Czcionka:

A+A-

Kontrast:

***„POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU'' Innowacja Pedagogiczna z wykorzystaniem metody Marii Montessori

***„POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU'' Innowacja Pedagogiczna z wykorzystaniem metody Marii Montessori

 

 

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

 

POMÓŻ MI ZROBIĆ TO SAMEMU"

Innowacja Pedagogiczna z wykorzystaniem metody Marii Montessori

 

 

Miejsce realizacji: Przedszkole w Skarszewach " Tęczowy Zakątek "

Zasięg: dzieci z grupy II i IX

Innowacja będzie realizowana wśród dzieci 3 -6 –letnich w czasie pobytu

dziecka w przedszkolu.

Czas realizacji: II 2020 - VI 2022

 

Autorki innowacji:

 

mgr Beata Zimna

mgr Anna Koczy

 

 

 

 

 

Skarszewy , 2020

 

 

 

 

Spis treści :

 

 1. Wstęp

 2. Zasady, założenia i realizacja innowacji

 3. Cele innowacji

 4. Metody i formy realizacji

 5. Treści kształcenia – materiał rozwojowy

 6. Oczekiwane efekty pracy

 7. Harmonogram działań

 8. Ewaluacja

 9. Bibliografia1. WstępKilka lat temu miałyśmy okazję skończyć Kurs Nauczyciela Montessori-Program przedszkolny zorganizowany przez firmę: LA Beata Licznerska prowadzącą Polskie Centrum Montessori. Od tamtej pory chętnie wykorzystujemy w swojej pracy elementy tej metody.

Istotnym powodem dla którego postanowiłyśmy wprowadzić innowację pedagogiczną jest jej uniwersalna i ponadczasowa wartość, która w sposób szczególny objawia inteligencję dziecka, społeczne zachowania, nastawienie przyjacielskie oraz spokój wewnętrzny.

Innowacja przez nas wprowadzona będzie miała charakter metodyczny, gdyż będzie dotyczyć zmiany modyfikacji metod pracy.

Istota pedagogiki Marii Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że ponieważ każde dziecko jest inne, powinno rozwijać się według stworzonych przez siebie – czyli przez swoje możliwości, kompetencje i umiejętności –indywidualnych planów rozwojowych tak, aby ich właściwa realizacja umożliwiała im naukę samodzielną i efektywniejszą.

Dziecko uczy się samodzielnie, jeśli jest do tego gotowe. Proces nauczania jest skuteczny, gdy wokół dziecka panuje atmosfera poszanowania dla jego wysiłku: cisza i spokój, brak pośpiechu, oceniania i rywalizacji. Dziecko może się skoncentrować przy wykonywanej przez siebie pracy. Ma do dyspozycji pomoce naukowe.

Wierzymy, że dzięki wprowadzeniu innowacji pedagogicznej dzieci staną się samodzielne w dokonywaniu wyborów, otwarte na świat , będą potrafiły się skoncentrować na wykonywanym zadaniu a pobyt w przedszkolu będzie dla dzieci przyjemnością .

 

2. Zasady, założenia i realizacja innowacji pedagogicznej 

 

Zasady funkcjonowania w grupie prowadzonej elementami metody Marii Montessori – to „porządek i wolność”.

Porządek zawarty jest w budowie samego materiału rozwojowego, przejrzystości, estetyce i porządku otoczenia. Wolność nie oznacza swawoli, lecz swobodę w wyborze: materiału, miejsca i czasu pracy. Dodatkowo metoda ta proponuje przestrzeganie zasad: akceptacji, bliskiego kontaktu i otwartości w pracy z dziećmi. Nie stosuje się rywalizacji, akcentuje się pracę indywidualną oraz współpracę. Nie stosuje się tradycyjnego oceniania, nagród i kar, a  w pracy nad twórczym myśleniem oceniana jest aktywność – nie efekt, unika się porównywania dzieci.

Podstawowym założeniem innowacji jest umożliwianie dzieciom samodzielnego działania, poszukiwania rozwiązań i czerpania radości z sukcesu poprzez rozwój motoryczny, emocjonalny, społeczny, duchowy i intelektualny.

Niemniej ważnym zagadnieniem jest dawanie dziecku możliwości uczenia się przez aktywną pracę, przez własne doświadczenia z wykorzystania jak największej liczby zmysłów.
Realizacja innowacji powinna przebiegać w oparciu o następujące reguły :
- przygotowanie sali aby dziecko mogło się swobodnie poruszać i aby miało poczucie własnej wartości. Porządek i stymulacja odgrywają w tym ogromną rolę,
- stworzenie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w grupie,
- otwieracie się na potrzeby dzieci.
Nauczyciel: - współtworzy warunki dla wszechstronnej aktywności.

- kształtuje postawy kreatywne, - stymuluje aktywność i motywację do działania w kontakcie z innymi, - pomaga dziecku w niwelowaniu nadpobudliwości psychomotorycznej, - stwarza możliwości odreagowania uczuć w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

Nauczyciel w myśl pedagogiki Montessori nie uczy, ale podąża za dzieckiem, wspomaga jego wysiłki wychowawcze, systematycznie obserwuje dziecko i jego działania, wspiera je, motywuje do samodzielnego działania. „Wychowawca musi dać odczuć swą obecność dziecku, które szuka, a skryć się przed tym, które znalazło.” W myśl zasady montessoriańskiej „Pomóż mi zrobić to samemu” nauczyciel jest przewodnikiem i doradcą.

Jego zaangażowanie w pracę z danym dzieckiem jest zróżnicowane. Zależy to od potrzeb, aktywności i samodzielności dziecka. Celem pracy nauczyciela jest pomoc w rozwijaniu indywidualnych cech osobowości każdego dziecka, w zgodzie z obiektywnymi normami społecznymi. Robi to pomagając dziecku w osiągnięciu spontanicznej koncentracji, rozwijaniu samodzielności i wiary we własne siły, wypracowaniu zamiłowania do porządku i do pracy, wypracowaniu zamiłowania do ciszy i pracy indywidualnej, wypracowaniu postaw posłuszeństwa opartego na swobodnej decyzji, a nie na zewnętrznym przymusie, uniezależnianiu się od nagrody, osiąganiu spontanicznej samodyscypliny wynikającej
z dziecięcego posłuszeństwa, formowaniu postaw wzajemnej pomocy bez egoistycznej rywalizacji, umiłowania do rzeczywistości i otoczenia. Dziecko nie staje się idealnym, lecz osiąga optimum własnych możliwości rozwojowych.

 

3. Cele innowacji pedagogicznej

Cele główne:

-stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem

- wdrażanie do osiągania długotrwałej koncentracji nad wykonywanym zadaniem

- zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa i pełnej akceptacji

-wyposażanie dziecka w sprawności zapewniające mu jak największą samodzielność i niezależność od dorosłych,

- wypracowaniu zamiłowania do ciszy i w tej atmosferze do pracy indywidualnej i zbiorowej,

- wdrażanie do szacunku dla pracy innych,

Cele szczegółowe :
Dziecko:

- potrafi się skupić nad danym zadaniem,

- wyposażane jest w sprawności zapewniające mu jak największą samodzielność i niezależność od dorosłych,

- przejawia zamiłowanie do ciszy,

- szanuje pracę innych,

- umie cieszyć się z własnych osiągnięć, współpracować z innymi

- wykazuje umiejętność koncentracji, radzenia sobie z trudnościami

4. Metody i formy realizacji

 

 

Pedagogika Marii Montessori zakłada, iż dziecko powinno podążać za swoimi zainteresowaniami. W pracy z dziećmi planujemy wykorzystać następujące metody:

- Lekcję ciszy

 

- Obserwację dzieci

 

- Umożliwianie dzieciom dążenia do osiągnięcia celu, sukcesu poprzez praktyczne działanie

 

- Instruktaż " krok po kroku"

 

- Pogadanka

 

- Gry dydaktyczne

 

- Pokaz

 

- Metoda problemowa oparta na twórczej aktywności dziecka

5. Treści kształcenia – materiał rozwojowyMateriał rozwojowy dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci. Podzielony on jest na pomoce służące do:

- praktycznych ćwiczeń dnia codziennego

- kształcenia zmysłów

- edukacji matematycznej

- edukacji językowej

- wychowania dla kultury życia

Materiały opracowane są zgodnie z zasadą izolacji i stopniowania trudności oraz możliwości dokonania samokontroli.

Materiał rozwojowy zgrupowany jest w następujące działy:

 

1. Praktycznych ćwiczeń dnia codziennego – efektem pracy z tym materiałem jest wyrobienie u dzieci koordynacji ruchowej, aktywnego działania, wyuczenie sie konkretnych umiejętności np. zawiązywania butów, ubierania sie, składania serwet i innych czynności samoobsługowych oraz umiejętności współdziałania w grupie.


2.Ksztalcenie zmysłów – materiał ten wprowadza dziecko w świat pojęć, wymiarów, brył, powierzchni. Uczy rozróżniania barw, smaków zapachów, dźwieków, a wiec kształci poszczególne zmysły.


3. Edukacja matematyczna- pozwala dziecku w sposób przystępny, na konkretach przejść przez skomplikowany świat liczb i działań matematycznych.


4.   Pomoce do edukacji językowej.
Umożliwiają naukę pisania, czytania, już od okresu przedszkolnego.


5. Wychowanie dla kultury życia – dziecko poznaje świat przyrody, zasady w nim rządzące, uczy sie jak chronić środowisko, w którym żyje.

6. Oczekiwane efekty pracyDziecko pracując pedagogiką M. Montessori: - jest samodzielne i wierzy we własne siły, - wypracowuje szacunek do porządku i do pracy, - wypracowuje zamiłowanie do ciszy i w tej atmosferze pracuje, - koncentruje się nad wykonywanym zadaniem, - wypracowuje postawę posłuszeństwa opartego na samokontroli, a nie na zewnętrznym przymusie, - rozwija indywidualne uzdolnienia, - posiada postawę wzajemnej pomocy bez rywalizacji, - uczy się zachowań prospołecznych, w tym szacunku dla odmienności i tolerancji.7. Harmonogram działańInnowacja nie określa liczby godzin, ponieważ będzie realizowana na bieżąco i będzie dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.8. Ewaluacja innowacji

 

 

Celem ewaluacji będzie zdiagnozowanie zarówno sukcesów jak i niepowodzeń innowacji. Uzyskane informacje będą podstawą do sporządzenia sprawozdania, które zawierać będzie efektywność zamierzonych celów jak i wnioski wyciągnięte z realizacji innowacji.

Opracowane sprawozdanie z wnioskami z realizacji programu zostanie przestawione Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Rodzicom.

 

 

 

 

Badanie efektywności założonych celów w innowacji odbędzie się poprzez:

 

 • gromadzenie prac dzieci,

 

 • obserwacje uczestników innowacji,

 

 • zgromadzenie pomocy dydaktycznych w kąciku Montessori,

 

 

 • dokumentowanie przebiegu innowacji:

 

- wpisy w dzienniku oraz tygodniowych planach pracy wychowawczo-dydaktycznej

- zdjęcia

- informacje i systematyczne relacje z przeprowadzonych działań na facebooku i stronie internetowej przedszkola

 

 • analizę w/w dokumentacji.

 

9. Bibliografia

1. " Zrozumieć Montessori " M.Miksza

2. " Domy dziecięce " M. Montessori

3. " Umysł dziecka " M. Montessori

 

 

 

 

 

 

 

Data dodania: 2021-05-17 16:19:03
Data edycji: 2021-10-29 18:29:26
Ilość wyświetleń: 1768

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej