Czcionka:

A+A-

Kontrast:

***„English world of preschoolers” (angielski świat przedszkolaków)

***„English world of preschoolers” (angielski świat przedszkolaków)

Program innowacji pedagogicznej

dla dzieci z grupy przedszkolnej „Motylki”- czterolatki.

English world of preschoolers”
(angielski świat przedszkolaków)

 

 

 

 

Koncepcja realizowana jest w Przedszkolu w Skarszewach
„Tęczowy Zakątek”, 83-250 Skarszewy ul. Kopernika 1

 

 

 

 

Jeśli mówisz do człowieka w języku, który rozumie trafiasz do jego umysłu. Jeśli mówisz do niego w jego ojczystym języku, trafiasz do jego serca”.

 

- Nelson Mandela

 

 

 

 

Program opracowała:

mgr. Sabina Las – nauczyciel kontraktowy

WSTĘP

 

W dzisiejszych czasach społeczeństwo stawia przed dziećmi coraz większe wymagania edukacyjne w celu ich przyszłego zintensyfikowania osiągnięć i rozwoju zawodowego. Już od najmłodszych lat rodzice i nauczyciele wspomagają edukację dzieci oraz wprowadzają ich w świat wartości. Współcześnie, jedną z ważniejszych dziedzin przyswajaną i kształtowaną również w wieku przedszkolnym jest język obcy. Poznawanie nowego języka poszerza horyzonty dziecka, a także wprowadza go w świat nowej kultury, tradycji
i tolerancji. Młodsze dzieci nie uczą się języka, lecz go przyswajają poprzez zabawę, słuchanie i wykonywanie poleceń nauczyciela, oglądanie bajek, wskazywanie obrazków oraz wykonywanie podobnych czynności.

Jestem studentką trzeciego roku „Fiologii Angielskie”, więc postanowiłam wprowadzić w grupie przedszkolnej czterolatków, program innowacji pedagogicznej „Dwujęzyczny przedszkolak” którą zamierzam kontynuować przez najbliższe trzy lata będąc wychowawcą grupy. Koncepcja polega na łączeniu codziennej nauki w przedszkolu wynikającej
z podstawy programowej z nauką języka angielskiego.

 

 

 1. Czas trwania innowacji pedagogicznej na rok szkolny:
  Innowacja realizowana od styczeń 2021 do maj 2023.

 2. Założenia programu:
  Założeniem projektu jest stały kontakt przedszkolaków z językiem angielskim podczas nauki, zabawy, posiłków oraz czynności organizacyjnych i higienicznych. Zamysł programu jest również oparty na ogólnym rozwoju językowym dziecka oraz nauczaniu integralnym. Podłożem koncepcji „Dwujęzyczny przedszkolak”, jest program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli autorstwa Magdaleny Appel, Joanny Zarańskiej oraz Ewy Piotrowskiej. Program nauczania jest zgodny z Podstawą Programową, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.

 3. Cele projektu:
  Celem głównym projektu „Dwujęzyczne przedszkolaki” jest przygotowanie dzieci
  z grupy przedszkolnej do pomyślnej i świadomej nauki języka angielskiego w szkole podstawowej. Cele szczegółowe programu to:

- budzenie zaciekawienia językiem angielskim i kulturą krajów anglojęzycznych

- rozwijanie postawy akceptacji, tolerancji wobec innych kultur

- rozwój umiejętności językowych takich jak słuchanie i mówienie

- rozumienie i reagowanie na proste polecenia nauczyciela

- rozumienie sensu historyjek wspartych obrazkami, gestami i przedmiotami

- powtarzanie prostych zwrotów używanych podczas pobytu w placówce

- znajomość piosenek i rymowanek w języku angielskim

- nazywanie określonych przedmiotów czy postaci.

4. Metody i techniki realizacji projektu:
Metody realizacji, podczas trwania projektu, będą każdorazowo dostosowywane do możliwości i umiejętności dzieci. Na początku przyswajania języka obcego pojawia się
tzw. faza ciszy (silent period) polegająca na tym, iż dziecko rozumie kierowane do niego słowa w języku obcym, jednak sam ich w mowie nie używa. Dlatego też, metody pracy
w większości będą opierać się na działaniu i aktywności ruchowej dzieci.

Metody realizacji:

- TPR (Total Physical Response) - metoda reagowania całym ciałem

- drama

- metoda audiowizualna

- CLL (Counselling Language Learning)- metoda komunikacyjna

- metoda sytuacyjna

- metoda zabaw i gier dydaktycznych.
Dzieci podczas zajęć będą korzystać między innymi z następujących technik nauczania:

- słuchanie i wykonywanie poleceń wyrażonych w języku angielskim

- reagowanie ciałem

- wskazywanie przedmiotów, ilustracji, bądź postaci

- odnajdywanie informacji w usłyszanym tekście

- uzupełnianie obrazków podczas słuchania nagrania

- grupowe i indywidualne odtwarzanie krótkiego tekstu bądź rymowanki

 

- śpiewanie piosenek w języku angielskim

- słuchanie i oglądanie bajek w języku angielskim.
Aby zaangażowanie dzieci, do szybszego przyswajanie języka, zastosowane zostaną poniższe materiały i pomoce dydaktyczne:

- kserokopie ćwiczeń

- płyty CD oraz DVD z nagraniami piosenek, wierszyków dialogów oraz bajek (wraz
z odtwarzaczem)

- karty obrazkowe (Flash cards)

- plakaty, plansze obrazkowe, kolorowanki

- komputer, projektor

- zabawki

- przybory dostępne w Sali przedszkolnej

Treści realizowane na zajęciach będą dopasowane do wieku i poziomu wiedzy dziecka oraz będą zawierały następujące obszary tematyczne, które znajdują się w programie nauczania:

- kolory

- liczby 1-10

- członkowie rodziny

- zabawki

- zwierzęta

- przybory szkolne

- wyposażenie sali

- części ciała

- nazwy ubrań

- artykuły żywnościowe

- pomieszczenia w domu

- sprzęty domowe

- umiejętności umysłowe i ruchowe

- stany emocjonalne i uczucia

- codzienne czynności

- pogoda

- środki transportu

- zawody

- uroczystości i święta (elementy kultury anglosaskiej)

- bezpieczeństwo i recykling

- świat magii i bajek.

Dzieci w sposób nieświadomy będą również przyswajać nieskomplikowane zwroty i struktury gramatyczne.

 1. Przewidywane efekty pracy:
  Podczas nauki oraz zabawy z przyswajaniem języka angielskiego, dziecko nabędzie coraz większą wiedzę językową a także poszerzy swój zasób słownictwa. Różnorodność i atrakcyjność pracy w przedszkolu rozbudzi ciekawość i zainteresowanie dziecka językiem obcym. Częstotliwość słuchanych a także powtarzanych słów i zwrotów spowoduje łatwość w rozumieniu języka na dopasowanym do wieku dzieci poziomie. Trzyletni proces wdrożonej innowacji pedagogicznej „Dwujęzyczny przedszkolak” sprawi, że dzieci płynnie i bezproblemowo rozpoczną świadomą naukę języka angielskiego w szkole podstawowej.

 2. Ewaluacja:
  Diagnoza osiągnięć językowych i postępów dzieci, będzie odbywać się systematycznie poprzez obserwację bieżących zajęć. Nauczyciel jest zobowiązany prowadzić pełną dokumentację wyników nauczania języka angielskiego podczas trwania nowatorskiego programu „Dwujęzyczny przedszkolak”.
  Analiza i weryfikacja informacji będą opracowywane przez prowadzącą zajęcia oraz jawnie przedstawiane rodzicom na zasadzie przekazu nagrań filmików śpiewanych piosenek, recytowanych wierszyków w języku angielskim). 3. Bibliografia:

  * Podstawa Programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 luty 2017r.

  * Appel M., Zarańska J., Piotrowska E., Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli.
  * Arabski J., Przyswajanie języka obcego i pamięć werbalna, Katowice, Wydawnictwo Śląsk, 1996.

 

 

 

 

Data dodania: 2021-05-20 19:55:04
Data edycji: 2021-05-20 19:55:52
Ilość wyświetleń: 57

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej