Czcionka:

A+A-

Kontrast:

*** Innowacja pedagogiczna: „Poznajemy litery i cyfry” wg Metody Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz

Tytuł innowacji:

 

„Poznajemy litery i cyfry”

wg Metody Dobrego Startu

prof. Marty Bogdanowicz

 

Autorką i realizatorką innowacji jest:

  • Katarzyna Cylwik

 

Główne cele innowacji:

- wspomaganie dzieci w poznawaniu zestawu 22 liter oraz cyfr 0-9,

- wszechstronne wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, dotykowo – kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno – motorycznej (M. Bogdanowicz)

 

Czas trwania innowacji: od 04 października 2021 do 28 maja 2022

 

Grupa objęta innowacją:

innowacja pedagogiczna realizowana jest w ramach zajęć dydaktycznych

dwa razy w tygodniu (litery) i podczas wprowadzania cyfr (zgodnie z planem zajęć) w grupie dzieci 6 letnich.

 

Miejsce wdrażania innowacji:

Przedszkole w Skarszewach „Tęczowy Zakątek”

 

 

Wprowadzenie

 

Program „Od piosenki do literki” na którym opiera się w/w innowacja, wydany w 1998 roku, został opracowany przez prof. UG, dr hab. Martę Bogdanowicz, Małgorzatę Barańską i Ewę Jakacką. Ćwiczenia prowadzi się na materiale literowym. Zabawy i i ćwiczenia w tym programie stosowane są w celu:

- wspomagania dzieci w poznawaniu i utrwalaniu 22 liter i cyfr 0-9,

- wszechstronnego wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka : sfery poznawczej(uwagi, percepcji, pamięci, myślenia, mowy i języka) i sfery ruchowej,

- przygotowania dziecka do nauki czytania i pisania,

- profilaktyki niepowodzeń szkolnych przez korygowanie potencjalnych i fragmentarycznych zaburzeń rozwoju funkcji wzrokowo - przestrzennych, słuchowo-językowych, ruchowych oraz ich współdziałania ( integracji percepcyjno-motorycznej), a także przez kształtowanie lateralizacji i orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Funkcje te leżą u podstaw złożonych czynności czytania i pisania .

Celem tej metody jest także kształtowanie lateralizacji oraz orientacji w schemacie ciała i przestrzeni. Ćwiczenia MDS są wskazane dla dzieci przygotowujących się do nauki czytania i pisania, natomiast niezbędne w przypadku dzieci ryzyka dysleksji.

Oprócz wspomagania rozwoju oraz oddziaływania profilaktycznego MDS ma też znaczenie diagnostyczne. Na podstawie obserwacji zachowania dziecka, trudności podczas wykonywania ćwiczeń oraz analizy błędów można wnioskować o rodzaju i głębokości zaburzeń , można również dostrzec postępy czynione przez dziecko ( M. Bogdanowicz)

 

Opis zasad innowacji pedagogicznej:

Zajęcia prowadzone będą dwa razy w tygodniu w grupie przedszkolnej podczas wprowadzania liter oraz w czsie wprowadzania cyfr. Obejmują one swoim zakresem materiał wychowania przedszkolnego ( Podstawa programowa Wychowania przedszkolnego DZ.U., poz.356 z dnia 14 lutego 2017r.)

 

Cele :

- wspomaganie rozwoju poznawczego dziecka,

- wspomaganie rozwoju rozwoju psychoruchowego dziecka,

- przygotowanie dziecka do nauki czytania i pisania,

- korygowanie potencjalnych i fragmentarycznych zaburzeń rozwojowych,

- kształtowanie lateralizacji i orientacji w schemacie ciała i przestrzeni,

 

 

Forma zajęć:

- indywidualnie (praca wyrównawcza)

- z grupą dzieci (w czasie zajęć)

 

Oczekiwane rezultaty:

Dziecko:

- zna litery IV.4

- zna cyfry IV.15

- odpowiada na pytania , opowiada o zdarzeniach na obrazkach IV.5

- wykonuje własne eksperymenty językowe, nadaje znaczenie czynnościom, nazywa je, tworzy żarty językowe i sytuacyjne, uważnie słucha i nadaje znaczenie swym doświadczeniom IV.6

- eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem IV.7

- wykonuje własne eksperymenty graficzne IV.8

- czyta obrazy,wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki IV.9

- określa kierunki i ustala położenie przedmiotów w stosunku do własnej osoby i do innych przedmiotów IV.14

- posługuje się pojęciami dotyczącymi następstwa czasu IV.16

- posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych IV.18

- wykazuje sprawność ciała i koordynację w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie I.9

- rozpoznaje i nazywa podstawowe emocje, próbuje radzić sobie z ich przeżywaniem II.1

- zauważa że wszystkie przeżywane emocje i uczucia mogą być podstawą do podejmowania natychmiastowego działania , panuje nad nieprzyjemną emocją II.8

- przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości nawiązuje relacje rówieśnicze III.1

 

Procedury osiągnięcia celów:

Zastosowane metody i formy pracy mają w jak największym stopniu wspomagać rozwój psychoruchowy dzieci, kształtować lateralizację oraz orientację w schemacie ciała i przestrzeni. Tworzyć atmosferę akceptacji, zaufania co pozwoli na osiągnięcie sukcesu motywującego do dalszych działań.

 

Główne założenia innowacji:

Założeniem innowacji jest wzbogacenie programu nauczania o nowe treści i umiejętności wspomagające rozwój psychoruchowy dzieci przez jednoczesne rozwijanie funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych dotykowo kinestetycznych (czucie dotyku i ruchu) i motorycznych oraz ich współdziałania, czyli integracji percepcyjno-motorycznej. Dzieci będą rozwijać je w czasie zabawy tak aby osiągnąć sukces i motywować się do dalszego działania. Nabiorą one pewności siebie, pozyskają nowe umiejętności a co za tym idzie stopniowo będą się przygotowywać do podjęcia trudnej sztuki czytania, pisania i liczenia.

 

Założenia organizacyjne:

Realizacja innowacji odbywać się będzie w ramach zajęć nauczania przedszkolnego.

 

Ewaluacja:

Prowadzenie innowacji pedagogicznej na bieżąco będzie podlegało ewaluacji.

Formami ewaluacji będą:

- obserwacja postępów dziecka w czasie zajęć,

- poziom zadowolenia dzieci podczas zabaw,

- wystawy prac dzieci.

Będzie również dokonywana ewaluacja bieżąca poprzez obserwację dzieci w czasie zabaw, rozmowę z nimi, obserwację twórczych zachowań dzieci, funkcjonowanie w grupie.

Na zakończenie innowacji przeprowadzona zostanie ewaluacja końcowa :

Przedmiotem ewaluacji będą objęte:

- wytwory dzieci,

- dokumentowanie przebiegu innowacji - adnotacje w dzienniku zajęć, zdjęcia i informacje na stronie internetowej.

 

Zebrane informacje posłużą do sporządzenia sprawozdania , porównania zamierzonych celów i osiągniętych rezultatów, a także do wyciągnięcia wniosków i zaplanowania ewentualnych działań uwzględniających uzyskane wyniki.

 

Bibliografia:

1. M. Bogdanowicz, M. Barańska, E. Jakacka „Od piosenki do literki czyli Metoda Dobrego Startu dla uczniów klas 0 i 1 i uczniów mających trudności w nauce czytania i pisania” Wydawnictwo Fokus, Gdańsk 1998 – Wydanie I

2. M. Bogdanowicz „Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 – 10 lat” WSiP, Warszawa 1985

3. M. Bogdanowicz „W co się bawić z dziećmi? Piosenki i zabawy wspomagające rozwój dziecka” Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2005

Data dodania: 2021-10-25 21:12:41
Data edycji: 2021-10-29 18:30:25
Ilość wyświetleń: 751

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej