkole świadczy swoje usługi zgodnie z organizacją pracy przedszkola określona w arkuszu organizacyjnym placówki i aneksach do tego arkusza, zatwierdzonych przez organ prowadzący na dany rok szkolny.

§ 2

 1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6,00 do 16,30.

 2. Przedszkole zapewnia:

 1. Realizację podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach ,

 2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący,

 3. Warunki do harmonijnego i wszechstronnego rozwoju,

 4. Bezpieczeństwo w czasie przebywania dziecka na terenie przedszkola.

§ 3

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie tj. od godz. 7,30 do 12,30.

2. Czas w którym przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, oraz wysokość odpłatności za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym poza czas świadczeń bezpłatnych określa uchwała Rady Miejskiej w Skarszewach.

3. Rodzice/ prawni opiekunowie deklarują godziny pobytu swojego dziecka w przedszkolu zgodnie ze swoimi potrzebami, godziny te są stałe, takie same i obowiązują przez wszystkie dni danego miesiąca.§ 4

1. Ustala się odpłatność za świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w § 3 ust.1 w wysokości 1 zł. za każdą godzinę dodatkową.

2. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania od 1 do 5 godzin wykraczających poza wymiar godzin określonych w § 3 ust. 1.

3. Ustala się, ze każda rozpoczęta godzina pobytu dziecka w przedszkolu, wykraczająca poza określony w § 3 ust. 1 czas a nie zadeklarowany w świadczeniu usług w zakresie wychowania przedszkolnego płatna jest w wysokości 1 zł za każdą rozpoczęta godzinę.

4. Opłatę w wysokości 1 zł za każdą godzinę zajęć przekraczających godz. od 7,30 do 12,30, nie wnoszą rodzice/opiekunowie prawni dziecka, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończy 6 lat.§ 5

1. Przedszkole prowadzi żywienie

2. Korzystanie z posiłków jest odpłatne.

3. Posiłki wydawane są:

 •  wychowankom przedszkola, których rodzice/ prawni opiekunowie zadeklarowali korzystanie przez dziecko z posiłków, i wnoszą opłaty za wyżywienie
 • dzieciom, którym dożywianie w całości lub częściowo refundowane jest przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

4. Rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do uiszczania opłat z tytułu korzystania z wyżywienia , które wynoszą 5,50 zł/ dzień , za trzy posiłki dziennie:

 1. Śniadanie - 1,20 zł

 2. Obiad - 3,30 zł

 3. Podwieczorek - 1,00 zł

5. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z wyżywienia w zakresie

 •  3 posiłków tj. śniadanie, obiad, podwieczorek
 • 2 posiłków tj. śniadanie, obiad
 • 2 posiłków tj. obiad, podwieczorek
 • 1 posiłek tj. obiad
 • 1 posiłek tj. śniadanie

6. Wysokość stawki żywieniowej, określonej w ust. 4, ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym, z uwzględnieniem wymogów wynikających z odrębnych przepisów.

7. Wysokość opłaty dotyczącej dziennej stawki żywieniowej wg treści zarządzenia Dyrektora przedszkola, w porozumieniu z organem prowadzącym może ulegać zmianie, ogłaszana jest na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej przedszkola.

8. Dzieci spożywają posiłki zgodnie z obowiązującym ramowym rozkładem dnia w każdej grupie wiekowej.

9. Intendent przedszkola w porozumieniu z kucharką oraz po akceptacji dyrektora przedszkola ustala jadłospis dekadowy, który jest wywieszany na tablicy informacyjnej dla rodziców, umieszczany na stronie internetowej przedszkola.

10. Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie żywienia w placówce ponosi intendent przedszkola.

§ 6

1. Rodzice/ prawni opiekunowie, zobowiązani są do wniesienia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole do 20 dnia każdego miesiąca. Powyższy obowiązek istnieje również w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.

2. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu za każdy dzień nieobecności, odliczeniu podlegają tylko koszty wyżywienia zadeklarowane w świadczeniu usług w zakresie wychowania przedszkolnego.

3. Za czas opóźnienia w uiszczaniu opłat przedszkole będzie naliczać odsetki ustawowe.

4. Wpłaty za korzystanie z usług/świadczeń przedszkola określone w §4 i § 5 dokonuje się przelewem na podane konto lub u intendenta przedszkola.§ 7

1. Dokumentem, na podstawie którego naliczona zostaje odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu jest deklaracja rodziców/ prawnych opiekunów dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu. 

2. Deklaracja, o której mowa powyżej obowiązuje przez cały rok szkolny, lub zadeklarowany okres pobytu dziecka w przedszkolu. Wyjątkiem jest okres letni (miesiąc lipiec i sierpień), wówczas rodzice/prawni opiekunowie deklarują chęć pobytu dziecka w placówce składając nowa deklarację.

3. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy chcą zmienić godziny pobytu dziecka w przedszkolu lub zakres spożywanych posiłków, powinni zgłosić się do sekretariatu lub intendentki do końca miesiąca, celem sporządzenia zmiany deklaracji. W takim przypadku zmiany będą obowiązywały od nowego miesiąca.§ 8

1. Inne sfery działalności przedszkola np. rytmika i taniec, gimnastyka korekcyjna, nauka języka obcego itp. organizuje dyrektor przedszkola, zajęcia te są nieodpłatne.

§ 9

2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest :

3. Załącznik nr 1 – deklaracja rodziców/prawnych opiekunów dotycząca odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu.

Data dodania: 2020-10-15 16:26:55
Data edycji: 2020-10-15 16:36:14
Ilość wyświetleń: 274

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej