Czcionka:

A+A-

Kontrast:

*** INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ZABAWY Z LITERKAMI I WYRAZAMI”

*** INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ZABAWY Z LITERKAMI I WYRAZAMI”

INNOWACJA PEDAGOGICZNA „ZABAWY Z LITERKAMI I WYRAZAMI”

 

Przedszkole „ Tęczowy Zakątek” w Skarszewach

mgr Emilia Kozłowska, mgr Beata ZimnaTemat innowacji: „Zabawy z literkami i wyrazami”

Autor innowacji :  mgr Emilia Kozłowska, mgr Beata Zimna

 

Miejsce realizacji: Przedszkole „Tęczowy Zakątek” w Skarszewach, grupa VII JEŻYKI

Termin innowacji :  od IV 2021 roku

i rok szkolny 2021/2022

Spis treści

1.Wstęp
2.Charakterystka innowacji
3. Cel innowacji
4. Metody pracy
5. Formy pracy
6. Treści programowe
7. Charakterystyka koncepcji Glenna Domana

8. Charakterystyka aktywizujących metod nauki czytania – odimienna metoda dr Ireny Majchrzak
9. Sposoby realizacji innowacji
10. Ewaluacja
11. Bibliografia

 

1. Wstęp

 Innowacja ,, Zabawy z literkami i wyrazami’’ jest opisem działań zmierzających do wprowadzenia dziecka w świat pisma poprzez zabawę. Napisany został z myślą o dziecku w wieku przedszkolnym , które styka się ze słowem pisanym, oglądając książki, , obserwując starsze dzieci i dorosłych, choć samo nie umie jeszcze ani czytać, ani pisać. Wykorzystana zostanie naturalna chęć poznawania świata oraz wrodzona aktywność dzieci i umożliwione im swobodne, wolne od przymusu obcowanie z pismem. Poznawanie liter ,ćwiczenie percepcji wzrokowej i słuchowej , odczytywanie wyrazów i zdań będzie odbywać się przez zabawę w ciągu dnia, w czasie pobytu dziecka w przedszkolu. W procesie stymulowania umiejętności z tego zakresu zastosowane będą elementy odimiennej metody nauki czytania autorstwa dr. Ireny Majchrzak oraz z elementami koncepcji Glenna Domana, z której mogą korzystać w szczególności dzieci z zaburzoną analizą i syntezą słuchową, gdyż nie potrafią one wyróżnić poszczególnych dźwięków z potoku słów.

2. Charakterystka innowacji

Innowacja jest opisem oddziaływań edukacyjnych, zmierzających do opanowania przez dzieci młodsze umiejętności czytania. Uwzględnia zasadę stopniowania trudności i daje nauczycielowi możliwość dowolnego doboru treści. Zawiera ogólne założenia oraz propozycje konkretnych zabaw i zajęć, co ułatwia planowanie pracy dydaktyczno- wychowawczej.3. Cel innowacji

Cel główny: Celem głównym programu jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym.

Cele :

  • wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym ,

  • stymulacja językowa i komunikacyjna,

  • przygotowanie do podjęcia aktywności czytelniczej ,

  • kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,

  • zainteresowanie umiejętnością czytania i pisania ,

  • wspomaganie dzieci w kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

  • stwarzanie warunków do wykorzystania tkwiących w dziecku możliwości intelektualnych

  • stymulowanie rozwoju aktywności dzieci poprzez prowadzenie różnorodnych ćwiczeń i zabaw prowadzących do nabycia umiejętności czytelniczych

  • wyzwalanie pozytywnych emocji  wpływających na rozwój zainteresowania kodem literowym

  • rozbudzenie wiary dziecka we własne możliwości

  • całościowe rozpoznawanie wyrazów

 

Cele szczegółowe:

 •  kształtowanie umiejętności formułowania i odczytywania różnego rodzaju komunikatów;

 •  odkrywanie przez dzieci komunikatów zapisanych na etykiecie i rozumienie ich;

 •  bogacenie zasobu słownika, przenoszenie poleceń na konkretne działanie;

 •  podnoszenie sprawności językowej i rozumienie poprzez zabawy i gry połączone z czytaniem;

 •  dostosowanie tempa nauki do indywidualnych możliwości dzieci;

 •  nauka czytania poprzez zabawę i twórcze działanie;

 •  bezstresowe wchodzenie w świat pisma ;

 •  nabywanie poczucia własnej wartości ;

 •  wzbogacanie zasobu słownictwa;

4. Metody

Aby osiągnąć założone cele wykorzystane będą następujące metody pracy:

 •  Metody słowne- swobodna rozmowa, dialog, pogadanka, słuchanie czytanych baśni, bajek, opowiadanie treści utworów, objaśnianie , instrukcja słowna;

 •  Metody poglądowe- pokaz, wzór, przykład;

 •  Metody aktywizujące – pedagogika zabawy, gry i zabawy integracyjne, aktywność ruchowa, odkrywanie, poszukiwanie, przeżywanie i działanie;

 •  Metody wspomagające naukę czytania: Metoda odimiennej nauki czytania dr. Ireny Majchrzak i metoda Glenna Domana.

5. Formy pracy:

W czasie realizacji programu zostaną wykorzystane różne formy pracy:

 •  praca indywidualna – dziecko samodzielne wykonuje czynność;

 •  praca zbiorowa – wszystkie dzieci pracują wspólnie;

 •  praca zespołowa – dzieci pracują w stałych zespołach;

 •  praca grupowa – dzieci pracują w jednorazowych grupach.

6. Treści programowe

            Treści programowe będą realizowane poprzez zajęcia, zabawy i gry prowadzone w ciągu dnia pobytu dziecka w przedszkolu. Program będzie wspierany zabawami ruchowo- słuchowo-wzrokowymi oraz rytmiczno- ruchowymi.

W realizacji projektu przewiduje się następujące treści:

 • Poznanie zapisu swojego imienia (inicjacja).

 • Rozpoznawanie imienia własnego i kolegów wśród innych.

 • Codzienne sprawdzanie obecności dzieci poprzez przypinanie swojego imienia.

 • Umieszczenie imion na krzesełkach, w sali jako znaków rozpoznawczych.

 • Przygotowanie dla każdego dziecka: koperty podpisanej jego imieniem, która zawiera litery imienia dziecka do układania oraz dużej wizytówki do zabawy.

 • Prezentacja liter alfabetu (litery duże i małe, pisane i drukowane).

 • Etykietowanie przedmiotów i obrazków i rozpoznawanie ich (czytanie globalne wyrazów).

 • Organizowanie zabaw i gier czytelniczych doskonalących umiejętność czytania.

 • czytanie całościowe wyrazów, zdań.

 • dobieranie w pary obrazków i podpisów

 • układania zdań z poznanych wyrazów.

 • tworzenie własnych książeczek.

 • Prowadzenie zabaw ćwiczących koncentrację uwagi, aktywizowanie dziecka oraz kreowanie pozytywnego myślenia.

 

7. Charakterystyka metody Glenna Domana

 

Metoda Glenna Domana to innowacyjne wprowadzenie dziecka przedszkolnego w świat czytelnictwa. Poprzez zabawę dzieci poznają wyrazy i rozumieją ich znaczenie. Podczas czytania globalnego dziecko nazywa cały wyraz – bez wnikania w jego strukturę, bez znajomości liter.

W rzeczywistości czytanie globalne dzieci stosują od wczesnego dzieciństwa -„odczytują” nazwy na reklamach, pudełku z jogurtem, tytuł na ulubionej książeczce. Nie przeszkadza im w tym nieznajomość liter. Metoda Domana pomaga poznać sens słów bez żmudnej nauki literowania. Aktywne zaangażowanie dziecka w proces poznawania słów pozwala na efektywną naukę w atmosferze zabawy. U jej podstaw leży globalna nauka czytania. Metoda przeznaczona jest dla dzieci młodszych, można zacząć ją stosować już u noworodka. Doman twierdzi, iż „im więcej informacji wchłonie dziecko poniżej piątego roku życia, tym więcej ich zapamięta”. Autor w swej koncepcji proponuje specjalną ścieżkę czytania, która składa się z 5 etapów:

 1. pojedyncze słowa

 2. wyrażenia dwuwyrazowe

 3. proste zdania

 4. rozbudowane zdania

 5. książki.

Metoda polega na organizowaniu z dziećmi tzw. sesji, podczas których w szybkim tempie, głośno odczytuje się słowo z tzw. karty migawkowej. Doman podkreśla znaczenie systematyczności i atmosfery zabawy. „Im więcej zabawy, tym więcej nauki” – zaznacza. Wierzę, że stosowana innowacja przyczyni się do zwiększenia możliwości intelektualnych dzieci, oraz wpłynie na szybsze osiągnięcie przez nich umiejętności czytelniczych.

8. Charakterystyka aktywizujących metod nauki czytania – odimienna metoda dr. Ireny Majchrzak

Etapy początkowej nauki czytania:

 1. Inicjacja

 2. Ściana pełna

 3. Prezentacja alfabetu i gra w loteryjkę

 4. Targ liter

 5. Nazywanie świata

 6. Gry czytelnicze

 

 I . Inicjacja

 • Globalne odczytywanie imion na wizytówkach

 • Zapoznanie z obrazem graficznym własnego imienia

 • Ćwiczenie analizy i syntezy wzrokowo- słuchowej, dostrzeganie różnic i podobieństw w kształcie liter i ich brzmieniu

 • Porównywanie imion pod względem długości, liczby liter, szukanie w nich liter wspólnych

 • Inicjacja otwiera łańcuch ćwiczeń i zabaw z dziećmi o charakterze zabawowym i równocześnie analitycznym ,polegającym na porównywaniu zapisu imienia własnego z imionami kolegów.

Propozycje zabaw:

1. Codzienne  zaznaczanie obecności przy swojej wizytówce;

2.Rozsypanka:  ,, Zagubione imiona’’- odnajdywanie swojej wizytówki wśród innych rozsypanych na dywanie lub wizytówki wskazanego kolegi;

3.Zabawy w kole: rozdanie wizytówek,, na chybił trafił’’- szukanie swojego imienia.

 ,, Krążą nasze imiona’’- podawanie wizytówek w kole.

4.Krzesełka: odszukanie swojego krzesła;  ,,Czarodziejskie krzesła’’

II . Ściana pełna liter

 •  Prezentacja wszystkich liter alfabetu drukowanych i pisanych, małych i wielkich;

III. Prezentacja alfabetu i gra w loteryjkę

 •  Wyodrębnianie liter i odkrycie ich fonetycznej funkcji;

 •  Zabawy i gry z wykorzystaniem liter, sylab, wyrazów o prostej budowie;

IV. Targ liter

 •  Uzupełnianie zdań brakującymi wyrazami;

 •  Dopasowywanie wyrazów do odpowiadających im ilustracji;

 •  Wykonywanie poleceń zapisanych na kartkach;

 •  Odczytywanie zagadek i udzielanie odpowiedzi w formie słownej lub plastycznej;

 •  Układanie zdań do historyjki, opowiadania;

V. Nazywanie świata

 •  Przyporządkowanie odpowiedniej nazwy do wszystkiego, co znajduje się wokół nas;

 •  Dobieranie podpisów do przedmiotów, obrazków;

VII. Gry czytelnicze

 •  Sesje czytelnicze

 •  Codzienne czytanie dzieciom tekstów literackich

9. Sposób realizacji treści programowych

1. Umieszczenie w sali alfabetu w formie pasa liter pisanych i drukowanych, wielkich i małych z uwzględnieniem dwuznaków i zmiękczeń.

2. Przeprowadzenie „Aktu inicjacji” i umieszczenie w sali imion dzieci w formie wizytówek.

3. Codzienne sprawdzanie obecności dzieci poprzez przypięcie swojego imienia.

4. Umieszczenie imion na krzesełkach, w sali jako znaków rozpoznawczych.

5. Przygotowanie dla każdego dziecka: koperty podpisanej jego imieniem, która zawiera litery imienia dziecka do układania oraz dużej wizytówki do zabawy.

6. Organizowanie zabaw i gier czytelniczych doskonalących umiejętność czytania.

7. Akceptacja indywidualnych możliwości dzieci w opanowaniu nauki

8. Dostosowanie treści kart do sesji ( globalne czytanie) do tematu zawartego w miesięcznym planie dydaktyczno – wychowawczym.

9. Umieszczenie kart wykorzystywanych podczas sesji w zasięgu dzieci by same mogły się bawić.

Prawidłową realizację treści programowych zapewnia również baza dydaktyczna ( pomoce):

Znajdujące się w przedszkolu:

płyty CD: z podkładami muzycznymi oraz z zagadkami słuchowymi, dobrze wyposażony kącik książki, gry dydaktyczne z literkami, wyrazami itp.

Wykonane przez nauczycieli pomoce:

 • wizytówki;

 • podpisy na półkach, krzesełkach, szafkach,

 • alfabet zawierający litery drukowane i pisane umieszczona na ścianie -„Ściana pełna liter”;

 • pociąg z  imionami dzieci;

 • koperty z pojedynczymi literami imienia dziecka

 • koperty z obrazkami i wyrazami (zdaniami)

 • pudełka do zabaw literowych (wyrazowych)

 • ilustracje tematyczne i historyjki obrazkowe.

 • rozsypanki wyrazowe i sylabowe

 • koperty z obrazkami i wyrazami (zdaniami)

 • koperty z zadaniami do wykonania

 • obrazki z podpisami

 • napisy (pojedyncze słowa, wyrażenia dwuwyrazowe, proste zdania, rozbudowane zdania, książki)

9. Ewaluacja

W czasie trwania realizacji projektu badane będą osiągnięcia dzieci poprzez:

 •  rozmowy z dziećmi podczas zajęć;

 •  monitorowanie poziomu zaangażowania dzieci w czasie zajęć,

 •  prezentacja zdobytych umiejętności w różnych formach

 •  podsumowanie realizacji programu „Zabawy z literkami i wyrazami ”.

10. Bibliografia:

Majchrzak I. : Wprowadzenie dziecka w świat pisma. Żak , Warszawa 1999.

Kurzawska B.: Nazywanie świata. Awans zawodowy, publikacje nauczycieli- Literka. Pl

Doman G.: Jak nauczyć małe dziecko czytać , Bydgoszcz 1992r.

Data dodania: 2021-05-16 19:42:27
Data edycji: 2021-10-29 18:29:00
Ilość wyświetleń: 3978

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej