Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Mały przedszkolak w świecie wielkich zawodów

 INNOWACJA PEDAGOGICZNAMAŁY PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE WIELKICH ZAWODÓW”

 

 

 

 

Murarz domy buduje, krawiec szyje ubrania, Ale gdzieżby co uszył, gdyby nie miał mieszkania…. Tak dla wspólnej korzyści i dla dobra wspólnego wszyscy muszą pracować, mój maleńki kolego”. J. Tuwim „Wszyscy dla wszystkich”.

 

 

 

Opis innowacji

 1. Wstęp
 2. Cele innowacji pedagogicznej
 3. Okres trwania innowacji, nauczyciel odpowiedzialny , grupa dzieci
 4. Rodzaj innowacji
 5. Harmonogram działań innowacyjnych
 6. Procedura osiągania celów
 7. Przewidywane efekty innowacji
 8. Ewaluacja

I. Opis innowacji – wstęp

Potrzeba napisania innowacji zrodziła się z obserwacji dzieci (zabaw spontanicznych, prowadzonych rozmów) oraz dotychczas podejmowanych działań. Po dokonaniu oceny wiedzy dzieci dotyczącej poszczególnych zawodów uznano, iż należałoby rozszerzyć proces rozwoju ich zainteresowań, wzbogacając go o kolejne doświadczenia. Innowacja pedagogiczna pt. Poznajemy zawody naszych rodziców była realizowana w terminie od marca 2018 r. do czerwca 2019 r. Zajęcia dotyczyły wybranych zagadnień edukacyjnych w ramach podstawy programowej wychowania przedszkolnego i realizowanych programów w grupie dzieci letnich (grupa I Pszczółki). W jej realizacji oprócz dzieci i nauczycielki udział brali rodzice, oraz osoby wykonujące ciekawe zawody. Duże zainteresowanie dzieci wybraną tematyką oraz pozytywne opinie rodziców wyrażone w anonimowych ankietach poskutkowały podjęciem decyzji o rozszerzeniu działań podejmowanych w poniższym dokumencie i objęcie tym projektem wszystkich grup przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Skarszewach Tęczowy Zakątek. Innowacja pedagogiczna Mały przedszkolak w świecie wielkich zawodów, stanowi zatem kontynuację działań podejmowanych w poprzednim roku szkolnym.

Jej założeniem jest organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów. By zdobywanie wiedzy i umiejętności przez dziecko było atrakcyjne i urozmaicone w innowację zostaną włączeniu rodzice. Osoby te będą opowiadać o swoich zawodach, pasjach, osiągnięciach, przez co pokarzą jak szeroki jest wachlarz ludzkich możliwości, aktywności i że warto rozwijać swe zainteresowania. Poprzez stworzenie sytuacji, które umożliwiają dziecku aktywność, samodzielne działanie, odkrywanie, wnioskowanie. Realizacja działań zawartych w innowacji umożliwi dzieciom odkrycie różnorodności świata zawodów, pasji dzięki, której życie dorosłe może stać się wyjątkową przygodą.

II Cele innowacji pedagogicznej:

Cele ogólne:

  • wspomaganie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju każdego dziecka,

  • zapoznanie dzieci z życiem, pracą, zainteresowaniami innych ludzi,

  • kształtowanie określonych postaw, wiedzy i umiejętności umożliwiających dziecku aktywne uczestnictwo w otaczającym środowisku

  • włączanie rodziców w proces rozwijania zainteresowań dzieci.

Cele szczegółowe:

  • dostarczenie wesołej zabawy i radości ze wspólnej pracy

  • wspomaganie rozwoju mowy dzieci,

  • rozwijanie zainteresowań,

  • zapoznanie dzieci z atrybutami poszczególnych zawodów-profesji,

  • poznawanie pracy zawodowej własnych rodziców oraz rodziców innych dzieci,

  • rozpoznawanie po stroju osób pełniących ważne funkcje społeczne, np. strażaka, policjanta, lekarza,

  • kształtowanie umiejętności skupiania uwagi, uważnego słuchania,

  • poszerzenie zasobu słownictwa o nieznane dotąd wyrażenia związane z określonym zawodem,

  • realizacja zabaw rozwijających zainteresowania wykonywanymi przez rodziców zawodami,

  • wdrażanie do pełnienia ról społecznych,

  • kształcenie umiejętności kulturalnego zachowania się w miejscach użyteczności publicznej

  • przełamywanie nieśmiałości w stosunku do ludzi obcych

  • - rozwijanie umiejętności układania i zadawania pytań, zgodnych z tematyką zajęć,

  • udział w konkursach, przeglądach (rozwijanie indywidualnych predyspozycji)

  • zachęcanie do działalności plastycznej na temat „Kim będę gdy dorosnę?”

  • współpraca przedszkola z rodzicami,

  • integrowanie środowiska rodzinnego dziecka i środowiska przedszkolnego.

 

III. Okres trwania innowacji, osoba odpowiedzialna, grupa dzieci

Innowacja przeznaczona jest dla dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych trwać będzie od grudnia 2019 roku do czerwca 2019 roku. Placówką, w której innowacja będzie realizowana jest Publiczne Przedszkole w Skarszewach Tęczowy Zakątek. Autorem innowacji jest Martyna Richert, współautorami są: Irena Troka, Anita Gaweł, Aleksandra Flisikowska. Nauczycielami realizującymi innowację będą: P. Elżbieta Drahim, p. Iwona Piepiórka-Fiał, p. Beata Zimna, p. Elżbieta Drahim, p. Bożena Niemczyk, p. Anita Gaweł, p. Katarzyna Cylwik, p. Aleksandra Flisikowska, p. Beata Ciecholińska, p. Sabina Las, p. Danuta Laskowska, p. Magdalena Kamińska, p. Martyna Richert, p. Irena Troka, p. Bożena Kosecka, p. Anna Koczy, p. Izabela Schoeneck.

IV. Rodzaj innowacji

Innowacja będzie miała charakter metodyczny.V. Harmonogram działań innowacyjnych

DZIAŁANIA

TERMIN

Czytanie dzieciom bajek, wierszy dotyczących zawodów

Cały okres trwania innowacji

Wzbogacanie kącików tematycznych nowe rekwizyty, atrybuty związane z danym zawodem

Cały okres trwania innowacji

Zapraszanie rodziców wykonujących ciekawe zawody do poszczególnych grup

Cały okres trwania innowacji

Prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie przedszkola:

- opracowywanie bloków tematycznych przez nauczyciela, mających na celu wzbogacanie wiedzy o różnych zawodach:

- organizowanie warsztatów dla dzieci,

- projekcje filmów,

-organizowanie zabaw tematycznych,

-zabawy parateatralne, inscenizacje teatralne organizowane w grupach

(tematyka zgodna z zawodem omawianym w danym miesiącu),

-oglądanie książeczek opisujących różne zawody,

-obserwowanie zawodów dorosłych pracujących w przedszkolu: nauczycielek, woźnych, kucharek, intendentki, konserwatorów

Cały okres trwania innowacji

Wyjścia:

-piekarnia, biblioteka, komisariat policji, straż pożarna, poczta, sklep spożywczy, kwiaciarnia, bank, urząd miasta

Cały okres trwania innowacji

Wykonywanie prac plastycznych, technicznych związanych z zawodem zaproszonego gościa

Cały okres trwania innowacji

Obchodzenie „świąt nietypowych” tj. „Barbórka”, „Dzień listonosza” itp.

Cały okres trwania innowacji

Konkurs plastyczny – Gdy będę duży zostanę… - zawód moich marzeń

Maj 2019 r.

Wielkoformatowa gra planszowa – Zawody – podsumowanie wiedzy o zawodach

Czerwiec 2019 r.

Poznajemy poszczególne zawody – grupy młodsze 3,4- latki

Poznajemy zawody – archeolog

Grudzień 2019 r.

Poznajemy zawody – szewc

Styczeń 2019 r.

Poznajemy zawody – fryzjer

luty 2019 r.

Poznajemy zawody – lekarz

Kwiecień 2019 r.

Poznajemy zawody – rolnik

kwiecień 2019 r.

Poznajemy zawody – ogrodnik

Maj 2019r .

Poznajemy zawody – pilot

Czerwiec 2019 r.

Poznajemy poszczególne zawody – grupy młodsze 5,6- latki

Poznajemy zawody – archeolog/ górnik

Grudzień 2019 r.

Poznajemy zawody – szewc/ leśniczy

Styczeń 2019 r.

Poznajemy zawody – fryzjer/ żołnierz

luty 2019 r.

Poznajemy zawody – lekarz/kucharz

Kwiecień 2019 r.

Poznajemy zawody – rolnik/kierowca

kwiecień 2019 r.

Poznajemy zawody – ogrodnik/pszczelarz

Maj 2019r .

Poznajemy zawody – pilot/ratownik medyczny

Czerwiec 2019 r.VI. Procedury osiągania celów:

 

Zakłada się prace metodami opartymi na działalności praktycznej – metodę zajęć praktycznych z włączeniem metod opartych na słowie – opowiadanie, wykład, pogadanka, dyskusja. Do realizacji programu posłużą nam następujące formy:

 • spotkania z rodzicami/rodzinami

 • pogadanki

 • wystawki prac plastycznych

 • wycieczki do zakładów pracy

 • prezentacje multimedialne, filmy

 • instruktaż, obserwacja i pokaz,

 • gry i zabawy edukacyjne dotyczące preorientacji zawodowej,

 • przekaz słowny, przykład osobisty,

 • spontaniczna aktywność własna dziecka.

 

VII. Przewidywane efekty innowacji

Po przeprowadzonej innowacji dzieci:

-Rozpoznają i nazywają wybrane zawody

- Wiedzą na czym polega praca ludzi rożnych zawodów

- Wiedzą jakie przedmioty potrzebne są ludziom wykonującym dany zawód

- poznają osoby pracujące w bliskim otoczeniu przedszkola

-potrafią krótko scharakteryzowań na czym polega praca ludzi wykonujących różne profesje

- potrafią współdziałać z kolegami w grupie podczas realizacji innowacji

-zostaną zachęcone do tego aby kształtować, pogłębiać swoje zainteresowania

 

Rodzic:

-zintegruje się ze środowiskiem przedszkolnym,

-będzie miał okazję obserwować aktywności podejmowane przez dziecko (wcielanie się w różne role, podejmowanie interakcji z innymi dziećmi itp.)

 

VIII Ewaluacja

Ewaluacja będzie miała na celu ocenę funkcjonowania programu w codziennej praktyce edukacyjnej.

Chcąc sprawdzić efekty wprowadzonej innowacji będę monitorować zaplanowane działania. Przygotowane zostanie pisemne sprawozdanie z realizacji innowacji. Źródłem pozyskiwania informacji na temat programu innowacyjnego będą również dzieci oraz ich rodzice. Rodzice zostaną zbadani ankietami na koniec prowadzenia innowacji, które pokażą efekty podjętych działań.

W odniesieniu do dzieci oceny podjętych działań dokonamy poprzez:

1. Obserwację dzieci podczas prowadzonych zajęć.

2. Ocenę zaangażowania i aktywności dzieci podczas zajęć w formie zabawy - wykorzystanie miękkich narzędzi ewaluacyjnych: piktogramów, rysunków itp.

3. Zamieszczanie na stronie internetowej (facebook) przedszkola zdjęć z prowadzonych zajęć i wytworów dzieci.

5. Analiza wytworów dziecięcych – organizowanie wystaw prac plastycznych.

6. List pochwalny dla rodziców za współpracę i zaangażowanie.

Wyniki ewaluacji zostaną opracowane przez nauczycieli poszczególnych grup, posłużą one do sporządzenia raportu, porównania zamierzonych celów i osiągniętych rezultatów. Na podstawie wniosków zespół ewaluacyjny oceni w jakim stopniu udało się włączyć rodziców w proces rozwijania zainteresowań dzieci poprzez prezentowanie swoich zawodów.

Przygotowany raport z opracowanymi wynikami zostanie przedstawiony Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Rodzicom w poszczególnych grupach. 

 

 

 

 

Data dodania: 2020-02-19 20:12:22
Data edycji: 2020-02-29 19:28:06
Ilość wyświetleń: 879

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej