Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

Przyprowadzanie i odbieranie dzieci

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola 
  do domu.

 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione. Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane przez przedszkole tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli upoważnienie to będzie potwierdzone notarialnie.

 3. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrana dzieci z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej.

 4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe).

 5. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi).

 6. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (prawnych opiekunów) o zaistniałym fakcie.

 7. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę.

 8. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicem (prawnym opiekunem).

 9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 

PRAWA RODZICÓW

Rodzice (prawni opiekunowie) mają w szczególności prawo do:

 1. rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;

 2. pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

 3. uzyskiwaniu informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno – pedagogiczną;

 4. pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą;

 5. zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy przedszkola.

 

OBOWIĄZKI RODZICÓW

Na rodzicach (opiekunach prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do:

 1. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

 2. zapewniania dzieciom 5 i 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia;

 3. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

 4. przyprowadzania do przedszkola dzieci korzystających ze śniadania najpóźniej do godziny 8:15, nie korzystających ze śniadania do godziny 9:15;

 5. odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola;

 6. natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka.

 

OBOWIĄZKI DZIECKA

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

 1. szanowania wytworów innych dzieci;

 2. podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego;

 3. przestrzegania zasad higieny osobistej.

Partnerzy

"(...) Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi"

J. Korczak
Bądź z nami
aktualności i informacje
Twój Boks
Dowolna informacja
Przykładowy button